Primăria Constanța: De astăzi, 26 noiembrie 2020, în municipiul Constanța nu se mai capturează niciun câine!

0
254

Primăria Constanța: De astăzi, 26 noiembrie 2020, în municipiul Constanța nu se mai capturează niciun câine!

Adă­pos­tul public este plin, iar echi­pe­le Ser­vi­ci­u­lui Ges­tio­na­re Ani­ma­le Aban­do­na­te vor acțio­na doar în situ­a­ții de urgen­ță. În ace­lași timp, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța va lua măsuri pen­tru ca adă­pos­tul public situ­at pe stra­da Vâr­ful cu Dor, nr. 5 să fie extins și moder­ni­zat. În cel mai scurt timp, se vor con­strui pado­curi noi pen­tru a oferi con­di­ții decen­te de caza­re ani­ma­le­lor, în con­for­mi­ta­te cu nor­me­le sani­tar-vete­ri­na­re impu­se de legi­sla­ția spe­ci­fi­că

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța încu­ra­jea­ză adop­ția res­pon­sa­bi­lă a câi­ni­lor comu­ni­tari. Pen­tru a putea adop­ta un cățel, vii­to­rii stă­pâni vor avea par­te de tot spri­ji­nul anga­ja­ți­lor ser­vi­ci­u­lui de spe­cia­li­ta­te al muni­ci­pa­li­tă­ții care poa­te fi con­tac­tat la numă­rul de tele­fon 0733.045213.

Adop­ția câi­ni­lor este gra­tu­i­tă, cățe­ii sunt încre­dinţa­ţi spre ado­pţie numai după ce au fost con­sul­ta­ţi de medi­cul vete­ri­nar, depa­ra­zi­ta­ţi, vac­ci­na­ţi anti­ra­bic, ste­ri­li­za­ţi şi iden­ti­fi­ca­ţi prin micro­ci­pa­re. Soli­ci­tă­ri­le se pot intro­du­ce ime­di­at ce câi­ne­le a fost cazat în adă­pos­tul public, însă pre­lu­a­rea lui este posi­bi­lă înce­pând cu a 8‑a zi lucră­toa­re din momen­tul cază­rii.

În aceas­tă peri­oa­dă, pro­gra­mul cu publi­cul rămâ­ne închis, iar adop­ți­i­le și reven­di­că­ri­le se rea­li­zea­ză cu res­pec­ta­rea unor con­di­ții stric­te.

Ast­fel, per­soa­ne­le care văd pe site-ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța sau pe pagi­na de face­bo­ok a muni­ci­pa­li­tă­ții câi­nii pe care vor să‑i adop­te pot veni să‑i ridi­ce de la sedi­ul din stra­da Vâr­ful cu Dor, nr. 5.

Adop­ția se face cu res­pec­ta­rea unor con­di­ții stric­te.

1. După ce au văzut ani­ma­lul aban­do­nat pe care îl doresc pe site-ul insti­tu­ți­ei, pot tri­mi­te poza câi­ne­lui pe adre­sa de ema­il: [email protected]

2. După ce pri­mesc con­fir­ma­re din par­tea anga­ja­ți­lor Ser­vi­ci­u­lui Ges­tio­na­re Ani­ma­le Aban­do­na­te că acel câi­ne este dis­po­ni­bil pen­tru adop­ție, dori­to­rii pot tri­mi­te prin ema­il docu­men­te­le jus­ti­fi­ca­ti­ve nece­sa­re pen­tru adop­ție repre­zen­tând: actul de deţi­ne­re a spa­ţi­u­lui din care să rezul­te con­di­ţi­i­le cores­pun­ză­toa­re de cre­ş­te­re şi adă­pos­ti­re a câi­ni­lor, car­tea de iden­ti­ta­te și dova­da deți­ne­rii resur­se­lor finan­ci­a­re nece­sa­re pen­tru îngri­ji­rea ani­ma­lu­lui.

3. Anga­ja­ții SGAA vor tri­mi­te tot prin ema­il for­mu­la­re­le nece­sa­re adop­ți­ei pen­tru a fi com­ple­ta­te, sca­na­te (foto­gra­fi­a­te) și tri­mi­se pe ace­lași ema­il.

4. Per­soa­ne­le inte­re­sa­te vor fi che­ma­te pen­tru a ridi­ca ani­ma­lul.

Aban­do­nul câi­ni­lor reven­di­ca­ţi ori adop­ta­ţi con­sti­tu­ie infrac­țiu­ne și este sanc­țio­nat con­form Ordo­nan­ței de urgen­ță nr. 155 din 21 noiem­brie 2001.


Man­ga­lia News, 26.11.2020. (sur­sa: Ionuț Rusu, vice­pri­mar Con­stan­ța, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply