Municipiul Constanța depășește pragul de 3 infectări la mia de locuitori, în ultimele 14 zile | Măsurile preventive luate de CJSU în Constanța și în localitățile județului

0
264

Luni, 02 noiem­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an COȘA, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­râri­lor nr. 61 și 62 ale CJSU Con­stan­ța, care pre­văd con­sta­ta­rea depă­și­rii ratei de inci­den­ță pes­te pra­gul de 3/1.000 locu­i­tori, în cazul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, con­sta­ta­rea înca­dră­rii jude­țu­lui Con­stan­ța în limi­te­le de inci­den­ță cumu­la­tă mai mare de 1.5/1.000 locu­i­tori și mai mică sau ega­lă cu 3/1.000 locu­i­tori, dar și modi­fi­ca­rea de sce­na­rii pen­tru 27 de uni­tăți de învă­țământ din județ.

În acest moment, rata de inci­den­ță cumu­la­tă a muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța a ajuns la 3.5/1.000 locu­i­tori, ca urma­re a pozi­ti­vă­rii, în ulti­me­le 14 zile, a 1.096 de per­soa­ne, din tota­lul de 313.223 de locu­i­tori.

Prin­tre măsu­ri­le pre­ven­ti­ve care intră în vigoa­re înce­pând cu data de 03 noiem­brie a.c., ora 00:00, ca urma­re a apro­bă­rii CJSU Con­stan­ța, se numă­ră:

  • se insti­tu­ie obli­ga­ţia pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie în toa­te spa­ți­i­le publi­ce, ast­fel încât să aco­pe­re nasul şi gura. Este per­mi­să înlă­tu­ra­rea aces­te­ia, pen­tru peri­oa­de scur­te de timp, în vede­rea fuma­tu­lui, con­su­mu­lui de pro­du­se ali­men­ta­re sau bău­turi, în afa­ra tera­se­lor, cât și pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor spor­ti­ve indi­vi­du­a­le sau altor ase­me­nea acti­vi­tăți, doar dacă per­soa­ne­le sunt în afa­ra zone­lor de tra­fic pie­to­nal și la mini­mum 2 m de alte per­soa­ne;
  • orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii cine­ma­to­gra­fe­lor, insti­tu­ţi­i­lor de spec­ta­co­le şi/sau con­cer­te este inter­zi­să;
  • orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea spec­ta­co­le­lor de tipul dri­ve-in este inter­zi­să;
  • orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea în aer liber a spec­ta­co­le­lor, con­cer­te­lor, fes­ti­va­lu­ri­lor publi­ce şi pri­va­te sau a altor eve­ni­men­te cul­tu­ra­le este inter­zi­să;
  • acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, este inter­zi­să;
  • acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor şi a cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul hote­lu­ri­lor, pen­siu­ni­lor sau altor uni­tă­ţi de caza­re, se va desfă­şu­ra doar pen­tru per­soa­ne­le caza­te în cadrul aces­tor uni­tă­ţi;
  • în situ­a­ţia în care acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici pre­vă­zu­ţi mai sus este res­tri­cţio­na­tă sau închi­să, se per­mi­te pre­pa­ra­rea hra­nei şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce care nu se con­su­mă în spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve;
  • ope­ra­to­rii eco­no­mici pre­vă­zu­ţi mai sus vor res­pec­ta obli­ga­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordin comun al minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al minis­tru­lui eco­no­mi­ei, ener­gi­ei şi mediu­lui de afa­ceri nr. 1493/2788/149/2020 pen­tru apro­ba­rea Nor­mei pri­vind sta­bi­li­rea măsu­ri­lor spe­ci­fi­ce de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2 pen­tru acti­vi­tă­ţi­le de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce în uni­tă­ţi­le de ali­men­ta­ţie publi­că de tipul res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, pre­cum şi în spa­ţi­i­le spe­cial ame­na­ja­te din exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor;
  • acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licenţi­a­ţi în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc este inter­zi­să.

De ase­me­nea, în urma unei ana­li­ze rea­li­za­te de DSP Con­stan­ța, s‑a apro­bat și tre­ce­rea tutu­ror uni­tă­ți­lor de învă­țământ de stat și par­ti­cu­la­re din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța în sce­na­ri­ul 3 de func­țio­na­re. Toa­te măsu­ri­le pre­vă­zu­te în ulti­ma hotă­râre a CJSU sunt vala­bi­le pen­tru urmă­toa­re­le 14 zile, urmând să fie ree­va­lu­a­te.

Pre­mer­gă­tor ședin­ței de CJSU, pre­fec­tul jude­țu­lui a con­vo­cat mem­brii Gru­pu­lui de Suport Teh­nic pen­tru ges­tio­na­rea situ­a­ți­i­lor de urgen­ță gene­ra­te de epi­de­mii, pen­tru sta­bi­li­rea modu­lui în care măsu­ri­le pre­ven­ti­ve vor fi imple­men­ta­te. De ase­me­nea, în peri­oa­da urmă­toa­re se vor inten­si­fi­ca acțiu­ni­le de con­trol rea­li­za­te de for­țe­le MAI (IPJ Con­stan­ța, IJJ Con­stan­ța), pri­vind res­pec­ta­rea măsu­ri­lor, iar șco­li­le din muni­ci­piu vor fi și ele veri­fi­ca­te, dacă se res­pec­tă toa­te nor­me­le spe­ci­fi­ce stă­rii de aler­tă.

Supli­men­tar, în ace­eași ședin­ță a CJSU s‑a votat în una­ni­mi­ta­te ca întreg jude­țul să imple­men­te­ze măsu­ri­le pre­vă­zu­te în ane­xa 3 a hotă­rârii nr. 51 din 26.10.2020, având în vede­re înca­dra­rea jude­țu­lui între rate­le de inci­den­ță de 1.5/1.000 locu­i­tori și 3/1.000 locu­i­tori. Ast­fel, măsuri pre­cum func­țio­na­rea res­ta­u­ran­te­lor la capa­ci­ta­te de 30% sau obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție în spa­ții publi­ce des­chi­se, cum ar fi pie­țe­le, târ­gu­ri­le, zone­le de aștep­ta­re, fale­ze­le sau în pro­xi­mi­ta­tea insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ, vor intra în vigoa­re, înce­pând cu data de 03 noiem­brie a.c., ora 00:00, inclu­siv în loca­li­tăți care au o rată de inci­den­ță a cazu­ri­lor sub pra­gul de 1.5/1.000 locu­i­tori.

Excep­ție vor face loca­li­tă­ți­le în care rata de inci­den­ță a depă­șit pra­gul de 3/1.000 locu­i­tori (Con­stan­ța și Ovi­diu) și loca­li­ta­tea Fân­tâ­ne­le, unde măsu­ra caran­ti­nă­rii zona­le este încă în vigoa­re. Pen­tru cele trei loca­li­tăți se apli­că măsu­ri­le pre­ven­ti­ve care se înca­drea­ză în nor­me­le pre­vă­zu­te de ane­xa 4 a hotă­rârii CJSU nr. 51 din 26.10.2020.

Îna­in­te de a imple­men­ta măsu­ri­le res­tric­ti­ve de la nive­lul muni­ci­pi­u­lui reșe­din­ță de județ, am optat pen­tru con­vo­ca­rea aces­tui grup de lucru, ală­tu­ri de care am luat măsu­ri­le cele mai potri­vi­te pen­tru sto­pa­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui. Am reu­nit toți spe­cia­liș­tii din cele mai impor­tan­te struc­turi și, împre­u­nă, sun­tem con­vinși că măsu­ri­le vali­da­te prin CJSU vor duce la o scă­de­re a ratei de inci­den­ță. Însă, pen­tru ca efec­tul măsu­ri­lor să fie unul garan­tat, avem nevo­ie de impli­ca­rea res­pon­sa­bi­lă a cetă­țe­ni­lor. Auto­ri­tă­ți­le vin cu măsuri, este de dato­ria fie­că­ru­ia din­tre noi să le res­pec­tăm, pen­tru bine­le nos­tru, dar și pen­tru bine­le celor dragi”, a decla­rat Sil­viu-Iuli­an COȘA, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Tot în ulti­ma ședin­ță a CJSU Con­stan­ța, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te modi­fi­ca­rea de sce­na­rii pen­tru 27 de uni­tăți de învă­țământ din județ.

Ast­fel, vor tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3, urmă­toa­re­le: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 3 Cul­mea (rata inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Cul­mea (rata inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git „Licu­rici” Ovi­diu (rata inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Zig Zag” Ovi­diu (rata inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Poia­na (rata inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori), Școa­la Pri­ma­ră nr. 4 Poia­na (rata inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Sibi­oa­ra (până pe 15 noiem­brie, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Vasi­le Alec­san­dri” Cor­bu (până pe 15 noiem­brie, pen­tru două cla­se a VII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lumi­na (până pe 13 noiem­brie, pen­tru o cla­să a VIII‑a, un elev con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Tudor Arghezi” Năvo­dari (până pe 13 noiem­brie, pen­tru o cla­să I, un cadru didac­tic con­fir­mat) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Simi­noc (până pe 8 noiem­brie, pen­tru o cla­să a IV‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat).

De ase­me­nea, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Poda­ru” Ovi­diu și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 „Poet Ovi­diu” Ovi­diu rămân în sce­na­ri­ul 3 de func­țio­na­re, din cau­za ratei inci­den­ței pes­te 3/1.000 locu­i­tori.

Tot­o­da­tă, patru uni­tăți de învă­țământ vor tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 3 de func­țio­na­re: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 Nun­tași (până pe 11 noiem­brie, o cla­să a V‑a și două a VII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Pan­te­li­mon (până pe 14 noiem­brie, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Ghe­or­ghe Lazăr” Cor­bu (până pe 15 noiem­brie, pen­tru două cla­se a VII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Cer­na­vo­dă (până pe 16 noiem­brie, pen­tru o cla­să I, un cadru didac­tic con­fir­mat).

Trei gră­di­ni­țe din Med­gi­dia vor tre­ce din sce­na­ri­ul 3, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a fina­li­ză­rii lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re: Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git „Lucian Gri­go­res­cu”, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal nr. 11 și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Piti­cot”.

Din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, vor tre­ce urmă­toa­re­le uni­tăți de învă­țământ, ca urma­re a înca­dră­rii ratei de inci­den­ță între 1/1.000 locu­i­tori și 3/1.000 locu­i­tori: Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Mir­cea Vodă, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Axi­o­po­lis” Cer­na­vo­dă, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git „Panse­lu­ța” Cer­na­vo­dă și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Cer­na­vo­dă (toa­tă uni­ta­tea cu excep­ția cla­sei I men­țio­na­te mai sus).

Două școli și două gră­di­ni­țe vor tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 1: Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Adri­an V. Rădu­les­cu” Mur­fa­tlar și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Mur­fa­tlar, ambe­le dato­ri­tă asi­gu­ră­rii con­di­ți­i­lor de învă­ța­re „față în față”; Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Simi­noc (rata de inci­den­ță sub 1/1.000 locu­i­tori, cu excep­ția cla­sei a IV‑a amin­ti­te mai sus) și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Simi­noc (rata inci­den­ței sub 1/1.000 locu­i­tori).

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 03.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply