Primăria Municipiului Mangalia, prin Direcţia Asistenţă Socială, anunţă că, până pe data de 18 noiembrie, se acordă carduri sociale, pentru mese calde, pensionarilor cu indemnizație socială

0
353

ANUNȚ IMPORTANT!
📌Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, prin Dire­cţia Asis­tenţă Soci­a­lă, anu­nţă că, în peri­oa­da 13–18 noiem­brie, se vor acor­da din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le tiche­te soci­a­le pe suport elec­tro­nic, pen­tru mese cal­de, în baza O.U.G. nr. 115/2020.
📌Bene­fi­ci­a­ză de tiche­te­le soci­a­le per­soa­ne­le care au veni­turi la nive­lul indem­ni­za­ţi­ei soci­a­le pen­tru pen­sio­nari (800 lei), în vâr­stă de 75 de ani sau pes­te aceas­tă vâr­stă.
📌Fie­ca­re bene­fi­ci­ar va pri­mi un plic ce conţi­ne car­dul, PIN-ul şi lis­ta uni­tă­ţi­lor par­te­ne­re.
📌Car­du­ri­le pot fi folo­si­te după data de 06 decem­brie 2020, când vor fi ali­men­ta­te cu 720 lei, sumă cores­pun­ză­toa­re luni­lor sep­tem­brie, octom­brie şi noiem­brie.
📌Tiche­te­le se dis­tri­bu­ie la sedi­ul Dire­cţi­ei Asis­tenţă Soci­a­lă, str. Del­fi­nu­lui, nr. 1, în peri­oa­da 16–18 noiem­brie, între ore­le 8:00–16:00.
⚠️Car­du­ri­le vor putea fi ridi­ca­te de bene­fi­ci­ari în baza B.I./C.I. în ori­gi­nal.
Vă aștep­tăm!

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 16.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply