Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții mediului academic din Constanța

0
182

Așa cum a pro­mis săp­tămâ­na tre­cu­tă, mier­curi, 25 noiem­brie 2020, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai Lupu a avut o întâl­ni­re de lucru cu rec­to­rii și pre­șe­din­ții sena­tu­lui uni­ver­si­tă­ți­lor din Con­stan­ța. Se con­ti­nuă ast­fel seria de dis­cu­ții dedi­ca­te mediu­lui uni­ver­si­tar con­stăn­țean. Au fost pre­zenți dom­nul coman­dor conf. univ. dr. ing. Ale­cu Toma și dom­nul cdor. prof. univ. dr. Ali Bea­zit, pre­șe­din­te­le sena­tu­lui din par­tea Aca­de­mi­ei Nava­le Mir­cea cel Bătrân, doam­na rec­tor, conf. univ. dr. ing. Vio­le­ta Ciu­cur și dom­nul prof. univ. dr. Cor­nel Panait, pre­șe­din­te­le sena­tu­lui, din par­tea Uni­ver­si­tă­ții Mari­ti­me Con­stan­ța, pre­cum și dom­nul rec­tor Adri­an Cris­ti­an Papari și prof. univ. dr. Aurel Papari, din par­tea Uni­ver­si­tă­ții Andrei Șagu­na.

Dis­cu­ți­i­le pur­ta­te cu con­du­ce­ri­le uni­ver­si­tă­ți­lor s‑au axat în prin­ci­pal pe inten­ția fer­mă de par­te­ne­ri­at cu mediu­lui aca­de­mic, con­ști­en­ti­zân­du-se atât din par­tea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța cât și din par­tea uni­ver­si­tă­ți­lor, impor­tan­ța vita­lă a aces­tui par­te­ne­ri­at în dezvol­ta­rea regio­na­lă și impli­cit în ceea ce pri­veș­te poli­ti­ca în dome­ni­ul for­ței de mun­că și sta­bi­li­ta­tea ei pe ter­men mediu și lung.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța a soli­ci­tat uni­ver­si­tă­ți­lor să aibă un rol activ în via­ța socio-eco­no­mi­că a jude­țu­lui, indi­cân­du-se  chiar punc­tu­al o serie de pro­iec­te care vor avea efec­te pozi­ti­ve pen­tru toa­te păr­ți­le impli­ca­te.

Repre­zen­tan­ții uni­ver­si­tă­ți­lor au indi­cat fap­tul că stu­den­ții con­stăn­țeni nu au o loca­ție des­ti­na­tă lor și s‑a pro­pus ca Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret “Jean Con­stan­tin” să devi­nă Casa de Cul­tu­ră a Stu­den­ți­lor, în par­te­ne­ri­at cu uni­ver­si­tă­ți­le.

Pro­iec­te­le ela­bo­ra­te în labo­ra­tor până în pre­zent, cu impact soci­al, nu au fost pro­mo­va­te de către auto­ri­tăți și se doreș­te rea­li­za­rea unei plat­for­me onli­ne. Con­du­ce­rea Uni­ver­si­tă­ții Mari­ti­me Con­stan­ța și‑a expri­mat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a spri­jini învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar, prin pune­rea la dis­po­zi­ția aces­to­ra a labo­ra­toa­re­lor pro­prii.

Cer­ce­ta­rea uni­ver­si­ta­ră este un fac­tor esen­ți­al pen­tru dezvol­ta­rea jude­țu­lui și de ace­ea este abso­lut nece­sa­ră sus­ți­ne­rea finan­ci­a­ră atât prin acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne, cât și prin fon­du­ri­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, pen­tru pro­iec­te de cer­ce­ta­re care să ducă la valo­ri­fi­ca­rea și fruc­ti­fi­ca­rea aces­to­ra pe plan local și intra­rea lor în cir­cu­i­tul inter­națio­nal.

Pe vii­tor, con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța își doreș­te un dia­log per­ma­nent și efi­cient cu uni­ver­si­tă­ți­le din Con­stan­ța și va dezvol­ta cât mai mul­te pro­iec­te în par­te­ne­ri­at cu aces­tea.


Man­ga­lia News, 26.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply