Olimpiada de Benzi Desenate — Au fost semnate diplomele ce urmează a fi oferite câștigătorilor Olimpiadei de benzi desenate — editia I. Gala de premiere și deschiderea expoziției cu lucrările câștigătoare va avea loc Marți, 1 Decembrie 2020, la Muzeul Municipiului București

0
159

Marți, 10 Noiem­brie 2020, la sedi­ul Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român (COSR) din Bucu­rești, dl. Mihai Cova­liu, pre­șe­din­te­le COSR, a sem­nat diplo­me­le ce vor fi ofe­ri­te câști­gă­to­ri­lor Olim­pi­a­dei de benzi dese­na­te, edi­ția I.

Ală­tu­ri de auto­rul de benzi dese­na­te Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, ini­ția­to­rul aces­tui con­curs la nivel națio­nal, dl. Mihai Cova­liu a tre­cut în revis­tă lucră­ri­le intra­te în fina­la con­cur­su­lui și s‑a hotă­rât de comun acord ca anun­ța­rea câști­gă­to­ri­lor, Gala de pre­mi­e­re si des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei cu lucră­ri­le câști­gă­toa­re, să aibă loc Marți, 1 Decem­brie 2020, la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești — Casa Fili­pes­cu Cesia­nu.

Gala se va putea urmări onli­ne.

Tot marți, 10 noiem­brie 2020, auto­rul bd Mihai I. Grăj­dea­nu s‑a întâl­nit, la sedi­ul Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (UZPR) și cu dl. Doru Dinu Glă­van, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Olim­pi­ce — fili­a­la Caraș Seve­rin și pre­șe­din­te­le UZPR.

Au fost sem­na­te diplo­me­le ce urmea­ză a fi ofe­ri­te câști­gă­to­ri­lor Olim­pi­a­dei de benzi dese­na­te — edi­tia I și s‑au tre­cut în revis­tă lucră­ri­le fina­liș­ti­lor.


Man­ga­lia News, 12.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply