(Re)Mapping. Arheologia hărţilor”, proiect cultural dedicat cercetării și digitalizării siturilor medievale dobrogene dispărute

0
171

Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le „Gavri­lă Simion” Tul­cea, în par­te­ne­ri­at cu Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Aso­ci­a­ția Pro Novi­o­du­num și Aso­ci­a­ția Euro­cen­tri­ca, au imple­men­tat, în peri­oa­da 19 iulie — 15 noiem­brie 2020, pro­iec­tul cul­tu­ral “(Re)Mapping. Arhe­o­lo­gia hăr­ți­lor”, co-finan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal (AFCN).

În cadrul pro­iec­tu­lui cul­tu­ral, ne-am pro­pus să rea­li­zăm o cer­ce­ta­re a situ­ri­lor medi­e­va­le dobro­ge­ne dis­pă­ru­te, prin abor­dări alter­na­ti­ve, uti­li­zând meto­de inter­dis­ci­pli­na­re, făcân­du-le cunos­cu­te spe­cia­liș­ti­lor din dome­niu, dar și publi­cu­lui larg. Dise­mi­na­rea rezul­ta­te­lor s‑a rea­li­zat prin orga­ni­za­rea unui wor­k­shop cu tema ”Arhe­o­lo­gia Oto­ma­nă în Dobro­gea”, în cadrul Sesiu­nii Inter­națio­na­le Pon­ti­ca ’53 și rea­li­za­rea unei expo­zi­ții foto-docu­men­ta­re. În situ­a­ția gene­ra­tă de pan­de­mia COVID-19, pen­tru sigu­ran­ța tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor, s‑a luat hotă­rârea des­fă­șu­ră­rii sesiu­nii PONTICA 2020 în vari­an­ta onli­ne.

În cadrul workshop–ului au fost dise­mi­na­te atât rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor noas­tre, cât și cele a unor cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce din Dobro­gea sau Timi­șoa­ra, fiind dez­bă­tu­tă situ­a­ția moș­te­ni­rii cul­tu­ra­le oto­ma­ne. Tot­o­da­tă, au fost pre­zen­ta­te sur­se car­to­gra­fi­ce ine­di­te pen­tru cetă­ți­le medi­e­va­le dis­pă­ru­te (Hâr­șo­va, Măcin, Isac­cea, Tul­cea și Con­stan­ța), dar și o bază de date cu evi­den­ța situ­ri­lor oto­ma­ne.

Cer­ce­tă­ri­le de teren des­fă­șu­ra­te în cadrul pro­iec­tu­lui au înre­gis­trat situ­ri­le oto­ma­ne (cimi­ti­re­le, vetre­le sate­le dis­pă­ru­te, ciș­me­le­le) din jude­țe­le Tul­cea și Con­stan­ța.

Acti­vi­ta­tea inti­tu­la­tă ”Acces la arhe­o­lo­gie”, ce avea ca scop prin­ci­pal pre­zen­ta­rea situ­ri­lor medi­e­va­le dis­pă­ru­te din Dobro­gea, auto­ri­tă­ți­lor loca­le, ele­vi­lor și tine­ri­lor, pen­tru ca aceștia să înțe­lea­gă impor­tan­ța stu­di­e­rii isto­ri­ei şi a cer­ce­tă­rii ști­in­ți­fi­ce rea­li­za­te de spe­cia­liș­tii din dome­ni­ul car­to­gra­fi­ei isto­ri­ce, a fost des­fă­șu­ra­tă tot onli­ne. Ast­fel, elevi din Tul­cea, Măcin, Isac­cea și Con­stan­ța, au aflat ce des­co­pe­riri au făcut spe­cia­liș­tii, în urma cer­ce­tă­rii arhi­ve­lor și exis­ten­ța, încă din epo­ca medi­e­va­lă, a unei soci­e­tă­ții mul­ti­cul­tu­ra­le și mul­ti­e­t­ni­ce în Dobro­gea.

O altă acti­vi­ta­te a vizat digi­ti­za­rea a 30 de obiec­te de patri­mo­niu apar­ținând epo­cii oto­ma­ne din Dobro­gea în vede­rea inte­gră­rii lor în plat­for­ma Euro­pea­na, care să fie inte­gra­te în vii­tor a unui muzeu vir­tu­al onli­ne 3D, care să inte­gre­ze o peri­oa­dă isto­ri­că puțin cunos­cu­tă.

Mana­ger pro­iect,
Aurel-Daniel STĂNICĂ.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply