România, încă 30 de zile în STARE DE ALERTA. Ce prevede HOTARAREA nr. 54 din 12.11.2020

0
123

Comi­te­tul Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă a apro­bat o nouă hotă­râre prin care se pro­pu­ne pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe întreg teri­to­ri­ul Româ­ni­ei cu 30 de zile, înce­pând cu data de 14 noiem­brie.

Hotă­rârea nr. 54 din 12.11.2020, a CNSU:

Art.1 — Se pro­pu­ne pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe întreg teri­to­ri­ul națio­nal, pen­tru o peri­oa­dă de 30 de zile, înce­pând cu data de 14.11.2020.

Art.2 — Măsu­ri­le de pre­ve­ni­re și con­trol a infec­ți­i­lor gene­ra­te de viru­sul SARS-CoV‑2, nece­sar a fi adop­ta­te înce­pând cu data de 14.11.2020, în con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, sunt pre­vă­zu­te în ane­xa nr. 1.

Art.3 — (1)Se apro­bă lis­ta țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat pen­tru care se insti­tu­ie măsu­ra caran­ti­nei asu­pra per­soa­ne­lor care sosesc în Româ­nia din aces­tea, pre­vă­zu­tă în ane­xa nr.2.(2) Excep­ți­i­le de la măsu­ra caran­ti­nei pre­vă­zu­te în Hotă­rârea Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță nr. 36, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, nu se apli­că per­soa­ne­lor care sosesc din Dane­mar­ca.

Art.4 — Se modi­fi­că art.3, lit. o) din Hotă­rârea CNSU nr. 36, din 21.07.2020, care va avea urmă­to­rul cuprins: o) mem­brii misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce, ofi­ci­i­lor con­su­la­re, ai altor repre­zen­tan­țe diplo­ma­ti­ce acre­di­ta­te la Bucu­reşti și pose­sori de pașa­poar­te diplo­ma­ti­ce, pe bază de reci­pro­ci­ta­te, per­so­na­lul asi­mi­lat per­so­na­lu­lui diplo­ma­tic, mem­brii Cor­pu­lui Diplo­ma­tic şi Con­su­lar al Româ­ni­ei şi pose­so­rii de pașa­poar­te diplo­ma­ti­ce şi de ser­vi­ciu, pre­cum şi mem­brii fami­li­i­lor aces­to­ra.

Hota­ra­rea CNSU nr. 54 si ane­xe­le.


Man­ga­lia News, 13.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply