ISU Dobrogea, în control la toate spitalele din județul Constanța, după tragedia de la Piatra Neamț

0
320

Zece pacienți care erau bol­navi de COVID și erau intu­bați au dece­dat după ce un incen­diu a izbu­c­nit sâm­bă­tă după-ami­a­ză, la Sec­ția ATI din incin­ta Spi­ta­lu­lui Jude­țean Pia­tra Neamț. Potri­vit zia­re­lor loca­le, uni­ta­tea medi­ca­lă avea auto­ri­za­ție de incen­diu veche de 30 de ani. În acest con­text, ISU Dobro­gea a decis să facă con­troa­le în toa­te uni­tă­ți­le medi­ca­le din județ.

În săp­tămâ­na 15–29 noiem­brie, Inspe­cţia de Pre­ve­ni­re din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă “Dobro­gea” al jude­țu­lui Con­stan­ța, va desfă­şu­ra acţiuni de con­trol la spi­ta­le­le din întreg judeţul.

Vor fi veri­fi­ca­te urmă­toa­re­le aspec­te: func­țio­na­li­ta­tea insta­la­ți­ei de sem­na­li­za­re / aver­ti­za­re in caz de incen­diu; hidranți interiori/exteriori; insta­la­ți­i­le elec­tri­ce; par­tea de eva­cu­a­re in caz de incen­diu (căi de eva­cu­a­re, ilu­mi­nat căi de eva­cu­a­re, în con­di­ți­i­le cir­cu­i­tu­lui epidemiologic).

Tot­o­da­tă, cadre­le Inspec­to­ra­tu­lui vor veri­fi­ca par­tea de instruc­taj în dome­ni­ul situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, pre­cum și pro­ce­du­ri­le de eva­cu­a­re. Sco­pul aces­tor acti­vi­tăți este de a pre­găti per­so­na­lul uni­tă­ți­lor spi­ta­li­cești, obiec­ti­ve impor­tan­te din com­pe­ten­ța inspec­to­ra­tu­lui, unde, zil­nic, sunt îngri­ji­te sute de per­soa­ne și ori­când pot apă­rea diver­se situ­a­ții de urgen­ță, pre­cum și de a pre­ve­ni eve­ni­men­te neplăcute.


Man­ga­lia News, 15.11.2020. (sur­sa: focuspress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply