Spitalul Municipal Mangalia: Dotări complete, la secția de Terapie Intensivă

0
450

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia: ”Dotări com­ple­te, în cadrul sec­ți­ei noas­tre de Tera­pie Inten­si­vă. Aces­ta este rezul­ta­tul efor­tu­ri­lor comu­ne depu­se de o echi­pă de oameni sufle­tiști, colegi de ai noș­tri, pre­cum și de admi­nis­tra­ția loca­lă”.

Am rea­li­zat o linie de gar­dă ATI, cu 3 medici anga­jați, 2 medici rezi­denți ulti­mul an, anga­jați pe post, 2 medici (1 pri­mar și 1 rezi­dent, deta­șați de la Spi­ta­lul jude­tean Con­stan­ța).

Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.


Man­ga­lia News, 06.11.2020. (sur­sa: Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply