MASCA OBLIGATORIE în toate spațiile publice deschise din județ | Schimbarea scenariilor de funcționare în 19 unități de învățământ

0
481

Comu­ni­cat de pre­să
Nr. 289 din 03.11.2020.
Măsuri lua­te în cadrul unei noi ședin­țe a CJSU Con­stan­ța.

Marti, 03 noiem­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an COȘA, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­râri­lor nr. 63 și 64 ale CJSU Con­stan­ța. Aces­tea pre­văd modi­fi­cări în urma hotă­rârii CNSU nr. 51 din 02.11.2020 și schim­ba­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re în 19 uni­tăți de învă­țământ din județ.

Ast­fel, în întreg jude­țul Con­stan­ța, pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, este obli­ga­to­rie pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit vâr­sta de 5 ani, în toa­te spa­ți­i­le publi­ce des­chi­se, având în vede­re rata de inci­den­ță cumu­la­tă a cazu­ri­lor pe ulti­me­le 14 zile în județ, res­pec­tiv mai mare de 1,5/1.000 locu­i­tori. De ase­me­nea, se actu­a­li­zea­ză ane­xe­le 1–6, apro­ba­te prin hotă­rârea CJSU nr. 51/26.10.2020.

În ceea ce pri­veș­te uni­tă­ți­le de învă­țământ, două vor tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3: Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal nr. 2 Cor­bu (până pe 16 noiem­brie, pen­tru gru­pa mix­tă și gru­pa mare, două cadre didac­ti­ce con­fir­ma­te) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lumi­na (până pe 13 noiem­brie, pen­tru o cla­să a VIII‑a, un elev con­fir­mat). De ase­me­nea, alte două uni­tăți vor tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 3: Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Adri­an Ghen­cea” Săce­le (până pe 20 noiem­brie, pen­tru ciclul gim­na­zi­al, un cadru didac­tic con­fir­mat) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Mihai Emi­ne­scu” Cos­ti­nești (până pe 17 noiem­brie, pen­tru cla­se­le V‑VIII, un cadru didac­tic con­fir­mat).

Alte 14 uni­tăți de învă­țământ vor tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a ratei inci­den­ței între 1–3/1.000 locu­i­tori: Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Toprai­sar, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Biru­in­ța, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Biru­in­ța, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Movi­li­ța, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Potâr­ni­chea, Școa­la Pri­ma­ră nr. 3 Potâr­ni­chea, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Nichi­ta Stă­ne­scu” Mereni, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Mereni, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Osman­cea, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Cio­bă­ni­ța, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Istria, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Istria, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 Nun­tași și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Nun­tași.

Tot­o­da­tă, ace­eași modi­fi­ca­re de sce­na­riu va fi apli­ca­tă și pen­tru Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Pino­chio” Cos­ti­nești, unde nu se pot asi­gu­ra con­di­ții de învă­țământ „față în față”.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 04.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply