Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate a fost publicată în Monitorul Oficial, anunță ANAF

0
204

Con­tri­bu­a­bi­lii pot depu­ne prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tan­ță, înce­pând de astăzi, cere­ri­le pen­tru acce­sa­rea eșa­lo­na­rii la pla­tă sim­pli­fi­ca­te.

În Moni­to­rul Ofi­ci­al al Roma­niei nr. 1104 din data de 19 noiem­brie 2020, a fost publi­cat Ordi­nul pre­șe­din­te­lui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost apro­ba­tă pro­ce­du­ra de acor­da­re a eșa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral, în for­mă sim­pli­fi­ca­tă.

Mode­lul cere­rii de eșa­lo­na­re la pla­tă este pre­vă­zut în Ane­xa nr. 1 la Pro­ce­du­ra de apli­ca­re a acor­dă­rii eșa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral și poa­te fi des­căr­cat pe pagi­na de inter­net a A.N.A.F., accesând pen­tru noti­fi­ca­re – link-ul  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce pot acce­sa eșa­lo­na­rea la pla­tă sim­pli­fi­ca­tă, pe o peri­oa­dă de cel mult 12 luni, pen­tru obli­ga­ți­i­le fis­ca­le prin­ci­pa­le și acce­so­rii dato­ra­te după data decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță.

Pen­tru a acce­sa eșa­lo­na­rea la pla­tă sim­pli­fi­ca­tă nu este nece­sar să se con­sti­tu­ie garan­ții, ci tre­bu­ie doar înde­pli­ni­te, cumu­la­tiv, urmă­toa­re­le con­di­ții:

a) să se depu­nă o cere­re până la data de 15 decem­brie 2020 inclu­siv, sub sanc­țiu­nea decă­de­rii. La cere­re, se poa­te ane­xa gra­fi­cul de eşa­lo­na­re cuprin­zând cuan­tu­mul pro­pus al rate­lor de eşa­lo­na­re;

b) să nu se înre­gis­tre­ze obli­ga­ții fis­ca­le res­tan­te la data decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță, nes­tin­se la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă. În cazul în care, la data stă­rii de urgenţă se înre­gis­trea­ză ast­fel de obli­ga­ţii fis­ca­le res­tan­te, aces­tea tre­bu­ie stin­se până la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă;

c) să nu fie în pro­ce­du­ra fali­men­tu­lui;

d) să nu fie în dizol­va­re;

e) să fie depu­se toa­te decla­ra­ți­i­le fis­ca­le până la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă;

f) să nu se fi sta­bi­lit răs­pun­de­rea potri­vit legi­sla­ți­ei pri­vind insol­ven­ța și/sau răs­pun­de­rea soli­da­ră, potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 25 și 26 din Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă. Prin excep­ție, dacă acte­le prin care s‑a sta­bi­lit răs­pun­de­rea sunt defi­ni­ti­ve în sis­te­mul căi­lor admi­nis­tra­ti­ve și judi­ci­a­re de atac, iar suma pen­tru care a fost atra­să răs­pun­de­rea a fost achi­ta­tă, con­di­ția se con­si­de­ră înde­pli­ni­tă.

Pe peri­oa­da eșa­lo­nă­rii la pla­tă se pot depu­ne două cereri de modi­fi­ca­re a eșa­lo­nă­rii la pla­tă – în situ­a­ția în care se doreș­te inclu­de­rea în eșa­lo­na­re a obli­ga­ți­i­lor care con­sti­tu­ie con­di­ție de pla­tă, pre­cum și două cereri de men­ți­ne­re a vala­bi­li­tă­ții eșa­lo­nă­rii la pla­tă – în cazul în care a fost pier­du­tă vala­bi­li­ta­tea eșa­lo­nă­rii la pla­tă, ca urma­re a neîn­de­pli­ni­rii con­di­ti­i­lor.

Cere­rea de eșa­lo­na­re la pla­tă se solu­țio­nea­ză în ter­men de cel mult 5 zile de la data depu­ne­rii aces­te­ia.  La cere­re nu se ane­xea­ză alte docu­men­te, în afa­ra pro­pu­ne­rii de gra­fic de eșa­lo­na­re și nici nu este nece­sa­ră con­sti­tu­i­rea de garan­ții.

De ase­me­nea, rea­min­tim tutu­ror con­tri­bu­a­bi­li­lor de faci­li­tă­ți­le fis­ca­le pe care le pot acce­sa pen­tru con­for­ma­rea la pla­ta obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le, deta­li­a­te în ane­xa la comu­ni­ca­tul de pre­să:

Eșa­lo­na­rea la pla­tă con­form Codu­lui de pro­ce­du­ră fiscală[1]

Anu­la­rea obli­ga­ți­i­lor de pla­tă accesorii[2]

Res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ti­i­lor bugetare[3]

Infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține uti­li­zând For­mu­la­rul de con­tact dis­po­ni­bil pe pagi­na de Inter­net a insti­tu­ți­ei noas­tre: www.anaf.ro sau tele­fo­nic, prin con­tac­ta­rea Ser­vi­ci­u­lui de asis­ten­ță tele­fo­ni­că a con­tri­bu­a­bi­li­lor — Call-cen­ter, la nr. de tele­fon 031.403.91.60.

Asi­gu­răm toți con­tri­bu­a­bi­lii de întrea­ga dis­po­ni­bi­li­ta­te a Agen­ți­ei Fis­ca­le de a oferi asis­ten­ță pen­tru inden­ti­fi­ca­rea solu­ți­i­lor opti­me, în vede­rea con­for­mă­rii fis­ca­le volun­ta­re!


 • [1] Cap IV — Înles­niri la pla­tă, art.184 — 208, din Legea nr. 207/2015 pri­vind Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
 • O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 pen­tru apro­ba­rea conţi­nu­tu­lui cere­rii de acor­da­re a eşa­lo­nă­rii la pla­tă şi a docu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve ane­xa­te aces­te­ia, pre­cum şi a Pro­ce­du­rii de apli­ca­re a acor­dă­rii eşa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
 • [2] Cap. II din Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 69/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, pre­cum și pen­tru insti­tu­i­rea unor măsuri fis­ca­le;
 • O.M.F.P. nr. 2100/2020 pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii de anu­la­re a obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă acce­so­rii;
 • [3] Cap I din Ordo­nan­ta Guver­nu­lui nr. 6/2019 pri­vind insti­tu­i­rea unor faci­li­tă­ţi fis­ca­le, cu modi­fi­ca­ri­le si com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re;
 • O.M.F.P. nr. 2810/2019 prin care a fost apro­ba­tă pro­ce­du­ra de apli­ca­re a măsu­ri­lor de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor buge­ta­re.


ANEXA

Comu­ni­ca­tu­lui de Pre­să ARPC 1352

 1. Eșa­lo­na­rea la pla­tă con­form Codu­lui de pro­ce­du­ra fis­ca­lă[1]

În ce con­di­ții poa­te fi acce­sa­tă eșa­lo­na­rea la pla­tă?

Ori­ce cate­go­rie de con­tri­bu­a­bil poa­te acce­sa eșa­lo­na­rea la pla­tă, pe o peri­oa­dă de cel mult 5 ani, res­pec­tiv:

 1. a) pe cel mult 6 luni, în situ­a­ția în care nu deți­neți garan­ții;
 2. b) pe cel mult 12 luni, în situ­a­ția în care vă înca­drați în cate­go­ria con­tri­bu­a­bi­li­lor cu risc fis­cal mic[2] ;
 3. c) pe cel mult 5 ani, în situ­a­ția în care deți­neți garan­ții, chiar și insu­fi­cien­te.

Oda­tă cu aceas­tă eșa­lo­na­re se poa­te acor­da și amâ­na­rea la pla­tă până la fina­li­za­rea eșa­lo­nă­rii, a dobân­zi­lor și/sau a pena­li­tă­ți­lor de întâr­zi­e­re, în vede­rea anu­lă­rii, cu înde­pli­ni­rea con­di­ți­i­lor pre­vă­zu­te de lege. Pen­tru anu­la­rea acce­so­ri­i­lor tre­bu­ie să vă înca­drați intr-una din urmă­toa­re­le situ­a­ții:

 1. a) obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le eşa­lo­na­te la pla­tă, pre­cum şi cele care fac obiec­tul amâ­nă­rii la pla­tă, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul per­soa­ne­lor fizi­ce şi, res­pec­tiv, 20.000 lei în cazul per­soa­ne­lor juri­di­ce;
 2. b) să con­sti­tu­iți garan­ții, în situ­a­ția în care obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le eşa­lo­na­te la pla­tă, pre­cum şi cele care fac obiec­tul amâ­nă­rii la pla­tă, sunt pes­te pla­fo­a­ne­le men­țio­na­te la lit. a);
 3. c) să vă înca­drați în cate­go­ria con­tri­bu­a­bi­li­lor cu risc fis­cal mic, caz în care tre­bu­ie să con­sti­tu­iți garan­ții în valoa­re de mini­mum 20% din sume­le ce pot face obiec­tul eşa­lo­nă­rii la pla­tă și amâ­nă­rii la pla­tă în vede­rea anu­lă­rii.

Pen­tru a bene­fi­cia de eșa­lo­na­re la pla­tă tre­bu­ie să înde­pli­niți cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ții:

 1. a) să vă aflați în difi­cul­ta­te gene­ra­tă de lip­sa tem­po­ra­ră de dis­po­ni­bi­li­tăți bănești și să aveți capa­ci­ta­te finan­ci­a­ră de pla­tă pe peri­oa­da de eșa­lo­na­re la pla­tă. Aces­te situ­a­ții se apre­cia­ză de orga­nul fis­cal com­pe­tent pe baza pro­gra­mu­lui de res­truc­tu­ra­re sau de redre­sa­re finan­ci­a­ră ori a altor infor­ma­ții și/sau docu­men­te rele­van­te, pre­zen­ta­te de dum­ne­a­voas­tră sau deți­nu­te de orga­nul fis­cal;
 2. b) să aveți con­sti­tu­i­tă garan­ție;
 3. c) să nu vă aflați în pro­ce­du­ra insol­ven­ței;
 4. d) să nu vă aflați în dizol­va­re potri­vit pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re;
 5. e) să nu vi se fi sta­bi­lit răs­pun­de­rea potri­vit legi­sla­ți­ei pri­vind insol­ven­ța și/sau răs­pun­de­rea soli­da­ră. Prin excep­ție, dacă acte­le prin care s‑a sta­bi­lit răs­pun­de­rea sunt defi­ni­ti­ve în sis­te­mul căi­lor admi­nis­tra­ti­ve și judi­ci­a­re de atac, iar suma pen­tru care a fost atra­să răs­pun­de­rea a fost achi­ta­tă, con­di­ția se con­si­de­ră înde­pli­ni­tă.

Pe lân­gă con­di­ți­i­le mai sus men­țio­na­te, tre­bu­ie să aveți depu­se toa­te decla­ra­ți­i­le fis­ca­le, potri­vit vec­to­ru­lui fis­cal. Aceas­tă con­di­ție tre­bu­ie înde­pli­ni­tă la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă și se con­si­de­ră înde­pli­ni­tă și în cazul în care, pen­tru peri­oa­de­le în care nu s‑au depus decla­ra­ții fis­ca­le, obli­ga­ți­i­le fis­ca­le au fost sta­bi­li­te, prin deci­zie, de către orga­nul fis­cal.

În cazul în care înde­pli­niți con­di­ți­i­le nece­sa­re și doriți să bene­fi­ci­ați de eșa­lo­na­re la pla­tă este nece­sar să depu­neți cere­re de acor­da­re a eșa­lo­nă­rii la orga­nul fis­cal com­pe­tent.

Cere­rea de acor­da­re a eșa­lo­nă­rii la pla­tă poa­te fi des­căr­ca­tă de pe pagi­na de inter­net a A.N.A.F., accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.         

 1. Anu­la­rea obli­ga­ți­i­lor de pla­tă acce­so­rii[3]

În ce con­di­ții se poa­te acce­sa anu­la­rea obli­ga­ți­i­lor de pla­tă acce­so­rii?

Pen­tru a bene­fi­cia de anu­la­rea unor obli­ga­ții buge­ta­re acce­so­rii, afe­ren­te obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le res­tan­te la data de 31.03.2020 inclu­siv, tre­bu­ie să înde­pli­niți cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ții:

 1. a) toa­te obli­ga­ți­i­le buge­ta­re prin­ci­pa­le res­tan­te la 31 mar­tie 2020 inclu­siv, se sting prin ori­ce moda­li­ta­te pre­vă­zu­tă de lege până la data de 15 decem­brie 2020 inclu­siv;
 2. b) sunt stin­se prin ori­ce moda­li­ta­te pre­vă­zu­tă de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, până la data depu­ne­rii cere­rii de anu­la­re a acce­so­ri­i­lor inclu­siv, toa­te obli­ga­ţi­i­le buge­ta­re prin­ci­pa­le şi acce­so­rii admi­nis­tra­te de orga­nul fis­cal cen­tral cu ter­me­ne de pla­tă cuprin­se între data de 1 apri­lie 2020 şi data depu­ne­rii cere­rii de anu­la­re a acce­so­ri­i­lor inclu­siv;
 3. c) să aveți depu­se toa­te decla­ra­ţi­i­le fis­ca­le, potri­vit vec­to­ru­lui fis­cal, până la data depu­ne­rii cere­rii de anu­la­re a acce­so­ri­i­lor inclu­siv;
 4. d) să depu­neți cere­rea de anu­la­re a acce­so­ri­i­lor după înde­pli­ni­rea în mod cores­pun­ză­tor a con­di­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la lit. a) — c), dar nu mai târ­ziu de data de 15 decem­brie 2020 inclu­siv, sub san­cţiu­nea decă­de­rii.

De ase­me­nea, puteți bene­fi­cia de anu­la­rea obli­ga­ți­i­lor acce­so­rii afe­ren­te și urmă­toa­re­lor obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le:

 1. a) cele sta­bi­li­te prin decla­ra­ții rec­ti­fi­ca­ti­ve, în con­di­ți­i­le art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
 2. b) cele cu ter­me­ne de pla­tă până la data de 31 mar­tie 2020 inclu­siv și stin­se până la aceas­tă dată, în con­di­ți­i­le art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
 3. c) cele sta­bi­li­te prin deci­zii de impu­ne­re emi­se ca urma­re a unei inspec­ții fis­ca­le afla­tă în deru­la­re la data de 14 mai 2020, în con­di­ți­i­le art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
 4. d) cele eșa­lo­na­te la pla­tă potri­vit Codu­lui de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, în con­di­ți­i­le art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

Pen­tru amâ­na­rea la pla­tă, în vede­rea pro­te­jă­rii la stin­ge­re, a obli­ga­ți­i­lor de pla­tă acce­so­rii ce pot face obiec­tul anu­lă­rii, puteți depu­ne noti­fi­ca­re la orga­nul fis­cal com­pe­tent prin care vă mani­fes­tați inten­ția de a bene­fi­cia de anu­la­rea acce­so­ri­i­lor, până la depu­ne­rea cere­rii de anu­la­re.

Noti­fi­ca­rea pri­vind intenţia de a bene­fi­cia de anu­la­rea obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă acce­so­rii și/sau a cere­rii de anu­la­re a obli­ga­ți­i­lor de pla­tă acce­so­rii le puteți des­căr­ca pe pagi­na de inter­net a A.N.A.F., accesând pen­tru noti­fi­ca­re — link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf și pen­tru cere­re – link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf

III. Res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ti­i­lor buge­ta­re[4]

În ce con­di­ții se poa­te acce­sa res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re?          

Aceas­tă măsu­ră fis­ca­lă poa­te fi acce­sa­tă de către debi­tori, per­soa­ne juri­di­ce de drept public sau pri­vat și con­stă în res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ti­i­lor buge­ta­re res­tan­te la data de 31 iulie 2020, pe o peri­oa­da de maxim 7 ani, cu posi­bi­li­ta­tea anu­la­rii obli­ga­ti­i­lor de pla­tă acce­so­rii. De ase­me­nea, puteți bene­fi­cia de anu­la­rea a maxim 50% din obli­ga­ti­i­le buge­ta­re prin­ci­pa­le dacă achi­tați pana la data depu­ne­rii cere­rii, maxim 15% din obli­ga­ti­i­le buge­ta­re prin­ci­pa­le dato­ra­te.

Pen­tru a bene­fi­cia de res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ţi­i­lor buge­ta­re, tre­bu­ie să înde­pli­niți cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ţii:

 1. a) să nu înde­pli­niți con­di­ţi­i­le pen­tru a bene­fi­cia de eşa­lo­na­rea la pla­tă regle­men­ta­tă de Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă;
 2. b) să pre­zin­tați un plan de res­truc­tu­ra­re şi un test al cre­di­to­ru­lui pri­vat pru­dent, întoc­mi­te de un expert inde­pen­dent;
 3. c) să nu vă aflați în pro­ce­du­ra insol­venţei la data emi­te­rii deci­zi­ei de apro­ba­re a res­truc­tu­ră­rii obli­ga­ţi­i­lor buge­ta­re. În cazul în care vă aflați în pro­ce­du­ra insol­venţei şi doriți res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ţi­i­lor buge­ta­re puteți noti­fi­ca orga­nul fis­cal cu pri­vi­re la intenţia dum­ne­a­voas­tră, cu con­di­ţia ca până la data emi­te­rii deci­zi­ei de apro­ba­re a cere­rii de res­truc­tu­ra­re să ieșiți din aceas­tă pro­ce­du­ră;
 4. d) să nu vă aflați în dizol­va­re;
 5. e) să aveți înde­pli­ni­te obli­ga­ţi­i­le decla­ra­ti­ve, potri­vit vec­to­ru­lui fis­cal, la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă;
 6. f) să înde­pli­niți tes­tul cre­di­to­ru­lui pri­vat pru­dent.

În situ­a­ția în care inten­țio­nați să bene­fi­ci­ați de res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ti­i­lor buge­ta­re puteți depu­ne la orga­nul fis­cal o noti­fi­ca­re în acest sens, până la data de 31 mar­tie 2021, iar cere­rea de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re o puteți depu­ne până la data de 30 iunie 2021.

[1] Cap IV — Înles­niri la pla­tă, art.184 — 208, din Legea nr. 207/2015 pri­vind Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 pen­tru apro­ba­rea conţi­nu­tu­lui cere­rii de acor­da­re a eşa­lo­nă­rii la pla­tă şi a docu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve ane­xa­te aces­te­ia, pre­cum şi a Pro­ce­du­rii de apli­ca­re a acor­dă­rii eşa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

[2] Art. 206 din din Legea nr. 207/2015 pri­vind Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

[3] Cap. II din Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 69/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, pre­cum și pen­tru insti­tu­i­rea unor măsuri fis­ca­le

O.M.F.P. nr. 2100/2020 pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii de anu­la­re a obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă acce­so­rii

[4] Cap I din Ordo­nan­ta Guver­nu­lui nr. 6/2019 pri­vind insti­tu­i­rea unor faci­li­tă­ţi fis­ca­le, cu modi­fi­ca­ri­le si com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re;

O.M.F.P. nr. 2810/2019 prin care a fost apro­ba­tă pro­ce­du­ra de apli­ca­re a măsu­ri­lor de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor buge­ta­re


Man­ga­lia News, 24.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply