OFICIAL Posibilitatea de suspendare a școlii fizice până pe 31 decembrie 2020, aprobată prin ordonanță de urgență. Motivarea Guvernului

0
254

Posi­bi­li­ta­tea de sus­pen­da­re a șco­lii fizi­ce până pe 31 decem­brie 2020, prin ordin al minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei, a fost apro­ba­tă prin Ordo­nan­ța de Urgen­ță nr. 192, docu­ment care a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al. În pream­bu­lul actu­lui nor­ma­tiv Guver­nul moti­vea­ză urgen­ța prin fap­tul că nelu­a­rea deci­zi­ei “poa­te gene­ra dis­func­țio­na­li­tăți majo­re cu efec­te nega­ti­ve asu­pra bunei des­fă­șu­rări a acti­vi­tă­ți­lor din sis­te­mul națio­nal de învă­țământ, dar și asu­pra ele­vi­lor”.

OUG 192 modi­fi­că Legea 55/2020, iar arti­co­lul 38 are un nou ali­ne­at care pre­ve­de: “În peri­oa­da noiem­brie 2020–31 decem­brie 2020, prin excep­ție de la pre­ve­de­ri­le alin. (1), prin ordin al minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, în baza hotă­rârii Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță și ana­li­zei situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce la nivel națio­nal, se pot dis­pu­ne sus­pen­da­rea acti­vi­tă­ți­lor care impun pre­zen­ța fizi­că a ante­preș­co­la­ri­lor, pre­ș­co­la­ri­lor și ele­vi­lor în uni­tă­ți­le de învă­țământ și con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce în sis­tem on-line”.

Atât minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, cât și pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban și șeful DSU Raed Ara­fat, au pre­ci­zat că sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor va avea loc pen­tru 30 de zile, asta însem­nând în peri­oa­da 9 noiem­brie – 7 decem­brie (pri­ma zi după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re). Cu toa­te aces­tea, Ordo­nan­ța de urgen­ță pre­ve­de posi­bi­li­ta­tea sus­pen­dă­rii până la fina­lul anu­lui calen­da­ris­tic a cur­su­ri­lor.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply