Proiectul ”Un viitor pentru trecut — clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian”, finanțat prin Granturile SEE 2014–2021 prin Programul RO-Cultura, avansează promițător

0
306

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: ”Ne bucu­răm să vă infor­măm că acti­vi­tă­ți­le pro­iec­tu­lui ”Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian”, finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 prin Pro­gra­mul RO-Cul­tu­ra, au avan­sat considerabil.

Au fost depu­se la Comi­sia Muzee și Colec­ții, un număr de 109 dosa­re de cla­sa­re, din 201 pro­pu­se, pen­tru cla­sa­rea bunu­ri­lor în cate­go­ria Teza­ur și Fond.

S‑au des­fă­șu­rat acti­vi­tăți de men­to­rat și sha­dowing cu experți externi, pen­tru acti­vi­tă­ți­le de cla­sa­re și res­ta­u­ra­re bunuri cul­tu­ra­le, din care fac par­te dr. Livia Buzo­ia­nu și dr. Ghe­or­ghe Papuc, pen­tru acti­vi­ta­tea de cla­sa­re și expert Mihai Dan Ione­scu, pen­tru fru­moa­sa acti­vi­ta­te de restaurare.

S‑a fina­li­zat cu suc­ces acti­vi­ta­tea de res­ta­u­ra­re, din care fac par­te: 15 mone­de de argint și 12 mone­de din bronz.

S‑a fina­li­zat sca­na­rea celor 20 de bunuri cul­tu­ra­le mobi­le și obți­ne­rea mode­le­lor 3D ale arte­fac­te­lor pen­tru orga­ni­za­rea expo­zi­ți­ei ino­va­ti­ve și inte­rac­ti­ve cu bunuri cul­tu­ra­le cla­sa­te și recon­sti­tu­i­rea 3D a unui tem­plu antic din ele­men­te arhi­tec­to­ni­ce și sculp­tu­ra­le cla­sa­te, cu aju­to­rul exper­ți­lor UOC — Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ta, par­te­ne­rul nos­tru din cadrul pro­iec­tu­lui, pen­tru acti­vi­ta­tea de sca­na­re. Aceas­tă colec­ție se află în incin­ta Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis” din Mangalia.

Pen­tru deta­lii des­pre acest pro­iect, des­pre finan­țări ale pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le, sau alte pro­iec­te finan­ța­te, vizi­tați eagrants.org, www.ro-cultura.ro, www.culturasport.ro.


Man­ga­lia News, 11.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply