Mentorat pentru Tinerii Jurnalişti — Apel de Candidatură

0
165

În atenţia dom­nu­lui Redac­tor-Şef,

Vă scri­em acest e‑mail, pen­tru a vă feli­ci­ta şi a vă mulţumi pen­tru mun­ca dum­ne­a­voas­tră în jur­na­lis­mul româ­nesc. Având în vede­re expe­rienţa dum­ne­a­voas­tră în dome­ni­ul jur­na­lis­mu­lui, avem onoa­rea de a vă invi­ta să lua­ţi par­te la pro­iec­tul pilot „Men­to­rat pen­tru Tine­rii Jur­na­li­şti”

Pro­iec­tul „Men­to­rat pen­tru Tine­rii Jur­na­liști” își pro­pu­ne să faci­li­te­ze schim­bul de exper­ti­ză şi com­pe­ten­țe între jur­na­liș­tii expe­ri­men­tați (men­tori) și jur­na­li­ş­tii afla­ţi la înce­put de carie­ră. Sun­tem conş­ti­enţi că tim­pul dum­ne­a­voas­tră este foar­te limi­tat, dar avem rugă­min­tea să împăr­tă­şiți acest apel de can­di­da­tu­ră în rân­dul cole­gi­lor dum­ne­a­voas­tră afla­ţi la înce­put de carie­ră. Pro­iec­tul se adre­sea­ză jur­na­li­ş­ti­lor cu maxi­mum 4 ani de expe­rienţă în dome­niu, deo­a­re­ce ne dorim ca sesiu­ni­le de trai­ning şi şedinţe­le indi­vi­du­a­le de men­to­rat să îi aju­te pe aceş­tia în dezvol­ta­rea cari­e­rei jur­na­lis­ti­ce. 

Am inclus mai jos deta­lii supli­men­ta­re des­pre pro­iect, ini­ţi­a­tori, men­tori şi acti­vi­tă­ţi­le pro­pu­se. For­mu­la­rul de can­di­da­tu­ră poa­te fi com­ple­tat aici, iar ter­me­nul limi­tă este 25 noiem­brie 2020. 

Vă mulţu­mim anti­ci­pat pen­tru susţi­ne­re şi vă dorim mult suc­ces în con­ti­nu­a­re!

Alis Cos­tes­cu.


Men­to­rat pen­tru Tine­rii Jur­na­li­şti
– Apel de Can­di­da­tu­ră -
For­mat: onli­ne.
Dura­tă: 6 luni.
Grup Ţin­tă: Jur­na­li­şti la înce­put de carie­ră.

Con­text:
În 2020, Româ­nia se află pe locul 48, din 180, în World Press Fre­e­dom Index (în scă­de­re de pe locul 47 în 2019), din cau­za fap­tu­lui că „deşi au avut loc mul­te schim­bări la cel mai îna­lt nivel guver­na­men­tal, res­pec­tul faţă de liber­ta­tea pre­sei nu s‑a îmbu­nă­tă­ţit. Ati­tu­di­nea pre­va­len­tă a sta­tu­lui şi cla­sei poli­ti­ce faţă de jur­na­lism şi liber­ta­tea de expri­ma­re con­ti­nuă să încu­ra­je­ze cen­zu­ra şi auto­cen­zu­ra. Meca­nis­me­le de finan­ța­re ale mass-media sunt opa­ce sau chiar corup­te, iar poli­ti­ci­le edi­to­ri­a­le sunt sub­or­do­na­te inte­re­se­lor pro­pri­e­ta­ru­lui (…).” În plus, pro­vo­că­ri­le finan­ci­a­re și difi­cul­tă­ți­le de a docu­men­ta și publi­ca mate­ri­a­le impor­tan­te (pro­ble­ma fiind şi mai preg­nan­tă în ora­șe­le mici) con­duc la o „ilu­zie a jur­na­lis­mu­lui” — publi­cul / citi­to­rii vor avea doar ilu­zia de a fi infor­mați.

Sco­pul pro­iec­tu­lui
Par­te a pro­gra­mu­lui Raţiu Forum, pro­iec­tul pilot „Men­to­rat pen­tru tine­rii jur­na­liști” își pro­pu­ne să faci­li­te­ze schim­bul de exper­ti­ză şi com­pe­ten­țe între jur­na­liș­tii expe­ri­men­tați (men­tori) și jur­na­li­ş­tii la înce­put de carie­ră.

Pro­iec­tul pilot de men­to­rat are urmă­toa­re­le obiec­ti­ve:
— Dezvol­ta­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea abi­li­tă­ți­lor de rea­li­za­re a reportajelor/anchetelor tine­ri­lor jur­na­liști (de ex. colec­ta­rea de fap­te și date, publi­ca­rea de știri loca­le și națio­na­le sau inves­ti­ga­ții jur­na­lis­ti­ce sem­ni­fi­ca­ti­ve) prin acti­vi­tăți indi­vi­du­a­le de men­to­rat;
— Dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor de obţi­ne­re a sur­se­lor inde­pen­den­te de finan­ța­re (popu­la­ri­za­rea sur­se­lor de finanţa­re şi ape­lu­ri­lor de pro­iec­te națio­na­le și inter­națio­na­le, cele mai popu­la­re resur­se pen­tru jur­na­liști etc.) prin sesiuni de instruire/training;
— Spri­ji­ni­rea tine­ri­lor jur­na­li­şti în rea­li­za­rea a cel puțin unui repor­taj de impact.

Grup ţin­tă
Pro­iec­tul se adre­sea­ză jur­na­li­ş­ti­lor care se află la înce­pu­tul cari­e­rei (între 1 şi 4 ani expe­rienţă în dome­niu) şi care îşi doresc ca mun­ca lor să aibă un aport real în con­so­li­da­rea demo­cra­ţi­ei în Româ­nia. Date fiind efor­tu­ri­le lui Ion Raţiu de a lup­ta pen­tru liber­ta­tea pre­sei, pre­cum şi con­tex­tul naţio­nal plin de pro­vo­cări, ne pro­pu­nem să dezvol­tăm o reţea de jur­na­li­şti pro­fe­si­o­ni­şti, inde­pen­denţi şi dedi­ca­ţi prin­ci­pi­i­lor demo­cra­ti­ce.

Deşi sun­tem de acord că prac­ti­ca efec­ti­vă este cea mai bună meto­dă de dezvol­ta­re pro­fe­sio­na­lă, con­si­de­răm că spri­ji­nul pe care un men­tor îl poa­te acor­da repre­zin­tă un aju­tor extra­or­di­nar în cla­ri­fi­ca­rea dile­me­lor spe­ci­fi­ce pro­fe­si­ei de jur­na­list şi în con­frun­ta­rea pro­vo­că­ri­lor pe care le întâm­pi­na­ţi zil­nic.

Urmă­to­rii jur­na­li­şti au accep­tat rolul de men­tor în cadrul aces­tui pro­iect (vă rugăm să acce­sa­ţi docu­men­tul urmă­tor pen­tru a vizu­a­li­za vari­an­ta scur­tă a bio­gra­fi­i­lor fie­că­ru­ia din­tre ei): Emi­lia Şer­can – jur­na­list inde­pen­dent; Ale­xan­dru Nedea — Recor­der; Dia­na Oncio­iu – Dela0.ro, Să Fie Lumi­nă; Paul Radu – RISE Pro­ject; Ovi­diu Van­ghe­le – Cen­trul de Inves­ti­ga­ţii Media, Să Fie Lumi­nă; Ali­son Mutler – universul.net; Kit Gil­let – jur­na­list inde­pen­dent.

Vă ini­v­tăm să com­ple­ta­ţi AICI for­mu­la­rul de can­di­da­tu­ră. Ter­men limi­tă: Mier­curi, 25.11.2020.


Eta­pe­le prin­ci­pa­le ale pro­iec­tu­lui
Noiem­brie 2020
— iden­ti­fi­ca­rea tine­ri­lor jur­na­li­şti care îşi doresc să bene­fi­cie­ze de pro­gra­mul de men­to­rat;
— ter­men limi­tă pen­tru tri­mi­te­rea can­di­da­tu­ri­lor — 25.11.2020.
Decem­brie 2020
— eva­lu­a­rea apli­ca­ţi­i­lor;
— ter­men limi­tă pen­tru anu­nţa­rea celor 14 jur­na­li­şti la înce­put de carie­ră care au fost selec­ta­ţi – 18.12.2020.
Ianu­a­rie 2021
— 2 sesiuni onli­ne de con­so­li­da­re a rela­ți­ei men­tori – tineri jur­na­liști.
Febru­a­rie 2021
— săp­tămâ­nal va fi orga­ni­zat un semi­nar onli­ne (semi­na­ri­i­le vor fi susţi­nu­te de men­to­rii impli­ca­ţi în pro­iect şi vor abor­da teme spe­ci­fi­ce, pre­cum: eti­ca jur­na­lis­ti­că, sur­se de finanţa­re, abor­da­rea teme­lor sen­si­bi­le).
Mar­tie – Mai 2021
— sesiuni indi­vi­du­a­le de men­to­rat: o întâl­ni­re pe săp­tămâ­nă — 1 men­tor cu 1 tânăr jur­na­list — pen­tru asi­gu­ra­rea unor inte­ra­cţiuni cât mai apli­ca­te şi anga­ja­te, de ambe­le părţi.

Acest pro­iect este dezvol­tat sub egi­da Raţiu Forum, o ini­ţi­a­ti­vă comu­nă a Raţiu Fami­ly Cha­ri­ta­ble Foun­da­tion (UK), Cen­trul Raţiu pen­tru Demo­cra­ţie (Tur­da, Româ­nia) şi the Lon­don Scho­ol of Eco­no­mics IDEAS Think Tank (UK). Raţiu Forum este o plat­for­mă non-par­ti­za­nă care încu­ra­jea­ză dia­lo­gul des­chis asu­pra demo­cra­ţi­ei şi pro­vo­că­ri­lor la adre­sa demo­cra­ţi­i­lor în Bal­cani şi Româ­nia. Prin wor­k­shop-uri, con­fe­rinţe şi semi­na­rii onli­ne, Raţiu Forum adu­ce împre­u­nă inte­lec­tu­ali şi pro­fe­si­o­ni­şti de nivel inter­na­ţio­nal şi cetă­ţeni români în vede­rea schim­bu­lui de idei şi cunoş­tinţe pen­tru pro­mo­va­rea şi susţi­ne­rea liber­tă­ţi­lor demo­cra­ti­ce în Româ­nia şi în regiu­ne.

Men­to­rii pro­iec­tu­lui Men­to­rat pen­tru Tine­rii Jur­na­li­şti

Dia­na Oncio­iuDela0.ro, Să Fie Lumi­nă

Lau­re­a­tă a Pre­mi­u­lui Ion Raţiu pen­tru Jur­na­lism 2020.

În pre­zent repor­ter la publi­ca­ția alter­na­ti­vă Dela0.ro și mem­bră a echi­pei pro­iec­tu­lui cola­bo­ra­tiv Să Fie Lumi­nă, rea­li­zat în par­te­ne­ri­at de Dela0.ro și Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Media, Dia­na Oncio­iu a lucrat timp de cinci ani în tele­vi­ziu­ne, la pos­tu­ri­le Rea­li­ta­tea TV și Digi24. Scrie ade­sea pe teme soci­a­le – vio­len­ță împo­tri­va feme­i­lor, edu­ca­ție, asis­ten­ță soci­a­lă, sără­cie extre­mă, exclu­ziu­ne soci­a­lă, fiind autoa­rea unor dosa­re-repor­taj des­pre rein­te­gra­rea soci­a­lă a deți­nu­ți­lor eli­be­rați din peni­ten­ci­a­re, des­pre via­ța în sub­so­lu­ri­le car­ti­e­ru­lui bucu­reș­tean Feren­tari, des­pre tra­fi­cul de per­soa­ne și felul în care jus­ti­ția ges­tio­nea­ză infrac­țiu­ni­le sexu­a­le cu vic­ti­me mino­re.

Alex NedeaRecor­der

Lau­re­at al Pre­mi­u­lui Ion Raţiu pen­tru Jur­na­lism 2019.

Alex Nedea și‑a înce­put carie­ra în 2004 în cadrul depar­ta­men­tu­lui edu­ca­țio­nal al coti­dia­nu­lui Ade­vă­rul, ulte­ri­or fiind anga­jat al depar­ta­men­tu­lui repor­taj al Jur­na­lu­lui Națio­nal. În mar­tie 2008 s‑a ală­tu­rat tele­vi­ziu­nii Rea­li­ta­tea TV ca jur­na­list de inves­ti­ga­ție. A lucrat în echi­pe­le de inves­ti­ga­ție ale Jur­na­lu­lui Națio­nal, coti­dia­nu­lui Ade­vă­rul și în echi­pa emi­siu­nii „În pre­mie­ră”, difu­za­tă de Ante­na 3, unde a rea­li­zat docu­men­ta­re des­pre situ­a­ția curen­tă.

Este lau­re­a­tul Pre­mi­u­lui pen­tru Jur­na­lism de Inves­ti­ga­ție (2011), decer­nat de Clu­bul Român de Pre­să și al „Euro­pean Repor­ter” Grand Pri­ze, pre­miu al Comi­si­ei Euro­pe­ne, pre­cum și al Sil­ver World Medal (2014), decer­nat de New York Fes­ti­vals TV & Film Awar­ds. Este, de ase­me­nea, lau­re­a­tul Superscri­eri al edi­ți­i­lor 2016 & 2017 și al Bron­ze World Medal

(2018) al New York Fes­ti­vals TV & Film Awar­ds. S‑a ală­tu­rat echi­pei Recor­der în ianu­a­rie 2019, unde, împre­u­nă cu ope­ra­to­rul David Mun­tean, a inves­ti­gat corup­ția aso­ci­a­tă celui mai mare pro­gram de moder­ni­za­re a satu­lui româ­nesc din ulti­mii 30 de ani.

Paul RaduRISE Pro­ject

Lau­re­at al Pre­mi­u­lui Ion Raţiu pen­tru Jur­na­lism 2018.

Paul Radu (@IDashboard) este co-fon­da­tor şi co-direc­tor exe­cu­tiv al Orga­ni­zed Cri­me and Cor­rup­tion Repor­ting Pro­ject www.occrp.org, unul din­tre cre­a­to­rii con­cep­tu­lui Inves­ti­ga­ti­ve Dash­bo­ard https://id.occrp.org/, al sof­tu­lui de vizu­a­li­za­re Visu­al inves­ti­ga­ti­ve Sce­na­ri­os vis.occrp.org şi co-fon­da­tor al RISE Pro­ject www.riseproject.ro,  plat­for­mă pen­tru jur­na­liști de inves­ti­ga­ție și hac­keri din Româ­nia.

Este bur­si­er al Alfred Frien­d­ly Press Fel­low­ship (2001), Mile­na Jesen­ska Press Fel­low­ship (2002), Rosa­lyn Car­ter Fel­low­ship for Men­tal Heal­th Jour­na­lism (2007), Kni­ght Inter­na­tio­nal Jour­na­lism Fel­low­ship în cadrul the Inter­na­tio­nal Cen­ter for Jour­na­lists (2008) și Stan­ford Kni­ght Jour­na­lism Fel­low­ship (2009–2010).

Paul Radu este lau­re­a­tul mai mul­tor pre­mii, între aces­tea Kni­ght Inter­na­tio­nal Jour­na­lism Award (2004), Inves­ti­ga­ti­ve Repor­ters and Edi­tors Award (2004), Glo­bal Shi­ning Light Award (2007), Tom Ren­ner Inves­ti­ga­ti­ve Repor­ters and Edi­tors Award (2007), Daniel Pearl Award for Out­stan­ding Inter­na­tio­nal Inves­ti­ga­ti­ve Repor­ting (2011) și Euro­pean Press Pri­ze (2015), Sig­ma Data Jour­na­lism Award (2020) şi Eppy Awar­ds (2020).

Este Asho­ka Glo­bal fel­low şi mem­bru în con­si­li­ul direc­tor al Glo­bal Inves­ti­ga­ti­ve Jour­na­lism Network, gijn.org și al altor orga­ni­za­ții.

Ovi­diu Van­ghe­le – Cen­trul de Inves­ti­ga­ţii Media, Să Fie Lumi­nă

Lau­re­at al Pre­mi­u­lui Ion Raţiu pen­tru Jur­na­lism 2017.

Ovi­diu Van­ghe­le și‑a înce­put carie­ra în 2002, când, la fina­lul pri­mu­lui an de facul­ta­te de jur­na­lism, a fost anga­jat în echi­pa Agen­ți­ei MEDIAFAX. După zece ani de jur­na­lism de agen­ție, timp în care a tre­cut lent de la știri la subiec­te mai pro­fun­de, mai apro­pi­a­te de zona inves­ti­ga­ți­ei, a ales să încer­ce tele­vi­ziu­nea, ple­când la Pro­TV, unde a lucrat în echi­pa Redac­ți­ei Știri, par­ti­ci­pând și la rea­li­za­rea unor mate­ri­a­le pen­tru emi­siu­nea-pre­mi­um a pos­tu­lui, „Româ­nia, te iubesc!”. După mai puțin de un an, a ales să pără­seas­că media main­stream, punând baze­le Cen­tru­lui de Inves­ti­ga­ții Media, pe care‑l coor­do­nea­ză și în pre­zent.

În ulti­mii ani, Ovi­diu Van­ghe­le a publi­cat zeci de inves­ti­ga­ții de pre­să care au urmă­rit mili­oa­ne de euro chel­tu­iți fără sens, ile­gal sau furați cu totul. Cele mai cunos­cu­te din­tre anche­te­le sale au vizat oro­ri­le din cen­tre­le pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți min­ta­le, fra­u­de­le cu banii Aca­de­mi­ei Româ­ne, con­trac­te­le CFR sau achi­zi­ți­i­le dubi­oa­se ale șefi­lor „Repu­bli­cii Con­stan­ța”, mul­te din­tre ele sur­se pen­tru inves­ti­ga­ții judi­ci­a­re ulte­ri­oa­re.

În anul 2016, a lucrat aproa­pe exclu­siv la seria „Toți oame­nii gene­ra­lu­lui” în care, împre­u­nă cu Ana Poe­na­riu (RISE Pro­ject), a docu­men­tat deve­ni­rea per­so­na­lă și finan­ci­a­ră a unu­ia din­tre cele mai mari para­do­xuri ale poli­ti­cii româ­nești, Gabriel Oprea. În para­lel cu jur­na­lis­mul de inves­ti­ga­ții pe care‑l prac­ti­că la Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Media, în ulti­mii ani a mai for­mat și con­dus echi­pa edi­to­ri­a­lă a EurAc­tiv Româ­nia, în pre­zent fiind edi­tor al celei mai mari plat­for­me de fact-che­c­king din Româ­nia, factual.ro, un pro­iect Fun­ky Citi­zens. Din 2016 pre­dă jur­na­lism de inves­ti­ga­ţie la Facul­ta­tea de Jur­na­lism şi Şti­inţe­le Comu­ni­că­rii — Uni­ver­si­ta­tea Bucu­reşti. Tot­o­da­tă, din 2017, coor­do­nea­ză pro­iec­tul Să Fie Lumi­nă împre­u­nă cu Vlad Sto­ices­cu şi înce­pând cu anul aces­ta cola­bo­rea­ză cu Ziare.com.

Emi­lia Şer­can – jur­na­list inde­pen­dent

Lau­re­a­tă a Pre­mi­u­lui Ion Raţiu pen­tru Jur­na­lism 2016.

Emi­lia Șer­can este jur­na­list de inves­ti­ga­ție cu 24 de ani de expe­rien­ță pro­fe­sio­na­lă și lec­tor la Facul­ta­tea de Jur­na­lism și Ști­in­țe­le Comu­ni­că­rii din cadrul Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești. În pre­sa cen­tra­lă a lucrat la Curi­e­rul Naţio­nal, Eve­ni­men­tul zilei și în trus­tul de pre­să Rea­li­ta­tea-Cața­ven­cu, iar înce­pând cu 2015 își publi­că anche­te­le pe site-ul Pres­sO­ne.

De‑a lun­gul ani­lor a sem­nat pes­te 4.000 de inves­ti­ga­ții jur­na­lis­ti­ce, inter­viuri, ana­li­ze, edi­to­ri­a­le și știri. Sin­gu­ră, sau în echi­pă, a publi­cat anche­te pre­cum „Mătu­şa Tama­ra”, „Afa­ce­ri­le din ener­gie ale «băieţi­lor deş­te­pţi»”, „Afa­ce­ri­le de după FNI ale lui SOV”, „Ave­rea lui Dan Ioan Popes­cu”, „Dosa­rul Ban­co­rex”, „Zia­ri­şti – foşti infor­ma­tori ai Secu­ri­tă­ţii”, „Afa­ce­ri­le lui Puiu Popo­vi­ciu”. În ulti­mii cinci ani s‑a spe­cia­li­zat în devoa­la­rea unor cazuri de pla­gi­at în teze de doc­to­rat, publi­când zeci de anche­te des­pre lucră­ri­le mai mul­tor poli­ti­cieni sau per­soa­ne publi­ce din Româ­nia.

În 2013 a obți­nut titlul de doc­tor în Ști­in­țe­le comu­ni­că­rii cu dis­tinc­ția „exce­lent”, iar în 2015 și‑a publi­cat teza de doc­to­rat sub titlul Cul­tul secre­tu­lui. Meca­nis­me­le de cen­zu­ră în pre­sa comu­nis­tă, la Edi­tu­ra Poli­rom.  În 2017 a publi­cat car­tea Fabri­ca de doc­to­ra­te sau cum se sur­pă fun­damen­te­le unei naţuni, la Edi­tu­ra Huma­ni­tas. A câști­gat mai mul­te bur­se, atât ca pro­fe­sor, cât și ca jur­na­list: bur­si­er al Depar­ta­men­tu­lui de Stat al SUA la Uni­ver­si­ta­tea din Ohio (2016); bur­si­er al sta­tu­lui fran­cez la Uni­ver­si­ta­tea Stan­dhal Gre­no­ble 3 (2012 — 2013); bur­si­er Fre­e­dom Hou­se în SUA (2004).  De‑a lun­gul ani­lor, a câști­gat mai mul­te pre­mii pro­fe­sio­na­le și aca­de­mi­ce: Jur­na­lis­tul anu­lui — Pre­mi­i­le SuperScri­eri (2016), Pre­mi­ul pen­tru liber­ta­tea de expri­ma­re — Acti­ve Wat­ch (2016), Pre­mi­ul pen­tru jur­na­lism „Ion Rațiu” — Cen­trul Rațiu pen­tru Demo­cra­ție (2016), Pro­fe­so­rul Anu­lui — ANOSR (2017), Pre­mi­ul „Nico­lae Ior­ga” al Soci­e­tă­ții Româ­ne de Ști­in­țe Isto­ri­ce, Pre­mi­ul Euro­pean Network for Aca­de­mic Inte­gri­ty (ENAI) (2019) și Pre­mi­ul Gru­pu­lui pen­tru Dia­log Soci­al — GDS (2020).

Ali­son Mutler – universul.net

Ali­son Mutler a stu­di­at lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă la Uni­ver­si­ty of Lon­don (UK). Pri­me­le ei repor­ta­je au fost rea­li­za­te în Româ­nia, Bul­ga­ria şi Repu­bli­ca Mol­do­va şi a debu­tat în tim­pul Revo­lu­ți­ei anti-comu­nis­te din Româ­nia pen­tru pos­tul de tele­vi­ziu­ne bri­ta­nic ITV. În 1991 Ali­son Mutler s‑a mutat în Româ­nia și a lucrat, pen­tru o peri­oa­dă de 25 de ani, în func­ția de cores­pon­dent-șef pen­tru agen­ția de pre­să The Asso­ci­a­ted Press. A fost preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Pre­sei Stră­i­ne în Româ­nia. În pre­zent lucrea­ză la universul.net şi mai cola­bo­rea­ză cu Radio Euro­pa Libe­ră şi Coda Sto­ry.

Kit Gil­let – jur­na­list inde­pen­dent

Kit Gil­let este un jur­na­list inde­pen­dent din Marea Bri­ta­nie, sta­bi­lit în Bucu­reşti, Româ­nia. A cola­bo­rat cu Sou­th Chi­na Mor­ning Post, iar în pre­zent lucrea­ză pen­tru publi­ca­ţii inter­na­ţio­na­le pre­cum The New York Times, The Eco­no­mist şi The Guar­dian. Kit Gil­let este, de ase­me­nea, edi­tor cola­bo­ra­tor la The Ban­ker şi cores­pon­dent Sifted.eu pen­tru Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est. sifted.eu este o plat­for­mă sus­ți­nu­tă de Finan­ci­al Times, care se con­cen­trea­ză pe star­tup-uri și ino­va­tori euro­peni.


Man­ga­lia News, 14.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply