Situație actualizată la nivelul județului Constanța, privind noul coronavirus | Incidența cazurilor în perioada 8–21 noiembrie 2020

0
579

De la debu­tul pan­de­mi­ei cu noul coro­na­vi­rus, la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța au fost con­fir­ma­te 13.593 de per­soa­ne infec­ta­te cu SARS-CoV‑2. Până în pre­zent, 256 de per­soa­ne au dece­dat din rân­dul celor pozitivate.

În acest moment, sunt 550 de per­soa­ne inter­na­te, din­tre care 538 din jude­țul Con­stan­ța și 12 din alte jude­țe. Facem men­țiu­nea că per­soa­ne­le din alte jude­țe, dar inter­na­te în Con­stan­ța, sunt rapor­ta­te în situ­a­ți­i­le din jude­țe­le de proveniență.

De ase­me­nea, la nive­lul jude­țu­lui sunt 2.275 de per­soa­ne afla­te în caran­ti­nă la domi­ci­liu. În aceas­tă cate­go­rie sunt inclu­se per­soa­ne care s‑au întors recent din zone cu risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat, res­pec­tiv per­soa­ne care sunt con­si­de­ra­te con­tacți direcți ai celor con­fir­mați cu viru­sul SARS-CoV‑2.

Tot­o­da­tă, un număr total de 4.588 de per­soa­ne sunt izo­la­te la domi­ci­liu. Aces­tea repre­zin­tă numă­rul de per­soa­ne con­fir­ma­te cu noul coro­na­vi­rus, dar care au fost externate.

Con­form date­lor fur­ni­za­te de DSP Con­stan­ța, la nive­lul jude­țu­lui au fost con­fir­ma­te, de la înce­pu­tul anu­lui șco­lar, 167 de cadre didac­ti­ce, 320 de elevi, 89 de stu­denți și 42 de anga­jați din uni­tă­ți­le de învă­țământ (per­so­nal auxiliar).

În urma cen­tra­li­ză­rii date­lor din toa­te spi­ta­le­le și cli­ni­ci­le din jude­țul Con­stan­ța, de la înce­pu­tul pan­de­mi­ei și până în acest moment au fost con­fir­ma­te 746 de cazuri de infec­ta­re în rân­dul per­so­na­lu­lui: medici (191), asis­tenți medi­cali (321) și per­so­nal auxi­li­ar (234).

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, patu­ri­le pen­tru tra­ta­rea bol­na­vi­lor COVID-19 sunt dis­tri­bu­i­te ast­fel: Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se (120 – 129 ocu­pa­te, capa­ci­ta­te supli­men­ta­tă), Spi­ta­lul de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie (100 – 87 ocu­pa­te), Spi­ta­lul Muni­ci­pal Med­gi­dia (150 – 142 ocu­pa­te), Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia (111 – 107 ocu­pa­te), Spi­ta­lul Mili­tar – Sis­tem Modu­lar (56 – 52 ocu­pa­te) și Sec­ția Exte­ri­oa­ră Agi­gea (55 – 33 ocupate).

În urma coro­bo­ră­rii date­lor din DSP Con­stan­ța, uni­tă­ți­le medi­ca­le publi­ce și cele pri­va­te, în ulti­me­le 24 de ore, în jude­țul Con­stan­ța au fost rea­li­za­te 969 de tes­te RT-PCR.

For­țe­le cu atri­bu­ții în dome­ni­ul ordi­nii și sigu­ran­ței publi­ce con­ti­nuă să acțio­ne­ze, în con­tex­tul pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii răs­pân­di­rii COVID-19 pe teri­to­ri­ul României.

În ulti­me­le 24 de ore, au fost apli­ca­te, de către poli­țiș­tii din cadrul IPJ Con­stan­ța, jan­dar­mii din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, res­pec­tiv G.J.M. „Tomis” Con­stan­ța și poli­țiș­tii locali, un număr total de 379 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, pen­tru neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor pre­vă­zu­te în Legea 55/2020, în valoa­re de 103.950 de lei.

De ase­me­nea, în ulti­me­le 24 de ore, for­țe­le abi­li­ta­te de con­trol au veri­fi­cat 143 de soci­e­tăți comer­ci­a­le și PFA.

În cur­sul zilei de ieri, 21 noiem­brie a.c., pes­te 550 de for­țe de ordi­ne (I.P.J. Con­stan­ța, I.J.J. Con­stan­ța, G.J.M. „Tomis” Con­stan­ța, Poli­ția Loca­lă Con­stan­ța și Gar­da de Coas­tă) au des­fă­șu­rat misiuni spe­ci­fi­ce în jude­țul Con­stan­ța. În cadrul aces­to­ra, au fost veri­fi­ca­te 2.026 de per­soa­ne, cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea măsu­ri­lor recomandate.

NOTĂ: Facem pre­ci­zarea că date­le sunt actu­a­li­za­te în mod con­stant, iar infor­ma­ți­i­le cu pri­vi­re la situ­a­ția COVID-19 la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța sunt în con­ti­nuă dinamică.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Constanța.


Man­ga­lia News, 23.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply