Părinți, luați aminte! Ce presupune activitatea online a cadrelor didactice cu elevii

0
154

Dragi părinți,

În spa­te­le mun­cii onli­ne a cadru­lui didac­tic se află mulți ani de pre­gă­ti­re peda­go­gi­că! Acti­vi­ta­tea onli­ne pre­su­pu­ne un efort dublu din par­tea aces­tu­ia, în com­pa­ra­ție cu acti­vi­ta­tea fron­ta­lă de la cla­să, așa­dar, res­pec­tați mun­ca pro­fe­so­ru­lui și nu inter­ve­niți inva­ziv pes­te cadrul didac­tic, oferindu‑i aces­tu­ia un mediu optim pen­tru des­fă­șu­ra­rea cores­pun­ză­toa­re a cur­su­ri­lor onli­ne!

1. În cazul în care copi­lul s‑a tre­zit mai târ­ziu și nu a reu­șit să ia micul dejun, evi­tați ca aces­ta să mănân­ce în tim­pul orei onli­ne! Pen­tru hidra­ta­rea copi­lu­lui, puteți păs­tra o sti­clă cu apă lân­gă lap­top!

2. Une­ori, în spa­te­le copi­lu­lui din onli­ne, mămi­ca îl alăp­tea­ză pe fră­ți­o­rul mai mic, cei­lalți copii fiind, ast­fel, atenți la ceea ce se întâm­plă în fun­dal și pier­zând mesa­jul direct al pro­fe­so­ru­lui! Ide­al este ca acest pro­ces să aibă loc în exte­ri­o­rul cadru­lui onli­ne!

3. Mulți părinți lucrea­ză de aca­să în aceas­tă peri­oa­dă, iar dis­cu­ți­i­le tele­fo­ni­ce ale aces­to­ra devin un alt fac­tor per­tur­ba­tor al sis­te­mu­lui de pre­da­re onli­ne! În plus, dacă din bucă­tă­rie se aud zgo­mo­te pro­du­se de vase atunci când mama găteș­te, ar fi util să‑i cum­pă­rați copi­lu­lui căști pen­tru a dimi­nua sune­tul de fun­dal din casă și pen­tru a se con­cen­tra doar pe lec­ție!

4. Ținu­ta copi­lu­lui nece­si­tă și ea aten­ție spo­ri­tă, nefi­ind indi­cat să par­ti­ci­pe la ore­le onli­ne în pija­ma sau având părul ciu­fulit! Gri­ja de sine creș­te sti­ma de sine!

5. Îndru­mați copi­lul să folo­seas­că pau­ze­le pen­tru a mer­ge la toa­le­tă! Este deran­jant să între­ru­pă ora la 5–10 minu­te de la înce­pe­rea aces­te­ia!

6. Lap­to­pul se va așe­za într‑o zonă în care nu vor exis­ta ima­gini care să dis­tra­gă aten­ția celor­lalți copii! Un raft cu jucă­rii scum­pe sau gad­get-uri ar putea pro­vo­ca frus­tra­re pen­tru un alt copil care ar avea o situ­a­ție mate­ria­lă pre­ca­ră!

7. Nu‑i șop­tiți răs­pun­su­ri­le copi­lu­lui, nu‑l aju­tați în acest mod, ci îi trans­mi­teți indi­rect ide­ea că este nea­ju­to­rat, că nu poa­te gân­di sin­gur! Pro­fe­so­rul este aco­lo pen­tru îndru­ma­re, chiar dacă răs­pun­sul copi­lu­lui este ero­nat!

8. Nu șan­ta­jați emo­țio­nal sau finan­ci­ar copi­lul, pen­tru a par­ti­ci­pa la lec­ți­i­le onli­ne! Dacă aces­ta este obo­sit, dis­cu­tați cu pro­fe­so­rul și cereți o mică pau­ză!

9. Nu dis­cre­di­tați acti­vi­ta­tea pro­fe­so­ru­lui în fața copi­lu­lui! Mani­fes­tați un com­por­ta­ment apre­cia­tiv față de cadrul didac­tic, ast­fel încât copi­lul d‑voastră să se sim­tă moti­vat în pro­pria sa for­ma­re edu­ca­țio­na­lă!

10. Este inter­zi­să înre­gis­tra­rea cur­su­ri­lor onli­ne sau foto­gra­fi­e­rea pro­fe­so­ru­lui!

Text: Emi­lia Heleș­tea­nu.


Man­ga­lia News, 13.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply