La mulți ani, Școlii „Sfântul Andrei”, căreia i‑am fost 8 ani elevă și 26 de ani, profesor!

0
241

30 noiem­brie 2020. În anul în care școa­la mea împli­neș­te 50 de ani de exis­ten­ță, nume­le ei este „Sfân­tul Andrei”, deși noi toți, cei ai locu­lui, încă o stri­găm pe nume­le vechi – „Școa­la 2”. Anul aces­ta mă bucur de nume­le ei nou mai mult ca nici­o­da­tă, pen­tru că, în 50 de ani, ori­ce exis­ten­ță fluc­tu­ea­ză, moa­re și renaș­te pe inte­ri­or, se schim­bă, undu­ieș­te în timp și spa­țiu, se trans­for­mă con­stant. Patro­nul spi­ri­tu­al che­mat în aju­tor, Sfân­tul Andrei, expri­mă exact dorin­ța de a con­ti­nua călă­to­ria cunoaș­te­rii și a per­pe­tua expe­rien­țe­le bune ale tutu­ror celor care locu­iesc în acest spa­țiu.

Recon­stru­ind după decon­struc­ție, ale­gând între uto­pic și dis­to­pic, recon­sti­tui frag­men­te ale vie­țu­i­rii mele în acest loc – 8 ani ca ele­vă și 26 de ani, ca pro­fe­sor. Lumini și umbre împle­tesc un album de amin­tiri con­sis­ten­te, ega­le în negru și alb, dar pur­tând spe­ran­ța unui bine valo­ros, care stră­ba­te tim­pul și adu­ce vii­to­rul aproa­pe.

Filă după filă, din tim­pul “Șco­lii 2”, mân­gâi umbre din copi­lă­rie, com­pri­ma­te și azi în frici, regre­te și frus­trări. Dar s‑au per­ma­nen­ti­zat adânc în suflet și valori uma­ne eter­ne, pre­cum blân­de­țea, inte­li­gen­ța, cura­jul și ambi­ția. Am avut par­te de o învă­ță­toa­re seve­ră, doam­na Ana Pos­to­la­che, de la care moș­te­nesc hăr­ni­cia, aten­ția la deta­lii , cumin­țe­nia și dis­ci­pli­na în toa­te. Dacă ar mai trăi, m‑aș bucu­ra să‑i duc în dar vio­le­te­le de Par­ma, care îi plă­ceau atât de mult.

Dom­nul diri­gin­te, pro­fe­sor Zaha­ria Ale­xan­dru, “Sașa” – cum îl alin­tau inti­mii – a fost cel mai blând pro­fe­sor din toa­tă via­ța mea. Nu m‑a cer­tat nici atunci când meri­tam. Recu­nosc azi, în mine, ruși­nea în fața pri­vi­rii lui albas­tre, păre­rea de rău când îl supă­ram, feri­ci­rea de a fi talen­ta­tă la lim­bi stră­i­ne. Une­ori, aler­gând pe holuri ca pro­fe­sor, îi simt zâm­be­tul și iro­nia fină și vocea cal­dă. Doam­na mea de mate pur­ta coli­e­re colo­ra­te din flori, la care eu eram mult mai aten­tă decât la defi­ni­ția bisec­toa­rei. În schimb, împăr­țeam corect, în mul­țimi, câte flori gal­be­ne, roșii sau albas­tre se plim­bau prin cla­să, pen­tru elevi visă­tori ca mine. Doam­na pro­fe­sor Ani­ca Popa-Ana a fost cea care m‑a întâm­pi­nat la intra­re, cand am venit, ca pro­fe­sor, la Școa­la „Sfân­tul Andrei”. Era chiar de ziua dum­nea­ei!

Dom­nul de sport, prof. Zamos­tea­nu Cor­nel, mă aler­ga de-mi ieșea sufle­tul, anti­ci­pând sta­tu­ra ruben­si­a­nă care urma să mă bân­tu­ie în anii urmă­tori. Îi sunt și astăzi recu­nos­că­toa­re pen­tru gri­jă, pro­fe­sio­na­lism și lec­ți­i­le de dem­ni­ta­te ofe­ri­te. Doam­na pro­fe­soa­ră de isto­rie, Jaja Cle­men­ti­na, îmi ali­men­ta setea de citit cu pro­po­zi­ții scur­te, dar sem­ni­fi­ca­ti­ve, care des­chi­deau uși­le peri­oa­de­lor isto­ri­ce, până atunci doar pic­ta­te pe pereți, într-un mod magic, translu­cid și reve­la­tor.

Doam­na de engle­ză, pro­fe­sor Dobres­cu Euge­nia, a intrat în sufle­tul meu cu râsul ei zgo­mo­tos, cu ochii albaș­tri și cu exem­plul per­so­nal de dăru­i­re pen­tru copii. Ardea în tim­pul ore­lor, vor­bea și scria întru­na, cân­ta, ne cer­ta, ne iubea, într‑o miș­ca­re con­ti­nuă de ver­be decli­na­te, voca­bu­lar, con­ver­sa­ție … Ne tre­zeam vor­bind engle­zeș­te pes­te noap­te, aveam ure­chi­le pli­ne de sune­te și accen­te și sufle­tul plin de feri­ci­re. Când intra gră­bit pe ușă, așe­za cata­lo­gul pe cate­dră și înce­pea ora, mă liniș­team si deve­neam eu. Când ple­ca, o pri­veam lung, a dor și păre­re de rău că nu făceam engle­ză toa­tă ziua. Mereu am avut impre­sia că nu am stat des­tul împre­u­nă, că a ple­cat prea repe­de, că mai tre­bu­ia să fac lucruri pen­tru dum­nea­ei, cum ar fi să o strâng în bra­țe și să‑i spun că o iubesc.

Pen­tru anii șco­lii „Sfân­tul Andrei”, ar tre­bui să încep să scriu cel puțin un volum de schi­țe, dacă nu un roman, pen­tru că un pro­fe­sor tră­ieș­te și vie­ți­le ele­vi­lor lui. La înce­pu­turi, am regă­sit, prin­tre colegi, o par­te din­tre foș­tii mei pro­fe­sori și am con­ti­nu­at să învăț de la ei, cu res­pec­tul pe care îl port părin­ți­lor mei. Sunt feri­ci­tă să‑i mai avem lân­gă noi, să‑i mai ascul­tăm și să ne bucu­răm de cea­suri ani­ver­sa­re împre­u­nă.

Pe de altă par­te, m‑am des­prins de solul în care m‑am însămân­țat. Mă regă­sesc astăzi, în atomi, în fie­ca­re din­tre ele­vii mei. Am fost cumin­te și obraz­ni­că, deș­teap­tă și nu prea, fri­coa­să și bătă­i­oa­să. Am scris pe bănci, am lipit gumă sub sca­un, am copi­at, am suflat, m‑am bătut cu unii colegi de cla­să, dar, din anii ace­ia, aduc în pre­zent efor­tul pen­tru un scop, deprin­de­rea de a citi mult și cu aten­ție, bucu­ria suc­ce­su­lui meri­tat, accep­ta­rea sacri­fi­ci­i­lor pen­tru un scop, tăce­rea ca solu­ție la pro­ble­me zgo­mo­toa­se. Tra­ver­sa­tă de teo­rii și vre­muri noi, nu urmez întoc­mai pașii pro­fe­so­ri­lor mei. Îmi pla­ce mai mult să fiu pro­pri­ul meu pro­fe­sor, fără podi­um de trei trep­te, pe care tro­nea­ză cate­dra. Ele­vă prin­tre ele­vii mei, învăț mereu cum să‑i învăț, pe fie­ca­re, în rit­mul pro­priu și pe tipa­rul per­so­nal. Gene­ra­ția actu­a­lă de pro­fe­sori are alte repe­re și mă bucur să fac par­te din ea, să expe­ri­men­tez, să învăț per­ma­nent, să mă ‚upgra­dez’ dar, mai ales, atunci când îmi per­mit ei, să fac par­te din echi­pa copi­i­lor.
Astăzi, 30 noiem­brie 2020, ală­tu­ri de cole­gii mei, ani­ver­săm nu doar un loc de mun­că, ci un modus viven­di, un locus, o spe­ran­ță vie!

La a 50‑a ani­ver­sa­re, urez șco­lii mele via­ță lun­gă și să păs­tre­ze nume­le de astăzi! Sfân­tul Andrei să ocro­teas­că acest loc, să‑l umple de înțe­lep­ciu­ne și mul­tă iubi­re, să dăru­ias­că ele­vi­lor, pro­fe­so­ri­lor și părin­ți­lor sănă­ta­te și spor la învă­țat pen­tru exa­me­ne, dar și la lucruri bune pen­tru via­ță! Non scho­lae, sed vitae dis­ci­mus! Mul­tă sănă­ta­te, tutu­ror!

La mulți ani, Școa­la „Sfân­tul Andrei”!

Prof. Ange­la Ele­na Soa­re.


MESAJE, COMENTARII:

Ioa­na Mafte­iu: Atât de mul­tă iubi­re se citeș­te pe chi­pul dvs, doam­na Soa­re! Chiar lumi­nați tot ce e în jurul dvs.
Ange­la Ele­na Soa­re: Mul­țu­mesc, Ioa­na! Sunt feri­ci­tă că te-am întâl­nit! Tu ești un pro­fe­sor viu și îmi este drag să lucrăm împre­u­nă, atunci când tim­pul ne per­mi­te! Să ai spor în tot ce ai înce­put anul aces­ta!

Ralu­ca Grö­bel: La multi ani, scoa­la mea dra­ga!

Mano­liu Adri­an Gabriel: Ce fru­mos… Sunt mân­dru că am fost ele­vul aces­tei școli. La mulți ani, copi­i­lor și între­gu­lui colec­tiv al șco­lii!
Ange­la Ele­na Soa­re: Și eu mă bucur, dom­nu­le pro­fe­sor, să fim colegi și să-mi vor­bești une­ori în lim­ba engle­ză, imi­tân­du-mă, cu accent, în pau­ze!
Mano­liu Adri­an Gabriel: Este un pri­vi­le­giu să fiu cole­gul dum­ne­a­voas­tră, acum când, la un moment dat, în cla­sa a 9‑a, mi-ati fost pro­fe­soa­ră. Vă admir și vă pre­țu­iesc pen­tru tot ceea ce sun­teți !

Radoi Eli­za: Da, LA MULTI ANI ! Este scoa­la unde, am inva­tat cand am venit din Arde­al, apoi dupa ani si ani, am reve­nit si ca pro­fe­sor. Dum­ne­zeu sa‑i odih­neas­ca pe cei ple­cati la Dom­nul, pro­fe­sori deo­se­bit de buni si sa‑i tina sana­to­si pe cei ce, inca fau­resc des­ti­ne in cadrul aces­tei scoli. In plus, sa nu‑l uitam pe dl. prof. Covaci, cel care a con­dus scoa­la o peri­oa­da foar­te lun­ga de timp, devenindu‑i o a doua casa, facand tot ce a putut, pen­tru a nu fi desfi­in­ta­ta. Inca o data, LA MULTI ANI!!!
Ange­la Ele­na Soa­re: Mul­țu­mim, Lizi! Pe dom­nul direc­tor Covaci nu‑l voi uita nici­o­da­tă!

Miha­e­la Pui­ţel: Doam­na diri­gin­tă Ange­la Soa­re, mi-ați adus o mare bucu­rie și emo­ție în suflet, să revăd aces­te poze. Amin­tiri, momen­te ce nu le vom uita nici­o­da­tă!! Vă îmbră­ți­șez cu drag!!! La mulți ani, școa­lă dra­gă! #15yearsago wow!!
Ange­la Ele­na Soa­re: Dacă ne vedem pe stra­dă și nu vă recu­nosc din pri­ma, să nu vă supă­rați! Eu vă țin min­te cu fețe­le voas­tre de copii … și cu sufle­tul vos­tru de copii! Une­ori, în vise, încă vă mân­gâi și vă cert!
Miha­e­la Pui­ţel: Sun­teți un om minu­nat!

Deni­sa Nazif: Nu avem cum să ne supă­răm pe dvs, sun­teți și veți rămâ­ne mămi­ca noas­tră, si o să vă iubim, indi­fe­rent daca ne recu­noaș­teți sau nu pe stra­dă.
La mulți ani, școa­lă noas­tră fru­moa­să! La mulți ani, Sf. Andrei! #50yearsago.

Anca Bucur: Aici, în aceas­tă școa­lă au învă­țat și copi­ii mei. Port recu­noș­tin­ță și sti­mă cadre­lor didac­ti­ce și mă înclin în fața dum­ne­a­voas­tră! La mulți ani, șco­lii și sănă­ta­te tutu­ror celor care lucrea­ză pen­tru edu­ca­ție în Școa­la Sf. Andrei, Man­ga­lia!
Ange­la Ele­na Soa­re: Mul­țu­mim din suflet, doam­na doc­tor! Vă mul­țu­mim pen­tru urări, dar și pen­tru gri­jă și sfa­turi, la fie­ca­re înce­put de an șco­lar!

Cis­ma­su Danie­la: La multi ani, Sco­lii Sf. Andrei! Este scoa­la unde am inva­tat alfa­be­tul, sub indru­ma­rea Doam­nei Inva­ta­toa­re Vic­to­ria Gidu, o mare Doam­na — Dum­ne­zeu sa o ier­te si s‑o odih­neas­ca, la fel ca si pe cei­lalti das­cali tre­cuti la cele ves­ni­ce. Actu­a­li­lor das­cali le urez mul­ta sana­ta­te si pute­re, sa poa­ta darui cat mai mul­ta sti­in­ta si iubi­re!

Mădă­li­na Geor­gi­a­na: La multi ani aces­tei școli minu­na­te și sunt mân­dră că am avut o diri­gin­tă ca dum­ne­a­voas­tră pe care am îndrăgit‑o încă din cla­sa întâi!

Rodi­ca Urdea: La mulți ani, Șco­lii Sf. Apos­tol Andrei și oame­ni­lor care sfin­țesc acel loc! Să aveți pute­rea de a depăși aces­te momen­te gre­le prin care tre­cem și să for­mați prin edu­ca­ție urmă­toa­re­le gene­ra­ții care să intre într-un ciclu nor­mal al vie­ții. Iar pe tine, Angi, deja știi că te iubesc. Aștept cu nerăb­da­re pri­mul volum. Superb! Am sim­țit un sen­ti­ment bene­fic, citin­du-ți gân­du­ri­le. La mulți ani!

Adri­a­na Popes­cu: Recu­nosc cu bucu­rie pro­fe­sori deo­se­biți, ste­le ale învă­țămân­tu­lui con­stăn­țean! Cadre didac­ti­ce care au cres­cut gene­ra­ții de aur ale Man­ga­li­ei! La mulți ani, Școa­la doi! La mulți ani, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Sfân­tul Apos­tol Andrei”, Man­ga­lia!

Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply