Prin Cultură, spre desăvârşire: Interviu cu profesorul Traian Lupu, publicat de AJRP, Radio România Cultural, Așii Români, Radio Prodiaspora, Revista ProLitera, SighetOnline

0
270

Radio România Cultural — Prin Cultură, spre desăvârşire: Interviu cu profesorul Traian Lupu.

Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu este timi­şo­rean, tră­ieş­te în Man­ga­lia de mul­tă vre­me şi are nume­roa­se pre­o­cu­pări şi rea­li­zări în dome­ni­ul Cul­tu­rii. A fost inter­pret de muzi­că, pro­fe­sor de Desen, direc­tor al Cămi­nu­lui Cul­tu­ral din Coba­din, direc­tor al Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, apoi, mulți ani, ”das­căl de Fru­mos artis­tic”, cum îi pla­ce să se auto­de­nu­meas­că, adi­că pro­fe­sor de Arte Plas­ti­ce, la Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, dar și pro­fund impli­cat în via­ța ”Cetă­ții”…

-Dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, vă rog împăr­tă­şi­ţi în câte­va rân­duri expe­rienţe­le şi acti­vi­ta­tea dum­ne­a­voas­tră didac­ti­că?

-Tra­ian Lupu: Din toam­na anu­lui 1992, ”după două dece­nii dedi­ca­te Cul­tu­rii din­tre Dună­re și Mare”, ca direc­tor de insti­tu­ții de cul­tu­ră, am reve­nit la cate­dra de Edu­ca­ție plas­ti­că a Șco­lii Nr.5 ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia și m‑am dedi­cat edu­că­rii mai mul­tor gene­ra­ții de copii care mi-au tre­cut prin mâini, ”întru cul­ti­va­rea Fru­mo­su­lui artis­tic, a for­me­lor și volu­me­lor, a ”Pro­por­ți­ei de aur”.

-Din câte ştiu, mulţi din­tre copi­ii pe care i‑aţi învă­ţat, atât Desen, cât şi Muzi­că, au obţi­nut pre­mii naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le. Vă rog să ofe­ri­ţi deta­lii des­pre  aces­te suc­ce­se.

-Tra­ian Lupu: Se poa­te afir­ma că, la șco­li­le la care am pre­dat, am pus baze­le for­mă­rii vii­to­ri­lor artiști plas­tici, gra­fi­cieni, arhi­tecți, pro­fe­sori de Desen, ingi­neri con­struc­tori și pro­iec­tanți de valoa­re, care s‑au ridi­cat din­tre ele­vii mei și cu care mă mân­dresc, pen­tru fap­tul că i‑am des­co­pe­rit și ”le-am aprins scân­te­ia”, i‑am ini­țiat, atât în gim­na­ziu, cât și la liceu!

-Cu sigu­ranţă, citi­to­rii vor dori să afle mai mul­te des­pre expo­zi­ţi­i­le şi cre­a­ţi­i­le ele­vi­lor dum­ne­a­voas­tră. Unde pot să găseas­că infor­ma­ţii des­pre aces­tea?

-Tra­ian Lupu: Pe inter­net, puteţi vizio­na ”Pri­me­le expo­zi­ţii vir­tu­ale de artă plas­ti­că din isto­ria şco­li­lor man­ga­li­ene” şi Albu­me­le vir­tu­ale „PRO ARTIS”, pe blo­gul dedi­cat ele­vi­lor mei:

Aţi depus efor­turi extra­or­di­na­re, pasiu­ne în mun­ca dum­ne­a­voas­tră de pro­fe­sor, iar aces­tea au fost răs­plăti­te. Aţi făcut cunos­cu­tă pe plan inter­na­ţio­nal nu doar Man­ga­lia, dar şi Româ­nia. Vă rog fru­mos, faceţi o scur­tă pre­zen­ta­re a suc­ce­se­lor pe care le-aţi obţi­nut.

-Tra­ian Lupu: De‑a lun­gul tim­pu­lui, am con­tri­bu­it la cunoa­ş­te­rea și pro­mo­va­rea ora­șu­lui Man­ga­lia pe plan națio­nal și inter­na­ţio­nal, prin for­me spe­ci­fi­ce de acti­vi­ta­te, din­tre care amin­tesc, în ordi­ne cro­no­lo­gi­că, urmă­toa­re­le:

Cur­sul opţio­nal inte­grat „Pro Artis”,de la Şcoa­la „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia:

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPlBxUlFh2mgl2sccRxpoLDPFkTds1PbBBaEjq2

Aici, la cer­cul de Arte plas­ti­ce ”Pro Artis”, ele­vii mei au obţi­nut nume­roa­se pre­mii națio­na­le și inter­națio­na­le, din­tre care amin­tim: Pre­mi­ul I în Ita­lia – 1998, iar în Japo­nia, în anul 2001, Pre­mi­ul Spe­cial Inter­na­ţio­nal, între cele 14.000 de lucrări ale copi­i­lor din 120 de ţări din lumea întrea­gă!

Expo Pre­si­dent dec.2000-martie 2001 — “Un dece­niu de artă plas­ti­că la Şcoa­la nr.5 din Man­ga­lia”:

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipNSewzlSPn5c5_KNir8ki-RZGsiNjedqu2yR7TQ.

PRO ARTIS

În anii 2006 şi 2007 am ini­ţi­at şi coor­do­nat două pro­iec­te inter­na­ţio­na­le ale Şco­lii nr. 5 din Man­ga­lia şi am reu­şit per­for­manţa de a obţi­ne, cu corul ”Galac­te­ea” și cu micii mei pic­tori, de două ori, pen­tru Școa­la ”Gala Galac­tion” – Pre­mi­ul I şi Tro­fe­ul de Cris­tal, la GEF San­re­mocel mai mare Fes­ti­val Inter­na­ţio­nal de Cre­a­ti­vi­ta­te Şco­la­ră, între 23 de ţări şi 37 de pro­vin­cii ita­li­ene care au par­ti­ci­pat în con­curs! SANREMO 2006–2007: Dosar de pre­să şi fil­mul fina­lei, în patru epi­soa­de

VENI, CANTA, VICI !”- San­re­mo 2007 – Expe­di­ţie cul­tu­ra­lă: https://bit.ly/3k29E2c

Corul „Galac­te­ea” din Man­ga­lia s‑a întors de la San­re­mo cu pre­mi­ul I –https://www.telegrafonline.ro/corul-galacteea-and-8221-din-mangalia-sa-intors-de-la-sanremo-cu-premiul‑i

Poa­te că e bine să amin­tim aici şi Tabe­re­le de cre­a­ţie plas­ti­că pe care le-am orga­ni­zat la Man­ga­lia, ”în anii mai tineri”, pe vre­mea când eram direc­to­rul Casei de Cul­tu­ră, cu par­ti­ci­pa­rea stu­denţi­lor de la Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce “Nico­lae Gri­go­res­cu” din Bucu­reşti şi Soci­e­ta­tea pro­fe­so­ri­lor de desen din Româ­nia, tabe­re care au lăsat Man­ga­li­ei o zes­tre artis­ti­că valo­roa­să – pes­te 40 de tablo­uri în ulei şi lucrări de gra­fi­că, ce se doreau a fi un nucleu de bază pen­tru vii­to­rul Muzeu de Artă Plas­ti­că Moder­nă şi Con­tem­po­ra­nă la Man­ga­lia… Majo­ri­ta­tea lucră­ri­lor au fost dona­te Șan­ti­e­ru­lui Naval, cel care a spri­ji­nit, la vre­mea res­pec­ti­vă, tabe­re­le de cre­a­ție plas­ti­că. (Mai mul­te des­pre acea peri­oa­dă, aici: https://bit.ly/357YR2b).

-Sunt uimit de per­for­manţe­le obţi­nu­te. Şi mai ales de fap­tul că aveţi o vas­tă expe­rienţă şi rezul­ta­te recu­nos­cu­te şi în muzi­că!

-Tra­ian Lupu: Da, este ade­vă­rat, în para­lel, am şi o com­ple­xă pre­gă­ti­re muzi­ca­lă (de la 7 ani, cânt la vioa­ră, apoi, la chi­ta­ră și per­cu­ție. Am cân­tat în tine­reţe, la Timi­şoa­ra, în mai mul­te for­ma­ţii stu­denţeşti de muzi­că rock, la chi­ta­ră, voce sau bate­rie şi, sepa­rat, la vioa­ră, în Ansam­blul fol­cloric al Casei de Cul­tu­ră a Stu­denţi­lor), am pus instru­men­te­le muzi­ca­le în mâi­ni­le mai mul­tor gene­ra­ţii de copii (sau chiar ale cole­gi­lor mei, cadre didac­ti­ce), învăţându‑i să cân­te la chi­ta­ră, vioa­ră, man­do­li­nă sau la instru­men­te de per­cu­ţie.

Mulţi din­tre aceş­tia şi-au alcă­tu­it la rân­dul lor for­ma­ţii cu care au cules lau­rii suc­ce­se­lor pe sce­ne­le judeţu­lui şi ale ţării. Am înfi­inţat, în anul 1990, Ansam­blul Fol­cloric al Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, cu care am susţi­nut spec­ta­co­le fol­clori­ce în faţa turi­ş­ti­lor români şi stră­ini din sta­țiu­nea Nept­un, la Cra­mă, Popa­sul Căpri­oa­re­lor şi Rus­tic, la vioa­ră şi per­cu­ție, ală­tu­ri Ghe­or­ghe Par­ni­ca, Nico­lae şi Geor­ge Călin şi alţi renu­mi­ţi instru­men­ti­şti şi inter­preţi de fol­clor. În vara ani­lor 1996 şi 1997, am cân­tat cu tru­pa „Sem­nal M” la Com­ple­xul Razelm din sta­ţiu­nea Venus, la vioa­ră („Bal la Apa­hi­da”) şi la tobe… (https://bit.ly/36fbsjp).

-Pe lân­gă nume­roa­se­le pre­o­cu­pări inte­lec­tu­a­le, aţi deve­nit atras şi de jur­na­lism, unde aţi par­curs o carie­ră impre­sio­nan­tă, punând baze­le por­ta­lu­lui MANGALIA NEWS.

Spu­neţi vă rog, când aţi înce­put cu acest pro­iect, care a ajuns să aibă eco­uri inter­na­ţio­na­le, prin şti­ri­le de cali­ta­te şi par­te­ne­ri­a­te­le rea­li­za­te?

-Tra­ian Lupu: După ce, prin anii 2005–2006, am lan­sat Blo­gul meu ”cu suflet”https://traianlupum.wordpress.com/, înce­pând cu anul 2010, ime­di­at după pen­sio­na­re, m‑am dedi­cat pro­iec­tu­lui Man­ga­lia News și, iată că la ora aceas­ta, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News are pes­te 4,5 mili­oa­ne de citi­tori de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii și cola­bo­ra­tori de mar­că din­tre per­so­na­li­tă­ți­le loca­le, jude­țe­ne, națio­na­le și inter­națio­na­le.

Man­ga­lia News este par­te­ner ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV (www.arcatv.us), pro­iect media al dias­po­rei româ­nești, unic în lume, pre­cum și cu alte publi­ca­ții onli­ne din țară și de pes­te hota­re. Arca TV este pri­ma plat­for­mă de tele­vi­ziu­ne care emi­te din Hous­ton, Texas, USA și se adre­sea­ză româ­ni­lor de pe toa­te con­ti­nen­te­le, prin rețea­ua sa glo­ba­lă de cores­pon­denți. Eu sunt și repre­zen­tant ofi­ci­al ARCA TV în zona Dobro­gea și ori­un­de în Româ­nia.

-Care con­si­de­ra­ţi că este cea mai impor­tan­tă rea­li­za­re pe care aţi atins‑o până acum, ca om de cul­tu­ră?

-Tra­ian Lupu: După enu­me­ra­rea celor de mai sus, pot afir­ma acum că toa­te au fost și sunt impor­tan­te pen­tru edu­ca­rea gene­ra­ți­i­lor cu care am intrat în con­tact direct, ca das­căl și for­ma­tor de opi­nie des­pre valo­ri­le cul­tu­ra­le, des­pre Fru­mo­sul artis­tic și des­pre Ade­văr. Mi-aș fi dorit să pot face mai mult pen­tru copi­ii, pen­tru tine­rii valo­roși ai Man­ga­li­ei… Sper că vor reu­și să facă acest lucru unii din­tre foș­tii mei elevi, care au pre­lu­at șta­fe­ta…

-Exis­tă ceva care vă deran­jea­ză că nu aţi reu­şit să duceţi la împli­ni­re, sau regre­ta­ţi?

-Tra­ian Lupu: Regret mai ales fap­tul că, deşi câţi­va ani la rând am pro­pus şi susţi­nut, atât la nivel local cât și jude­țean, la Inspec­to­ra­tul Șco­lar, înfi­inţa­rea la Şcoa­la 5 sau la Lice­ul „Cal­la­tis” a unor Cla­se cu pro­gram supli­men­tar de Arte (învă­ţământ voca­ţio­nal): Artă plas­ti­că, Muzi­că voca­lă şi instru­men­ta­lă, Artă tea­tra­lă, Core­gra­fie), de la cla­se­le a cin­cea şi/sau a noua, nu am reu­şit atunci să con­ving auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le şi judeţe­ne de uti­li­ta­tea aces­tor cla­se care ar fi supli­nit lip­sa unei Şcoli popu­la­re de Artă în Man­ga­lia, lea­găn al pic­tu­rii româ­neşti inter­be­li­ce… Poa­te, se vor face aces­te Cla­se de Artă, în vii­tor…

-Aţi călă­to­rit în nume­roa­se ţări. Care din­tre aces­tea vi s‑a părut cea mai fas­ci­nan­tă şi de ce?

Tra­ian Lupu: După ce ”am făcut nave­ta” în ulti­mii 10 ani, pes­te ocean, la cei dragi aflați în Sta­te, pot să afirm că, după ce am vizi­tat Flo­ri­da și Caro­li­na de Nord, pe ”pla­ne­ta Texas” ne-am sim­țit cel mai bine, pro­fund impre­sio­nați de ceea ce am văzut, pen­tru că aco­lo nu este numai o altă lume, față de noi, euro­pe­nii, ci o altă ”pla­ne­tă”, ca și ampli­tu­di­ne a spa­ți­u­lui și a ”rân­du­ie­li­lor” loca­le, păs­tra­te și cul­ti­va­te cu sfin­țe­nie. Totul aco­lo este ”HUGE!”, ”Fan­tas­tic!”, ”Mag­ni­fic”!

-Ce îndemn aveţi pen­tru gene­ra­ţi­i­le vii­toa­re, în acest sens?

Tra­ian Lupu: Să pre­ia de la noi ceea ce cred că e valo­ros și să con­stru­ias­că ei o soci­e­ta­te mai bună. Să nu‑i uite pe îna­in­ta­șii noș­tri, pe marii învă­țați ai nea­mu­lui, ingi­ne­rii, inven­ta­to­rii, isto­ri­cii, medi­cii, arhi­tec­ții, scri­i­to­rii și poe­ții, pic­to­rii și marii muzi­cieni români, pe toți cei care au clă­dit Cul­tu­ra Româ­neas­că! Să nu‑i uite, de ase­me­nea, pe marii spor­tivi, pe mili­ta­rii noș­tri, dar și pe micii pro­du­că­tori de bunuri, pe agri­cul­tori, pe fer­mi­eri, pe cei care ne asi­gu­ră pâi­nea cea de toa­te zile­le!

-Ce aţi dori să trans­mi­teţi citi­to­ri­lor?

-Tra­ian Lupu: Cele mai bune urări de sănă­ta­te și, să depă­șim cu bine situ­a­ția sani­ta­ră actu­a­lă. De ase­me­nea, îi invit să urmă­reas­că publi­ca­ți­i­le noas­tre onli­ne și să empa­ti­ze­ze cu noi, să ne scrie des­pre opi­ni­i­le, păre­ri­le, des­pre hob­by-uri­le lor.

-Vă mulţu­mesc fru­mos.

-Tra­ian Lupu: Şi eu vă mulţu­mesc și vă invit cu drag, pe la noi, la Man­ga­lia.

NB: Dacă dori­ţi să afla­ţi mai mul­te des­pre dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu, vizi­ta­ţi și blo­gul domni­ei sale, o sur­să preţi­oa­să de infor­ma­ţii fas­ci­nan­te: Dovezi daci­ce la Raven­na.

A con­sem­nat: Ion-Mari­us Tato­mir.

(Pre­lu­a­re de pe por­ta­lul Radio Româ­nia Cul­tu­ral).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply