Soprana Daniela Vlădescu: ”Ce e muzica pentru mine? Un lucru minunat, care te poate purta, din mocirlă în cele mai înalte sfere, este un balsam, un sprijin…”

0
264

Aure­lia Lăpușan: Într-un inter­viu pe care l‑am publi­cat cân­d­va, Danie­la Vlă­des­cu măr­tu­ri­sea: ”Tot ce-am făcut a fost nativ, din vocea pe care am avut‑o, din res­pi­ra­ția pe care am simțit‑o, din dra­gos­tea de a cân­ta, din bucu­ria mea față de muzi­că. Am cân­tat cu mare drag rolu­ri­le apro­pi­a­te sufle­tu­lui meu, pre­cum Gil­da, din Rigo­re­l­lo, Vio­let­ta din Tra­vi­a­ta, Lucia… Ope­re­ta mi‑a plă­cut pen­tru că îți dă posi­bi­li­ta­tea să dansezi, deși tot ea nu dă unei sopra­ne liri­ce mul­tă satis­fac­ție voca­lă, devii clar subre­tă, tot ima­gi­ni­le și ari­i­le pri­ma­do­nei rămân în sufle­tul spec­ta­to­ru­lui.
La Con­stan­ța sunt de mai mulți ani. O aven­tu­ră la care nu m‑am gân­dit vreo­da­tă. Pen­tru oame­nii minu­nați pe care i‑am întâl­nit aici în ope­ră, pen­tru cei care vin la spec­ta­co­le și ne dăru­iesc apla­u­ze­le lor meri­tă să reziști. Să lupți. Să încerci să înde­păr­tezi nedrep­tă­ți­le, gre­șe­li­le, indi­fe­ren­ța, ama­to­ris­mul…
Sunt o per­soa­nă pozi­ti­vă, am avut mult de dăru­it, sunt un om bun, sunt altru­is­tă, iubi­toa­re de ani­ma­le de păsări, plan­te, iubesc tot este dat de Dum­ne­zei­re.
Ce e muzi­ca pen­tru mine? Un lucru minu­nat, care te poa­te pur­ta din mocir­lă în cele mai îna­l­te sfe­re, este un bal­sam, un spri­jin…”.

Sopra­na Danie­la Vlă­des­cu — ima­gini din Arhi­va TVR:


Man­ga­lia News, 06.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply