Mangalia: Piața Republicii s‑a transformat în zonă de promenadă [FOTO]

0
1118

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vom fina­li­za pro­iec­tul de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii, cu bani euro­peni. Cel mai pro­ba­bil, inau­gu­ra­rea noii piațe­te va avea loc în pri­ma par­te a lunii decem­brie, con­form gra­fi­cu­lui de lucrări, cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor sani­ta­re în vigoa­re. Pro­iec­tul a vizat rea­li­za­rea unei zone pie­to­na­le, cu spa­ții verzi, ele­men­te de joa­că pen­tru copii, ilu­mi­nat ambien­tal, mobi­li­er urban și o fân­tâ­nă arte­zi­a­nă. Noua piațe­tă va fi des­ti­na­tă orga­ni­ză­rii eve­ni­men­te­lor în aer liber, pre­cum con­cer­te, spec­ta­co­le și alte fes­ti­vi­tăți loca­le. Pen­tru rea­me­na­ja­rea între­gii zone, s‑a recon­di­țio­nat și pla­to­ul cu mozaic vene­țian din mar­mu­ră colo­ra­tă de Ruș­chi­ța, cu men­țiu­nea că aces­ta nu a fost inclus în pro­iec­tul euro­pean.

Rea­min­tesc fap­tul că, în pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în deru­la­re 6 pro­iec­te cu bani euro­peni, care vizea­ză rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii din oraș și sta­țiuni, pre­cum și res­ta­u­ra­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” — monu­ment isto­ric”. (Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, pe pagi­na sa de Face­bo­ok).


Man­ga­lia News, 26.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply