Tehnologie All in one pentru elevii din Hârșova

0
180

Prof. Sorin Mihai, inspec­to­rul șco­lar gene­ral, a par­ti­ci­pat marți, 3.11.2020, la o întâl­ni­re cu repre­zen­tan­ții Aso­ci­a­ți­ei Ara­tă că îți pasă Hâr­șo­va și ai unui agent eco­no­mic din comu­ni­ta­tea Hâr­șo­va, în vede­rea inau­gu­ră­rii unor echi­pa­men­te per­for­man­te care să spri­ji­ne pro­fe­so­rii în acti­vi­ta­tea didac­ti­că, în con­tex­tul învă­ță­rii on-line.

În cadrul aces­tui par­te­ne­ri­at au fost fur­ni­za­te 5 pache­te inte­rac­ti­ve de tipul IQbo­ard Evo­lu­tion AiO UST 100″ Futu­re Tea­chi­ng — All in one, dis­tri­bu­i­te după cum urmea­ză: 3 pache­te pen­tru Lice­ul Teo­re­tic Ioan Coto­vu Hâr­șo­va și 2 pache­te pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.1 Hâr­șo­va. Pache­tul cuprin­de: tablă inte­rac­ti­vă, vide­o­pro­iec­tor, com­pu­ter inte­grat, micro­fon, tas­ta­tu­ră, mou­se wire­less, softwa­re în lim­ba româ­nă. De ase­me­nea, printr‑o spon­so­ri­za­re ofe­ri­tă de aso­ci­a­ție și agen­tul eco­no­mic cadre­le didac­ti­ce vor bene­fi­cia de o sesiu­ne de for­ma­re în vede­rea opti­mei uti­li­zări a echi­pa­men­te­lor res­pec­ti­ve.

Întâl­ni­rea de marți a con­sti­tu­it un bun pri­lej de a dis­cu­ta cu cei pre­zenți abor­da­rea învă­țămân­tu­lui dual și în zona Hâr­șo­va, deo­a­re­ce exis­tă o con­sis­ten­tă dis­po­ni­bi­li­ta­te a par­te­ne­ri­lor, pre­cum și resur­se în aceas­tă direc­ție. Sub aceas­tă for­mă s‑ar putea crea un mediu sti­mu­la­tiv pen­tru tine­rii din comu­ni­ta­te, ofe­rin­du-se mul­ti­ple posi­bi­li­tăți de a‑și uti­li­za pro­pri­ul poten­ți­al în cre­io­na­rea unui par­curs edu­ca­tiv solid, cu dublu bene­fi­ciu: per­so­nal și comu­ni­tar, a afir­mat prof. Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 05.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply