Noaptea Cercetătorilor, la Universitatea de Vest din Timişoara | Dumitru-Dorin Prunariu ne invită să participăm online la acest eveniment deosebit

0
197

NOAPTEA CERCETATORILOR. Dumitru-Dorin Prunariu ne invită să participăm online la evenimentul organizat de Universitatea de Vest din Timișoara.

La Uni­ver­si­ta­tea de Vest din Timi­șoa­ra, vineri, 27 noiem­brie, Noap­tea Cer­ce­tă­to­ri­lor Euro­peni se pre­gă­teș­te să încân­te publi­cul cu ști­in­ță, prin expe­ri­men­te tră­s­ni­te, feno­me­ne curi­oa­se, ima­gini din culi­se­le cer­ce­tă­rii, con­fe­rinţe cap­ti­van­te, jocuri și con­cur­suri cu pre­mii atră­gă­toa­re. Par­ti­ci­pa­rea la toa­te acti­vi­tă­ți­le este gra­tu­i­tă.

Acest eve­ni­ment se orga­ni­zea­ză anu­al, în ace­eași zi, în pes­te 350 de ora­șe euro­pe­ne, pen­tru a săr­bă­tori cunoaș­te­rea, des­co­pe­ri­ri­le și bene­fi­ci­i­le cer­ce­tă­rii.

Este finan­țat de către Uniu­nea Euro­pea­nă, prin pro­gra­mul Ori­zont 2020, câști­gat anul aces­ta de către un con­sor­țiu for­mat din 15 Uni­ver­si­tăți și Insti­tu­te de cer­ce­ta­re de pres­ti­giu din Româ­nia, împre­u­na cu Uni­ver­si­ta­tea de Vest din Timi­șoa­ra prin Facul­ta­tea de Fizi­că.

Inti­tu­lat suges­tiv DOREMI-RO, eve­ni­men­tul face par­te din seria de acti­vi­tăți dedi­ca­te Anu­lui Inter­națio­nal al Sune­tu­lui, o ini­ti­ați­vă glo­ba­lă gân­di­tă în sco­pul sti­mu­lă­rii înţe­le­ge­rii rolu­lui impor­tant pe care îl joa­că sune­tul în toa­te aspec­te­le soci­e­tă­ţii, de la ști­in­ța sune­tu­lui și teh­no­lo­gi­i­le con­e­xe, până la vor­bi­re, muzi­că și sune­te cre­a­ti­ve.

La nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne, Noap­tea Cer­ce­tă­to­ri­lor Euro­peni se înscrie în seria Acțiu­ni­lor Marie Sklo­dow­s­ka-Curie din pro­iec­tul cadru Hori­zon 2020. Pro­mo­vat de Comi­sia Euro­pea­nă, în Româ­nia pro­iec­tul DOREMI-RO este coor­do­nat de Uni­ver­si­ta­tea “Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iași și se va orga­ni­za simul­tan în pes­te 30 de ora­șe, din­tre care men­țio­năm și Timi­șoa­ra, Bucu­rești, Cluj-Napo­ca, Con­stan­ța, Crai­o­va, Iași, Sibiu, Sucea­va.

Eve­ni­men­tul Noap­tea cer­ce­tă­to­ri­lor de la Timi­șoa­ra este orga­ni­zat de Facul­ta­tea de Fizi­că de la Uni­ver­si­ta­tea de Vest din Timi­șoa­ra, cu spri­ji­nul Depar­ta­men­tu­lui de Rela­ția cu Medi­ul Pre­u­ni­ver­si­tar, Depar­ta­men­tu­lui de Ima­gi­ne și Comu­ni­ca­re Insti­tu­țio­na­lă, în par­te­ne­ri­at cu Expe­ri­men­ta­ri­umTM, Facul­ta­tea de Chi­mie, Bio­lo­gie și Geo­gra­fie, Facul­ta­tea de Edu­ca­ție Fizi­că si Sport și Facul­ta­tea de Muzi­că și Tea­tru.

Anul aces­ta invi­tați de onoa­re ai Uni­ver­si­tă­ții de Vest vor fi Dumi­tru Pru­na­riu, pri­mul român cos­mo­naut şi Mari­us-Ioan Piso, Pre­șe­din­te al Agen­ți­ei Spa­ți­a­le Româ­ne – ambii fiind Doc­tor Hono­ris Cau­sa ai Uni­ver­si­tă­ții de Vest din Timi­șoa­ra.

Pro­gra­mul este des­fă­șu­rat de cer­ce­tă­tori, inven­ta­tori și explo­ra­tori într-un mod inte­rac­tiv, edu­ca­tiv și dis­trac­tiv și se adre­sea­ză min­ți­lor curi­oa­se de toa­te vâr­ste­le. Într-un con­text deo­se­bit, anul aces­ta eve­ni­men­te­le se des­fă­șoa­ră onli­ne, între ore­le 15–21, pe stream-ul:

https://stream.meet.google.com


Man­ga­lia News, 27.11.2020. (sur­sa: debanat.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply