Provocările” învățământului online | „Este neplăcut ca, în timp ce eu predau, elevul să stea cu camera web închisă, tolănit în pat, sau să se joace”

0
262

Teo­re­tic, 108.496 pre­ș­co­lari și elevi, ală­tu­ri de 7.668 de cadre didac­ti­ce își des­fă­șoa­ră înce­pând de ieri acti­vi­tă­ți­le didac­ti­ce în sis­tem on-line, în jude­țul Con­stan­ța. Prac­tic, câte­va sute, poa­te mii încă nu au curent să folo­seas­că devi­ce-uri­le pri­mi­te, ori nu au inter­net, ori nu au pri­mit încă nicio table­tă pro­mi­să.

Fap­tul că până pe 8 decem­brie 2020, școa­la româ­neas­că s‑a mutat în medi­ul vir­tu­al, nu ar mai fi tre­bu­it să con­sti­tu­ie un motiv de jela­nie dacă toa­te lucru­ri­le ar fi decurs con­form pro­mi­siu­ni­lor de-acum opt luni și toți ele­vii și-ar fi pri­mit table­te­le, iar pro­fe­so­rii ar fi fost instru­iți GRATUIT cum să inte­rac­țio­ne­ze cu cla­se­le lor într-un mediu armo­ni­os și de bun simț cu gene­ra­ția „onli­ne”.

Acum asis­tăm la pri­me­le supri­mări gra­ve, și anu­me la teze­le semes­tri­a­le și la olim­pi­a­de­le șco­la­re, pes­te care vor cur­ge plân­ge­ri­le de la părin­ții nemul­țu­miți că pro­fe­so­rii nu intră în direct cu ele­vul, dar mai ales aceștia din urmă, bine repre­zen­tați la nivel jude­țean și națio­nal, vor ajun­ge să se văi­că­reas­că pen­tru ori­ce… dis­cri­mi­na­re.

Ordi­nul de minis­tru spu­ne clar, „gene­ra­lul” e de altă păre­re

În cadrul vide­o­con­fe­rin­ței cu direc­to­rii con­stăn­țeni, des­fă­șu­ra­tă ieri, inspec­to­rul șco­lar gene­ral Sorin Mihai a reu­șit din nou să-și sur­prin­dă cole­gii cu o ati­tu­di­ne par­ti­za­nă, por­ni­tă de la o obser­va­ție făcu­tă de un repre­zen­tant al ele­vi­lor con­stăn­țeni, care recla­ma fap­tul că exis­tă pro­fe­sori care pun absen­țe cole­gi­lor săi pen­tru așa-zisa par­ti­ci­pa­re la ore­le onli­ne cu came­ra web închi­să. „Absen­țe­le pen­tru fap­tul că nu și-au des­chis came­ra nu se jus­ti­fi­că! Sau dacă dvs. puteți să jus­ti­fi­cați, vreau să văd și eu o pro­ce­du­ră în care se pre­ci­zea­ză acest fapt. Sunt alte moda­li­tăți prin care tre­bu­ie să ajun­gem să‑i sen­si­bi­li­zăm pe elevi și să‑i deter­mi­năm să fie în legă­tu­ră cu noi prin inter­me­di­ul con­e­xiu­nii video”, a afir­mat „gene­ra­lul”.

Păi, să le rea­min­tim domni­lor elevi că în Ordi­nul 5545 din 10 sep­tem­brie 2020 (publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 837 din 11 sep­tem­brie 2020), la art. 14 lite­ra f), se pre­ci­zea­ză clar: „au obli­ga­ţia de a par­ti­ci­pa la acti­vi­tă­ţi­le desfă­şu­ra­te prin inter­me­di­ul teh­no­lo­gi­ei şi al inter­ne­tu­lui; în caz con­trar, ele­vul este con­si­de­rat absent şi se con­sem­nea­ză absenţa în cata­log, cu exce­pţia situ­a­ţi­i­lor jus­ti­fi­ca­te”.

Ce‑i drept, se pot face spe­cu­la­ții, în sen­sul că ei se con­si­de­ră pre­zenți chiar și atunci când au came­ra și micro­fo­nul pe… mute, dar asta nu se numeș­te că PARTICIPĂ, ci doar că asis­tă din… umbră.

Citiți con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro

Arti­col sem­nat de Simo­na Anghel.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply