Teste efectuate în România, în perioada martie — octombrie 2020, pentru determinarea noului coronavirus | Date centralizate de Grupul de Comunicare Strategică

0
188

Gru­pul de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că a rea­li­zat o agre­ga­re a date­lor pri­vind numă­rul de tes­te efec­tu­a­te în Româ­nia, la nivel națio­nal, de la înce­pu­tul cri­zei sani­ta­re gene­ra­tă de infec­ția cu noul tip de coro­na­vi­rus (SARS-CoV‑2) până în pre­zent.

Aceas­tă cen­tra­li­za­re a fost rea­li­za­tă pen­tru a răs­pun­de soli­ci­tă­ri­lor din par­tea mass-media pe aceas­tă temă. Date­le folo­si­te sunt cele trans­mi­se zil­nic de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că.

În urma ana­li­ză­rii date­lor agre­ga­te rezul­tă urmă­toa­re­le con­clu­zii:

  • Capa­ci­ta­tea de tes­ta­re în luna mar­tie a aces­tui an, la debu­tul epi­de­mi­ei în Româ­nia, era de sub 100 de tes­te pre­lu­cra­re în fie­ca­re zi.
  • În luna octom­brie a fost atin­să capa­ci­ta­tea de pre­lu­cra­re a pes­te 40.000 de tes­te pe zi.
  • În toa­tă luna mar­tie tes­te­le pre­lu­cra­te au fost 24.654. În pre­zent sunt efec­tu­a­te mai mul­te tes­te într‑o sin­gu­ră zi decât în întrea­ga lună mar­tie.
  • Capa­ci­ta­tea de tes­ta­re a fost cres­cu­tă rapid, de la 24.654 de pro­be pre­lu­cra­te în luna mar­tie, la 150.720, în luna apri­lie.
  • Capa­ci­ta­tea de tes­ta­re a fost cres­cu­tă în mod con­ti­nuu, ajun­gând la posi­bi­li­ta­tea de a efec­tua, în acest moment, pes­te 800.000 de tes­te lunar (în luna octom­brie au fost efec­tu­a­te 823.057 de tes­te, iar în luna sep­tem­brie, 616.745 de tes­te).

De ase­me­nea, a fost rea­li­zat un mate­ri­al cen­tra­li­zat pri­vind evo­lu­ția cazu­ri­lor de infec­ta­re cu viru­sul SARS-CoV‑2 în Româ­nia și în alte sta­te din Uniu­nea Euro­pea­nă și Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii și Irlan­dei de Nord.

Acest mate­ri­al repre­zin­tă o situ­a­ție com­pa­ra­ti­vă pri­vind evo­lu­ția numă­ru­lui de cazuri, cumu­la­te la 14 zile, rapor­ta­tă la 100.000 de locu­i­tori în dife­ri­te sta­te din Euro­pa, în inter­va­lul 1 sep­tem­brie — 31 octom­brie 2020. Sur­sa date­lor este Cen­trul Euro­pean de Pre­ve­ni­re și Con­trol al Boli­lor (ECDC).

Gra­fic 1 — Evo­lu­ția numă­ru­lui de tes­te efec­tu­a­te în Româ­nia, serii de date dis­po­ni­bi­le:

Gra­fic 2 —  Evo­lu­ția indi­ce­lui de infec­ta­re în Româ­nia, une­le sta­te UE și UK. Serii de date dis­po­ni­bi­le:

(sur­sa: Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui — Jude­tul Con­stan­ta).


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply