Moment poetic cu Ion-Marius Tatomir | Pribeagul de pe strada Lumii | Roata vieţii

0
246

Moment poetic cu Ion-Marius Tatomir

Pri­bea­gul de pe stra­da Lumii

Într‑o zi, o fiinţă fan­to­ma­ti­că răsări pe o stra­dă aglo­me­ra­tă a Lumii,
era lumi­noa­să, dar fira­vă, dem­nă de plâns şi com­pă­ti­mit,
cu paşi măru­nţi, aşa ciu­da­tă cum era,
rup­tă de aştep­tă­ri­le ”natu­ra­le” ale soci­e­tă­ţii,
tre­cea neob­ser­va­tă pe lân­gă ”orbii” care bâj­bâiau în întu­ne­ri­cul dens,
dul­ce şi scâr­bos al vieţii pro­gra­ma­te,
cu meca­nis­me­le ei de supra­vi­eţu­i­re acti­va­te prin man­tra ances­tra­lă
”aşa tre­bu­ie să fie”
par­că alu­ne­ca pe lân­gă stră­i­nii care şti­au că nu văd
dar aşa le era mai ”bine”
căci dure­ros este să vezi Ade­vă­rul, să‑l simţi e neplă­cut,
coş­ciug prea strâmt pen­tru ”eul” mic,
în care toa­te min­ciu­ni­le putre­zesc, stâr­nind o duhoa­re insu­por­ta­bi­lă,
şi totu­şi supre­ma Bine­cu­vân­ta­re,
pri­mul dar pe care îl pri­meşti în Rai…

Roa­ta vieţii

Fie­ca­re om e un copac ce înflo­reş­te,
atât cel care tace, cât şi cel ce vor­beş­te,
are ace­ea­şi Lumi­nă, ace­la­şi Dar,
cu toţii ne naş­tem în sfân­ta Liber­ta­te,
şi nici un efort nu e în zadar,
rugă­ciu­nea puri­fi­că de păca­te,
bună­ta­tea face totul senin şi clar,
tot ce e depar­te, vine mai aproa­pe,
Spe­ranţa prin Cuvin­te, Des­ti­nul prin Fap­te,
şi Totul este ca un Dans,
al Vise­lor si Ste­le­lor in Noap­te…

Poa­te că în tre­cut,
în urma unor fap­te stra­nii,
demult con­su­ma­te,
întâl­ni­rea tre­bu­ia să se pro­du­că,
şi focul să întâl­neas­că apa,
for­ma Ide­ea, iar mate­ria spi­ri­tul,
şi aceas­tă Roa­tă va mer­ge mereu,
pe dru­mul ei nestă­vi­lit,
pavat de dorinţe,
şi de-ale noas­tre nepu­tinţe,
ce ne lea­gă de acest pământ,
şi n‑o poa­te zdrobi, nici Gând, nici Cuvânt,
doar abţi­ne­rea,
de la Feri­ci­re…
ce trist şi fru­mos în ace­la­şi timp…


Ion-Mari­us Tato­mir.
Năs­cut la Reşi­ţa, în 1979.
A debu­tat în Marea Bri­ta­nie, în publi­ca­ţia Pho­e­nix New Life Poe­try, unde, în peri­oa­da 2004–2008, a avut poe­zii publi­ca­te. Din 2005 este mem­bru ono­ri­fic pe via­ţă al publi­ca­ţi­ei bi-anu­a­le Metver­se Muse, cu reco­man­da­re din par­tea edi­to­ru­lui, Dr. Tul­si H., (Visa­kha­pa­t­nam, India). În peri­oa­da 2005 până în pre­zent, a avut nume­roa­se poe­zii publi­ca­te în Metver­se Muse (India).

În 2006, volu­mul său de poe­zii în lim­ba engle­ză Stars and Flowers, este publi­cat în for­mat elec­tro­nic de către L&R Har­tley Publishers, (Murwi­l­lum­bah, Aus­tra­lia). În 2010 a fost inclus în Dicţio­na­rul poeţi­lor inter­na­ţio­nali con­tem­po­rani (A Dic­tio­na­ry of Con­tem­po­ra­ry Inter­na­tio­nal Poets), apă­rut în Chon­gqing, Chi­na.

A fost desem­nat Poet lau­re­at pen­tru anul 2010, al Foru­mu­lui Inter­na­ţio­nal pen­tru Lite­ra­tu­ră şi o Cul­tu­ră a Păcii (Hai­fa, Isra­el).

A fost inclus în Anto­lo­gia Scri­i­to­ri­lor Români de Pre­tu­tin­deni ”Star­press 2013” (edi­ţie biling­vă româ­no-ger­ma­nă).

A fost publi­cat în urmă­toa­re­le anto­lo­gii din Franţa: Ter­re en poe­sie (2007), Paix et Fra­ter­ni­te en poe­sie (2009), Sou­ri­re et Ami­tie en poe­sie (2013), Ten­dres­se en poe­sie (2014), Nuit et jour en poe­sie (2015), Amo­ur en poe­sie (2016).

Ade­ziuni: Poe­tas del Mun­do (Chi­le), World Poets Soci­e­ty (Gre­cia), IFLAC (Isra­el), Inter­na­tio­nal Soci­e­ty for Phi­lo­so­phers (Marea Bri­ta­nie).


Man­ga­lia News, 29.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply