OVIDIU — Au fost modificate variantele ocolitoare și rutele folosite pentru devierea traficului prin oraș

0
142

Joi, IPJ Con­stan­ța a trans­mis Insti­tu­ți­ei Pre­fec­tu­lui — Jude­țul Con­stan­ța, pla­nul revi­zu­it pri­vind vari­an­te­le oco­li­toa­re și rute­le folo­si­te pen­tru devi­e­rea tra­fi­cu­lui, în ceea ce pri­veș­te ora­șul Ovi­diu.

Oco­li­rea:
1. Din­spre Con­stan­ța: DN 3 — Autos­tra­da A4 – cu des­căr­ca­re în sen­sul gira­to­riu de la intra­re din ora­șul Ovi­diu – DN 2A și invers;
2. Con­stan­ța – sta­țiu­nea Mama­ia — DC 86 — Năvo­dari — DJ 226 – Lumi­na – DN 22 – sen­sul gira­to­riu de la inter­sec­ția cu DN 2ADN 2A și invers.

Tra­fi­cul va fi devi­at, după cum urmea­ză:
- din­spre Con­stan­ța către Ovi­diu, pe DN 2A, auto­ve­hi­cu­le­le vor fi întoar­se la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea în ora­șul Ovi­diu, zona Car­ti­er Sud;
- din­spre Con­stan­ța, pe DN 3C (vari­an­ta Ovi­diu), auto­ve­hi­cu­le­le vor fi întoar­se pe DN 3C, la inter­sec­ția cu DC89 (la sta­ția peco);
- din­spre loca­li­ta­tea Nazar­cea, către ora­șul Ovi­diu, pe DJ 228A, auto­ve­hi­cu­le­le vor fi întoar­se la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea din ora­șul Ovi­diu (inter­sec­ție cu stra­da Por­tu­lui), către Autos­tra­da A4;
- din­spre loca­li­ta­tea Miha­il Kogăl­ni­cea­nu către ora­șul Ovi­diu, auto­ve­hi­cu­le­le vor fi devi­a­te de pe DN 2A, pe Autos­tra­da A4, la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea în ora­șul Ovi­diu;
- din­spre și către loca­li­ta­tea Poia­na, se va per­mi­te tranzi­tul, cu inter­zi­ce­rea opri­rii, pe DN 3C, către Con­stan­ța și pe DN 3C, către loca­li­ta­tea Lumi­na, prin sen­sul gira­to­riu cu Autos­tra­da A4.

Facem pre­ci­zarea că locu­i­to­rii din Poia­na vor fi nevo­iți să pre­zin­te un act de iden­ti­ta­te, atunci când vor tranzi­ta ora­șul Ovi­diu. Tot­o­da­tă, cetă­țe­nii care doresc să ajun­gă în Poia­na, dar nu sunt local­nici, vor pre­zen­ta o decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re, care să ates­te moti­vul depla­să­rii.

INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 13.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply