Tenn lys (Aprindeți lumânările)! | Episodul 1 | La pas, prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie | VIDEO

0
314

Tenn lys (Aprindeți lumânările)! | Episodul 1 | La pas, prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie | VIDEO

Vin săr­bă­to­ri­le, vin săr­bă­to­ri­le! Chiar dacă pan­de­mia ne dă de fur­că mai mult decât ne-am aștep­tat, spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui înflo­reș­te în fie­ca­re din­tre noi. Am obser­vat că reli­gia nu ocu­pă un spa­țiu pri­o­ri­tar în pre­o­cu­pă­ri­le cetă­țe­ni­lor de rând, (sau nu se vor­beș­te în public des­pre acest subiect), însă exis­tă o tra­di­ție fru­moa­să și pro­ba­bil uni­că, îna­in­te de Săr­bă­toa­rea Naș­te­rii Mân­tu­i­to­ru­lui, des­pre care vreau să vă poves­tesc în dumi­ni­ci­le ce urmea­ză. 

Tenn lys (Aprin­deți lumâ­nă­ri­le) este un cân­tec obiș­nu­it, în aceas­tă peri­oa­dă, scris în 1988 de pre­o­tul Eyvind Ske­ie, pe melo­dia lui Sig­vald Tve­it. Mai mult ca sigur are lega­tu­ră cu schim­bă­ri­le soci­a­le (mai ales nefe­ri­ci­te) prin care tre­ce întrea­ga ome­ni­re, schim­bări față de care Nor­ve­gia nu a rămas insen­si­bi­lă. Cân­te­cul a fost auzit pri­ma dată pe un canal TV pen­tru copii al tele­vi­ziu­nii națio­na­le și de atunci a fost îmbră­ți­șat de cei mici și cei mari, deo­po­tri­vă, cân­tân­du-se în fie­ca­re gră­di­ni­ță, școa­lă, bise­ri­că, sau chiar fami­lie. Cân­te­cul are patru stro­fe (ba chiar cinci, ar spu­ne unii), fie­ca­re stro­fă cân­tân­du-se în fie­ca­re din cele patru dumi­nici pre­mer­gă­toa­re Cră­ci­u­nu­lui, ritu­a­lul fiind înso­țit de aprin­de­rea unei lumâ­nări, pen­tru fie­ca­re dumi­ni­că în par­te. 

Când copi­ii mei au par­ti­ci­pat la aceas­tă cere­mo­n­ie cu școa­la, am fost plă­cut impre­sio­na­tă să văd (da, știu, m‑am ames­te­cat și eu prin­tre pici) copii și adulți de dife­ri­te națio­na­li­tăți și reli­gii, intrând în bise­ri­că, pen­tru a cele­bra Lumi­na. Căci până la urmă, des­pre asta este vor­ba, des­pre Săr­bă­toa­rea Lumi­nii. E les­ne de înțe­les că, pen­tru a împlini ritu­a­lul celor patru dumi­nici, cere­mo­n­ia des­fă­șu­ra­tă cu pre­ș­co­lari și șco­lari cuprin­de cele patru stro­fe oda­tă, aprin­zân­du-se mai mul­te lumâ­nări deo­da­tă. Pen­tru înles­ni­rea par­ti­ci­pă­rii la aceas­tă săr­bă­toa­re atât de însem­na­tă, pe un pere­te inte­ri­or al bise­ri­cii se pro­iec­tea­ză ver­su­ri­le cântecelor/colindelor. 

Dar ce sim­bo­li­zea­ză aces­te lumini, mă veți între­ba. Ei bine întu­ne­ri­cul toam­nei târ­zii se alun­gă cu aces­te lumini aprin­se pe străzi (prin deco­ra­țiu­ni­le de cră­ciun), la feres­tre (unde se aga­ță o stea ilu­mi­na­tă), sau pe mese­le din case­le noas­tre, unde lumâ­nă­ri­le ocu­pă un loc de cin­ste. Asta pen­tru că Lumi­na încă­l­zeș­te sufle­te­le reci și topeș­te ini­mi­le de ghea­ță, adu­când spe­ran­ța, în aces­te zile mohorâ­te și întu­ne­ca­te de decem­brie. Aprin­dem lumâ­nări cu gân­dul la El, cel care a venit să adu­că Lumi­na Vie­ții pe pământ, cu spe­ran­ța și cre­din­ța într‑o lume lip­si­tă de ură, însă îmbel­șu­ga­tă de iubi­re. Ne amin­tim ast­fel de cei care, ase­meni Sfin­ți­lor Părinți, cutre­ie­ră flămânzi prin întu­ne­ric și frig, în cău­ta­re de adă­post. 

Tenn lys, et lys skal bren­ne, for den­ne lil­le jord,
den blan­ke him­mels­tjer­ne, der vi og alle bor
må alle dele håpet, så gode ting kan skje
må jord og him­mel møtes, et lys er tent for det. 
.….….….….
Aprin­deți o lumâ­na­re, să ardă pen­tru pla­ne­ta noas­tră,
Stea stră­lu­ci­toa­re aco­lo unde noi toți locu­im,
Cu toții să împăr­țim spe­ran­ța în bine­le ce‑o să tri­um­fe,
Pre­cum în cer așa și pe pământ, o lumâ­na­re pen­tru asta să aprin­dem. 

Dum­ne­zeu a cre­at cerul și pămân­tul și a dăru­it Lumi­na tutu­ror oame­ni­lor pe pământ. Să dăruim așa­dar și noi lumi­nă și spe­ran­ță celor din jur. Vă invit să vă încân­tați ure­chea cu pri­ma stro­fă și, dacă este cu putin­ță, întru­cât atâr­nă de voi, tră­iți în pace cu toți oame­nii. Romani, 12:18.


Lili­a­na Pin­ti­lie, San­d­vi­ka, Norway, noiem­brie 2020.

MN: Alte gân­duri scri­se atât de inspi­rat de Lili­a­na Pin­ti­lie, cores­pon­den­ta noas­tră dra­gă din ”Nor­dul înde­păr­tat” și publi­ca­te de Man­ga­lia News, sub gene­ri­cul ”La pas, prin Țara lui Moș Cră­ciun”, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply