Lista statelor și zonelor de risc epidemiologic ridicat | Masca de protecție obligatorie, în toate localitățile din județele în care incidența depășește 1,5/1.000 de locuitori [DOCUMENTE]

0
324

Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a adop­tat în ședin­ța de luni, 2 noiem­brie, Hotă­rârea cu numă­rul 51.

Prin aceas­tă Hotă­râre a fost actu­a­li­za­tă lis­ta sta­te­lor și zone­lor de risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat pen­tru care se insti­tu­ie măsu­ra caran­ti­nei asu­pra per­soa­ne­lor care sosesc în Româ­nia și a fost pro­pu­să modi­fi­ca­rea valo­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­me­le 14 zile de la care este obli­ga­to­rie pur­ta­rea măș­tii în toa­te spa­ți­i­le publi­ce des­chi­se, în sen­sul redu­ce­rii aces­te­ia de la 3 la 1,5/1.000 de locu­i­tori.

Ast­fel, CNSU pro­pu­ne ca pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție să fie obli­ga­to­rie în toa­te loca­li­tă­ți­le din jude­țe­le în care inci­den­ța depă­șeș­te 1,5/1.000 de locu­i­tori, iar în jude­țe­le în care rata de inci­den­ță este mai mică de 1,5 pur­ta­rea măș­tii să fie obli­ga­to­rie la nive­lul loca­li­tă­ți­lor unde inci­den­ța depă­șeș­te 1,5/1.000 de locu­i­tori.

Hotă­rârea CNSU numă­rul 51 din 2 noiem­brie 2020 și lis­ta sta­te­lor și zone­lor de risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat:

Hota­ra­re CNSU nr. 51 din 02.11.2020;

Lis­ta Sta­te cu risc epi­de­mi­o­lo­gic ridicat_02.11.2020 — ane­xă.


Man­ga­lia News, 03.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply