Renunțarea la alcool pentru o lună: Ce efecte are în organism?

0
395

Renun­ța­rea la alco­ol pen­tru o lună: Ce efec­te are în orga­nism?

Renun­ța­rea la alco­ol timp de o lună în cazul per­soa­ne­lor care con­su­mă în exces poa­te adu­ce bene­fi­cii pen­tru sănă­ta­tea fica­tu­lui și a ini­mii și sca­de ris­cul de can­cer.

Spe­cia­liș­tii sunt de păre­re că bene­fi­ci­i­le pot varia de la o per­soa­nă la alta, în func­ție de cât de mare este schim­ba­rea în raport cu com­por­ta­men­tul ini­țial. O per­soa­nă care bea puțin și ale­ge o lună de abs­ti­nen­ță, ar putea simți că are un con­trol mai mare asu­pra sănă­tă­ții per­so­na­le sau poa­te simți un sen­ti­ment de rea­li­za­re legat de atin­ge­rea unui obiec­tiv sta­bi­lit. O per­soa­nă care bea foar­te mult alco­ol ar putea obser­va efec­te fizi­o­lo­gi­ce mai pro­nun­ța­te, cum ar fi mai mul­tă cla­ri­ta­te men­ta­lă, un somn mai bun, pier­de­re în gre­u­ta­te și o sen­za­ția de deto­xi­fi­ca­re, pe lân­gă atin­ge­rea unui obiec­tiv sta­bi­lit.

Stu­di­i­le efec­tu­a­te până în pre­zent indi­că fap­tul că alco­o­lul tre­bu­ie con­su­mat cu mode­ra­ție: cel mult o bău­tu­ră pe zi, pen­tru femei și maxim două bău­turi pe zi, pen­tru băr­bați. Dacă o per­soa­nă bea alco­ol în exces o dată pe lună, își creș­te ris­cul de boli car­di­o­vas­cu­la­re și acci­dent vas­cu­lar cere­bral.

Pen­tru cei care beau frec­vent alco­ol în can­ti­tăți mari, o lună de renun­ța­re le poa­te aju­ta cor­pul în mai mul­te moduri.

Revigorarea ficatului

În timp, la per­soa­ne­le care beau mult alco­ol, se poa­te dezvol­ta ciro­za hepa­ti­că. Ori­ci­ne bea în exces se va con­frun­ta, în timp, cu modi­fi­cări hepa­ti­ce, de exem­plu, fica­tul gras, însă dacă per­soa­na înce­tea­ză să bea pro­ble­ma devi­ne rever­si­bi­lă și fica­tul își poa­te reve­ni. Având în vede­re că fica­tul este un organ tole­rant, se pot obser­va modi­fi­cări pozi­ti­ve în sta­rea lui după numai câte­va săp­tămâni. În absen­ța alco­o­lu­lui care să îl soli­ci­te intens, fica­tul se poa­te con­cen­tra pe cele­lal­te func­ții ale lui, cum ar fi des­com­pu­ne­rea altor toxi­ne pro­du­se de orga­nism și meta­bo­li­za­rea gră­si­mi­lor și a exce­su­lui de hor­moni, spun spe­cia­liș­tii.

Scăderea riscului de boli cardiovasculare

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply