Primăria Mangalia va cumpăra tablete pentru elevii și profesorii orașului, cu bani europeni

0
335

Primăria Mangalia va cumpăra tablete pentru elevii și profesorii orașului, cu bani europeni.

Con­si­li­e­rii locali din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au apro­bat, recent, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, pro­iec­tul ”Dota­rea uni­tă­ți­lor de învă­țământ din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia cu echi­pa­men­te IT”. În actu­a­lul con­text pan­de­mic, auto­ri­tă­ți­le loca­le din Man­ga­lia vor atra­ge bani euro­peni pen­tru dota­rea tutu­ror uni­tă­ți­lor de învă­țământ din Man­ga­lia, cu echi­pa­men­te infor­ma­ti­ce, la care să aibă acces atât cadre­le didac­ti­ce, cât și ele­vii.

În cadrul pro­iec­tu­lui, se vor achi­zi­țio­na table­te cu acces la inter­net, lap­top-uri pen­tru cadre­le didac­ti­ce și alte echi­pa­men­te elec­tro­ni­ce pen­tru dota­rea săli­lor de cla­să. Con­form docu­men­ta­ți­ei, vor bene­fi­cia de aces­te echi­pa­men­te apro­xi­ma­tiv 4.000 de elevi din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar de la nive­lul ora­șu­lui. De ase­me­nea, aproa­pe 400 de pro­fe­sori vor fi spri­ji­niți cu echi­pa­men­te / dis­po­zi­ti­ve IT pen­tru a par­ti­ci­pa la cur­suri on-line. Pes­te 200 săli de curs vor fi dota­te cu sis­tem infor­ma­tic pen­tru faci­li­ta­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce pri­vind cur­su­ri­le on-line, la cla­să.

De la înce­pu­tul cri­zei sani­ta­re, a exis­tat o pre­o­cu­pa­re con­ti­nuă ca întrea­ga comu­ni­ta­te a Man­ga­li­ei să trea­că mai ușor pes­te aceas­tă situ­a­ție. Acce­sul la edu­ca­ție al copi­i­lor noș­tri și des­fă­șu­ra­rea actu­lui edu­ca­țio­nal în bune con­di­ții sunt pri­o­ri­ta­re. Prin acest pro­iect urmă­rim ca toți ele­vii să deți­nă table­te șco­la­re, care să le faci­li­te­ze învă­ța­rea, în medi­ul on-line, prin acces la plat­for­me­le, apli­ca­ți­i­le și resur­se­le edu­ca­țio­na­le des­chi­se. Desi­gur că vom aju­ta, în con­ti­nu­a­re, copi­ii care pro­vin din fami­lii nevo­ia­șe și îi vom sus­ți­ne cu tot ce este nece­sar pen­tru a mer­ge la școa­lă”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Rețea­ua șco­la­ră pre­u­ni­ver­si­ta­ră din UAT Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia inclu­să în sco­pul pro­iec­tu­lui este com­pu­să din 4 uni­tăți de învă­țământ primar/gimnazial și 3 uni­tăți de învă­țământ liceal, exis­tând 4757 elevi, 336 cadre didac­ti­ce și 201 săli de clasă/laboratoare.

Din cele 7 uni­tăți de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat din cadrul UAT Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, un număr de 5 uni­tăți de învă­țământ au fost inclu­se în pro­iec­tul ”Plat­for­mă Națio­na­lă Inte­gra­tă – Wire­less Cam­pus”, cod SMIS 123312, fiind echi­pa­te deja cu echi­pa­men­te TIC.


Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply