Mihai Lupu: Avem obligația morală să facem tot ce ține de noi, astfel încât tragedii precum cea de la Piatra Neamț să nu se mai repete

0
115

”Româ­nia a fost înge­nun­chia­tă, sâm­bă­tă sea­ra, de o nouă tra­ge­die. Incen­di­ul de la Pia­tra Neamț este o pro­fun­dă dra­mă, nu doar pen­tru că 10 sufle­te s‑au pier­dut, ci și pen­tru că ascun­de nenu­mă­ra­te­le nepu­tin­țe ale sis­te­mu­lui medi­cal româ­nesc. Timp de 30 de ani am fost mar­tori cu toții la ago­nia aces­tui sis­tem. Refor­me­le au întâr­zi­at să apa­ră, spi­ta­le­le regio­na­le s‑au con­stru­it doar pe hâr­tie și în tot acest timp, oame­nii au avut de sufe­rit.

Dumi­ni­că dimi­nea­ță, am dis­pus con­troa­le amă­nu­n­ți­te la uni­tă­ți­le medi­ca­le din sub­or­di­ne. Am cerut tutu­ror mana­ge­ri­lor de spi­ta­le un raport deta­li­at cu pri­vi­re la pro­ce­du­ri­le pen­tru situ­a­ți­i­le de urgen­ță.

Obiec­ti­vul meu este să fim cât mai efi­cienți, să luăm toa­te măsu­ri­le nece­sa­re și să putem să evi­tăm ast­fel de tra­ge­dii.

În para­lel, efor­tu­ri­le mele se vor con­cen­tra, așa cum bine știu toți con­stăn­țe­nii, nu doar pe îmbu­nă­tă­ți­rea sis­te­mu­lui medi­cal actu­al, care toc­mai a pri­mit finan­țări în valoa­re de pes­te 12 mili­oa­ne de euro, ci și pe dezvol­ta­rea spi­ta­lu­lui regio­nal, atât de nece­sar pen­tru sănă­ta­tea con­stăn­țe­ni­lor.

Niciun efort nu va fi prea mare, pen­tru că avem obli­ga­ția mora­lă să facem tot ce ține de noi, ast­fel încât tra­ge­dii pre­cum cea de sâm­bă­tă, de la Pia­tra Neamț, să nu se mai repe­te.

În înche­ie­re, doresc să trans­mit con­do­lean­țe fami­li­i­lor îndu­re­ra­te. Mă rog pen­tru sufle­tul celor pie­riți în incen­diu și mă rog pen­tru sănă­ta­tea aces­tui erou, medi­cul ATI Ioan Cătă­lin Den­ciu, un exem­plu de sacri­fi­ciu și de iubi­re pen­tru aproa­pe”.

Mihai Lupu, pre­șe­din­te­le CJC, pe pagi­na sa de Fb, 15.11.2020.


Man­ga­lia News, 16.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply