Rădăcinile românești nu se uită niciodată! Iată cine sunt eroii săptămânii, în Elita României

0
225

Sunt ple­cați din țară de pes­te 20 ani, dar asta nu îi împie­di­că să rămâ­nă îndră­gos­tiți de Româ­nia! Iată cine sunt ero­ii săp­tămâ­nii în Eli­ta Româ­ni­ei:

Anca Cheai­to este pro­fe­sor de lim­ba fran­ce­ză în Bei­rut, dar și vocea româ­ni­lor din Orien­tul Mij­lo­ciu prin pro­iec­te­le pe care le coor­do­nea­ză — Aso­ci­a­ția Româ­nia-Levant și publi­ca­ția Orien­tul Româ­nesc. În ace­lași timp, ne ofe­ră o per­spec­ti­vă inte­re­san­tă asu­pra Liba­nu­lui — o țară care nu înce­tea­ză să o sur­prin­dă plă­cut, în fie­ca­re zi.
Citeș­te arti­co­lul!
Doam­na Rodi­ca Man­ciu este una din­tre cele mai pre­mi­a­te inter­pre­te de muzi­că popu­la­ră ai ani­lor 80. Ple­ca­tă deja de pes­te 20 ani în Tori­no, s‑a remar­cat ca per­soa­na care se asi­gu­ră că româ­nii din Ita­lia nu uită obi­ce­iu­ri­le autoh­to­ne.
Citeș­te arti­co­lul!
Ple­cat încă din anii comu­nis­mu­lui, pic­to­rul Ale­xan­dru Dari­da (Chi­ca­go, USA) este astăzi recu­nos­cut prin­tre cei mai mari 60 de maeș­tri ai artei con­tem­po­ra­ne. În ope­ra sa regă­sim dra­gos­tea, emo­ția și con­e­xiu­nea pe care le sim­te pen­tru țara sa nata­lă.
Citeș­te arti­co­lul!

Dacă mai cunoaș­teți și alți români din Dias­po­ra des­pre care meri­tă să scri­em, dați-ne un semn!

Să aveți o zi fru­moa­să și un wee­kend de excep­ție!


Man­ga­lia News, 15.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply