SC BRIVAS FISH SRL a implementat proiectul “Achiziție de echipamente în vederea dezvoltării serviciilor de pescuit comercial pentru S.C. BRIVAS FISH SRL”, finanțat prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Masura III.3 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala, proiect selectat de Asociatia FLAG Mangalia Litoral

0
154

COMUNICAT DE PRESA

SC BRIVAS FISH SRL, cu sedi­ul in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str. Lot Olim­pus 1, birou 4, jude­tul Con­stan­ta, cod pos­tal 905503, Româ­nia, inre­gis­trat la Regis­trul Comer­tu­lui Con­stan­ta sub nr. J13/2697/2003, cod unic de inre­gis­tra­re 15746611, a imple­men­tat in peri­oa­da 05.11.2019–05.11.2020 pro­iec­tul “Achi­zi­tie de echi­pa­men­te in vede­rea dezvol­ta­rii ser­vi­ci­i­lor de pes­cu­it comer­ci­al pen­tru S.C. BRIVAS FISH S.R.L.” finan­tat prin Pro­gra­mul Ope­ra­tio­nal pen­tru Pes­cu­it si Afa­ceri Mari­ti­me, Masu­ra III.3 – Imple­men­ta­rea stra­te­gi­i­lor de dezvol­ta­re loca­la, pro­iect selec­tat de Aso­ci­a­tia FLAG Man­ga­lia Lito­ral.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui a fost dezvol­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de pes­cu­it comer­ci­al prin achi­zi­þio­na­rea echi­pa­men­te­lor de pes­cu­it.

Obiec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce ale pro­iec­tu­lui

1. Achi­zi­tio­na­rea unui sis­tem de pes­cu­it.

2. Men­ti­ne­rea locu­ri­lor de mun­ca exis­ten­te la nive­lul BRIVAS FISH, cu res­pec­ta­rea carac­te­ru­lui sezo­ni­er al acti­vi­ta­tii.

Valoa­rea tota­la a pro­iec­tu­lui a fost de 439.905,18 lei, din care valoa­rea tota­la eli­gi­bi­la a fost de 359.626,20 lei iar con­tri­bu­tia bene­fi­ci­a­ru­lui a fost de 90% din valoa­rea eli­gi­bi­la.


Man­ga­lia News, 05.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply