PRO România și ALDE au fuzionat. Victor Ponta, desemnat de Congres pentru funcția de premier

0
253

PRO Româ­nia și ALDE au decis, într-un con­gres comun, cu lar­gă majo­ri­ta­te, fuziu­nea celor două par­ti­de și modi­fi­că­ri­le sta­tu­ta­re afe­ren­te. Ante­ri­or con­gre­su­lui comun, cele două for­ma­țiuni s‑au reu­nit în con­gre­se sepa­ra­te pen­tru vota­rea fuziu­nii.

Tot dumi­ni­că, a fost lan­sat și pro­gra­mul elec­to­ral al PRO Româ­nia pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, după ce Vic­tor Pon­ta a fost desem­nat de Con­gres, cu una­ni­mi­ta­te de voturi, pen­tru func­ția de prim-minis­tru. Aces­ta a pre­zen­tat cinci măsuri pen­tru pri­ma zi de guver­na­re, res­pec­tiv Veni­tul Minim de Cri­ză, Spri­ji­nul Eco­no­mic de Cri­ză, Pro­gra­mul Națio­nal de Tes­ta­re, Redes­chi­de­rea tutu­ror șco­li­lor și Reda­rea dem­ni­tă­ții și res­pec­tu­lui dato­rat hai­nei mili­ta­re.

Sunt abso­lut con­vins că împre­u­nă sun­tem mai puter­nici. Pro­iec­tul nos­tru este bazat pe două prin­ci­pii esen­ți­a­le. Pri­mul este că tre­cem împre­u­nă pes­te aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză. Este ofer­ta prin­ci­pa­lă a PRO Româ­nia. Al doi­lea prin­ci­piu este că noi vedem ieși­rea sau tre­ce­rea prin cri­ză cu româ­nii la ser­vi­ciu, la mun­că, nu în loc­k­down, cu copi­ii la școa­lă, nu aca­să sau în fața cal­cu­la­to­ru­lui, iar vâr­st­ni­cii res­pec­tați în aceas­tă peri­oa­dă, nu îi închi­dem în casă, nu fugim de ei! Așa tre­bu­ie să tre­cem prin cri­ză. Împre­u­nă. Nu sun­tem de acord nici cu închi­de­rea Româ­ni­ei, nici cu închi­de­rea șco­li­lor, nici cu pani­ca pe care o vedem în fie­ca­re zi. PRO Româ­nia are un pro­gram con­cret, o echi­pă bună și un can­di­dat de prim-minis­tru. Sunt ono­rat și dor­nic să fiu acest can­di­dat. Ne apu­căm de trea­bă, sun­tem PRO­mi­siu­nea ieși­rii din cri­ză!”, a spus Vic­tor Pon­ta la înce­pu­tul Con­gre­su­lui.

Noi facem aceas­tă fuziu­ne pen­tru că este reac­ția sănă­toa­să la înțe­le­ge­rea pe sub masă din­tre PSD și PNL pen­tru a scoa­te de pe sce­na poli­ti­că par­ti­de­le mai mici. Este evi­dent că cei mari nu au nevo­ie de opo­zi­ție. Ei au nevo­ie de un sis­tem bipo­lar, în care să-și pase­ze stea­gul guver­nă­rii de la unul la altul, sub devi­za pe care o cunoaș­teți: „La vre­muri noi, tot noi!”. Și ALDE și PRO Româ­nia sunt două par­ti­de care îi încur­că și de ace­ea vor să sca­pe, pen­tru a‑și pune în apli­ca­re pla­nul. Aces­ta este moti­vul pen­tru care ne-am unit, pen­tru a le spar­ge „coo­pe­ra­ti­va”, pen­tru a nu‑i lăsa pe români cap­tivi într‑o demo­cra­ție de muca­va! Tre­bu­ie să fiți con­vinși că noi, împre­u­nă, vom fi ulti­ma redu­tă de apă­ra­re a drep­tu­ri­lor și liber­tă­ți­lor româ­ni­lor. Noi vom fi cei din urmă care ne vom bate pen­tru liber­tă­ți­le fie­că­ru­ia, dar și pen­tru drep­tu­ri­le eco­no­mi­ce câști­ga­te. Noi vom spu­ne NU con­ce­di­e­ri­lor colec­ti­ve, noi vom spu­ne NU supraim­po­zi­tă­rii celor care pro­duc! Dar vom spu­ne DA națio­na­lis­mu­lui eco­no­mic și spri­ji­ni­rii fir­me­lor și pro­du­se­lor româ­nești!”,  a decla­rat Călin Popes­cu Tări­cea­nu.

Pe scurt, măsu­ri­le pro­pu­se de PRO Româ­nia sunt:

Veni­tul Minim de Cri­ză: asi­gu­ra­rea resur­se­lor mini­me pe peri­oa­da cri­zei pen­tru fie­ca­re român din țară sau din stră­i­nă­ta­te. Se acor­dă tutu­ror celor care au veni­turi sub 2000 de lei.

Spri­ji­nul Eco­no­mic de Cri­ză: plan anti­cri­ză care per­mi­te IMM-uri­lor să-și con­ti­nue acti­vi­ta­tea și să păs­tre­ze locu­ri­le de mun­că. Aces­ta pre­ve­de redu­ceri de TVA, anu­la­rea unor obli­ga­ții fis­ca­le, spri­jin pen­tru pla­ta chi­ri­i­lor, amâ­na­rea unor rate ban­ca­re, redes­chi­de­rea afa­ce­ri­lor, acor­da­rea de gran­turi și efi­cien­ti­za­rea pro­gra­mu­lui IMM Invest.

Edu­ca­ție: reîn­toar­ce­rea în școli, în con­di­ții de sigu­ran­ță, și tes­ta­rea repe­ta­tă a tutu­ror celor din sis­te­mul de învă­țământ. De ase­me­nea, se pro­pu­ne redes­chi­de­rea cabi­ne­te­lor medi­ca­le șco­la­re pen­tru tri­e­rea, tes­ta­rea și supra­ve­ghe­rea ele­vi­lor.

Sănă­ta­te: imple­men­ta­rea unui pro­gram care să per­mi­tă tes­ta­rea tutu­ror, cu decon­ta­re pen­tru cei care optea­ză să se tes­te­ze în pri­vat.

PRO­mi­siu­nea relan­să­rii eco­no­mi­ce: Se pro­pu­ne un Pro­iect Națio­nal de Inves­ti­ții în infras­truc­tu­ră, agri­cul­tu­ră, edu­ca­ție, sănă­ta­te și mediu. Pen­tru recon­struc­ția Româ­ni­ei post-cri­ză, se insti­tu­ie PRO­iec­tul Româ­nia — Mari­le Refor­me în admi­nis­tra­ția publi­că și fis­ca­lă.

Tot­o­da­tă, PRO Româ­nia mili­tea­ză pen­tru reda­rea dem­ni­tă­ții și res­pec­tu­lui pen­tru hai­na mili­ta­ră, prin reve­ni­rea la for­ma ini­ția­lă a legii 223/2015. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply