Miron Scorobete: O poezie pe care o ştim, dar o recitim, ca să n‑o uităm…

0
169

Poe­zi­i­le fru­moa­se sunt niş­te des­cân­te­ce. Şi iată ce‑i spu­nea Socra­te, Filo­so­ful-Sim­bol, mag­ni­fi­cu­lui său uce­nic Pla­ton:

Tot așa stau lucru­ri­le, Car­mi­de, și cu acest des­cân­tec. Eu l‑am învă­țat, aco­lo în oas­te, de la un medic trac, unul din uce­ni­cii lui Zal­mo­xis, des­pre care se zice că îi fac pe oameni nemu­ri­tori […]. Pri­e­te­ne, zicea el, sufle­tul se vin­de­că cu des­cân­te­ce. Aces­te des­cân­te­ce sunt vor­be­le fru­moa­se, care fac să se nas­că în suflet înțe­lep­ciu­nea. Oda­tă ivi­tă aceas­ta și dacă stă­ru­ie, este ușor să se bucu­re de sănă­ta­te și capul [spi­ri­tul] și tru­pul.”

Noi, aşa­dar, acum ne tra­tăm (când Codrul evo­că iar­na, apoi vara, ne arun­căm câte o pri­vi­re la ilus­tra­ţii, ca să ne repre­zen­tăm mai bine ce se spu­ne):

REVEDERE,
de Mihai Emi­ne­scu.

- Codru­le, codru­țu­le,
Ce mai faci, dră­gu­țu­le,
Că de când nu ne-am văzut
Mul­tă vre­me au tre­cut
Și de când m‑am depăr­tat,
Mul­tă lume am îmblat.
- Ia, eu fac ce fac demult,
Iar­na viscolu‑l ascult,
Cren­gi­le-mi rupân­du-le,
Ape­le-astu­pân­du-le,
Tro­ie­nind cără­ri­le
Și gonind cân­tă­ri­le…

Și mai fac ce fac demult,
Vara, doi­na mi‑o ascult
Pe căra­rea spre izvor
Ce le-am dat‑o tutu­ror,
Împlân­du-și cofe­i­le,
Mi‑o cân­tă feme­i­le.


­

- Codru­le cu râuri line,
Vre­me tre­ce, vre­me vine,
Tu din tânăr pre­cum ești
Tot mereu înti­ne­rești.
­ — Ce mi‑i vre­mea, când de vea­curi
Ste­le-mi scân­te­ie pe lacuri,
Că de‑i vre­mea rea sau bună,
Vân­tu-mi bate, frun­za-mi sună;
Și de‑i vre­mea bună, rea,
Mie-mi cur­ge Dună­rea,
Numai omu‑i schim­bă­tor,
Pe pământ rătă­ci­tor,
Iar noi locu­lui ne ținem,
Cum am fost așa rămâ­nem:
Marea și cu râu­ri­le,
Lumea cu pus­tiu­ri­le,
Luna și cu soa­re­le,
Codrul cu izvoa­re­le.

(Con­vor­biri Lite­ra­re, XIII, 7, 1 octom­brie 1879).

Să vi se bucu­re de sănă­ta­te și capul și tru­pul!”. (Medi­cul trac).

Miron Sco­ro­be­te, 15 noiem­brie 2020.


Man­ga­lia News, 16.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply