Ministerul Culturii anunță prelungirea datei de înscriere în Registrul Sectorului Cultural 

0
225

Ministerul Culturii anunță prelungirea datei de înscriere în Registrul Sectorului Cultural 

Vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can a anun­țat, marți sea­ra, după o întâl­ni­re cu repre­zen­tan­ții sec­to­ru­lui cul­tu­ral-cre­a­tiv și ai artiș­ti­lor din Româ­nia, că peri­oa­da de înscri­e­re a poten­ți­a­li­lor bene­fi­ci­ari în Regis­trul Sec­to­ru­lui Cul­tu­ral, o pre­con­di­ție pen­tru acce­sa­rea sche­mei de aju­tor des­ti­na­tă sec­to­ru­lui cul­tu­ral afec­tat de pan­de­mia de COVID-19, a fost pre­lun­gi­tă cu două săp­tămâni. Ter­me­nul ini­țial expi­ra mier­curi, 25 noiembrie.

Vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can și repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii au trans­mis, marți sea­ra, o serie de pre­ci­zări și deci­zii pri­vind ela­bo­ra­rea și imple­men­ta­rea sche­ma de aju­tor de stat pen­tru sus­ți­ne­rea sec­to­ru­lui cul­tu­ral, în urma reac­ți­i­lor din spa­ți­ul public din ulti­me­le zile și a întâl­ni­rii, față în față și prin vide­o­con­fe­rin­ță, pe care au avut‑o marți cu mai mulți repre­zen­tan­ții sec­to­ru­lui cul­tu­ral-cre­a­tiv și ai artiș­ti­lor, prin­tre care și Pau­la Seling și Tudor Chirilă. […]


Ter­me­nul de inscri­e­re pen­tru sche­ma de aju­tor de stat, ce vizea­za sus­ți­ne­rea sec­to­ru­lui cul­tu­ral, cu pla­fon maxim de 800.000 de Euro/beneficiar, a fost prelungit.

Inscri­e­rea in Regis­trul Sec­to­ru­lui Cul­tu­ral se poa­te face până în data de mier­curi, 9 decem­brie 2020. (link: https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/).

In cadrul pro­gra­me­lor des­ti­na­te Cul­tu­rii, sunt eli­gi­bi­le atat IMM-uri­le, cat si între­prin­de­ri­le mari care au des­fa­su­rat acti­vi­tati în ulti­mii 2 ani.

Pen­tru defi­ni­ti­va­rea sche­mei de aju­tor, echi­pe­le Guver­nu­lui și ale Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii vor avea intal­niri cu toti repre­zen­tan­tii, lucra­to­ri­lor cul­tu­rali, ai com­pa­ni­i­lor de teh­ni­ca pen­tru eve­ni­men­te, ONG-uri­lor și orga­ni­za­to­ri­lor de evenimente.

Pro­gra­mul se adre­sea­ză urmă­toa­re­lor domenii:

  • arte­le spec­ta­co­lu­lui (tea­tru, muzi­că, dans),
  • arte­le vizu­a­le (pic­tu­ră, sculp­tu­ră, film, fotografie),
  • patri­mo­niu,
  • car­te,
  • audio-vizu­al,
  • edu­ca­ție culturală.


Man­ga­lia News, 26.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply