ISJ: Preșcolarii și elevii din județul Constanța celebrează on-line Ziua Națională a României

0
154

Pre­ș­co­la­rii și ele­vii din uni­tă­ți­le de învă­țământ con­stăn­țe­ne cele­brea­ză on-line Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei. În cadrul pro­iec­tu­lui jude­țean Incur­siu­ne în tre­cu­tul nos­tru, ini­ția­ti­vă a Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, în insti­tu­ți­i­le șco­la­re din județ se deru­lea­ză în aceas­tă săp­tămâ­nă acțiuni diver­se care vin să amin­teas­că ele­vi­lor, părin­ți­lor și cadre­lor didac­ti­ce bucu­ria de a cele­bra Ziua de 1 Decem­brie.

Acti­vi­tă­ți­le se vor des­fă­șu­ra în medi­ul on-line și se vor fina­li­za cu monta­rea unor fil­mu­le­țe care vor fi pos­ta­te pe pagi­na de face­bo­ok a Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța (Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța | Face­bo­ok).

Pro­iec­tul îi impli­că pe pre­ș­co­la­rii din gră­di­ni­țe­le din muni­ci­piu și județ, pe ele­vii din Cen­tre­le Șco­la­re pen­tru Edu­ca­ție Inclu­zi­vă, pre­cum și pe tine­rii iubi­tori de isto­rie. În acest con­text, acti­vi­tă­ți­le care se vor rea­li­za sunt diver­se, pli­a­te pe vâr­sta și par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le indi­vi­du­a­le ale par­ti­ci­pan­ți­lor, după cum urmea­ză:

Buca­te de săr­bă­toa­re — ele­vii și părin­ții sunt invi­tați să rea­li­ze­ze foto­gra­fii cu prân­zul tra­di­țio­nal de 1 Decem­brie din fami­lia lor și să comenteze/ des­crie rețe­te tra­di­țio­na­le româ­nești;
Cel mai ori­gi­nal dra­pel — par­ti­ci­pan­ții vor foto­gra­fia dra­pe­lul expus/ afișat/ cre­at de ei (rea­li­zat din hâr­tie creponată/ pic­tat, gra­fi­că etc.);
Ero­ul fami­li­ei mele — ele­vii și părin­ții aces­to­ra vor avea pri­le­jul de a scrie un text scurt des­pre o figu­ră emble­ma­ti­că din cadrul fami­li­ei lor;
Sunt mân­dru că sunt român pen­tru că… — ela­bo­ra­rea unui text care să cuprin­dă moti­ve­le mân­dri­ei de a fi român;
Să dan­săm în culori — ele­vii din Cen­tre­le Șco­la­re pen­tru Edu­ca­ție Inclu­zi­vă Maria Montes­sori Con­stan­ța și Del­fi­nul Con­stan­ța vor con­fec­țio­na ansam­bluri pe tema­ti­ca Hora Unirii/ Hora Pri­e­te­ni­ei, uti­li­zând diver­se mate­ri­a­le;
Păpuși în cos­tu­me tra­di­țio­na­le și Obiec­te tra­di­țio­na­le — ele­vii din Cen­tre­le Șco­la­re pen­tru Edu­ca­ție Inclu­zi­vă Maria Montes­sori Con­stan­ța și Del­fi­nul Con­stan­ța vor rea­li­za păpuși din lin­guri de lemn, pe care le vor cos­tu­ma în ținu­te tra­di­țio­na­le și vor con­fec­țio­na obiec­te tra­di­țio­na­le, uti­li­zând diver­se teh­nici: pic­tu­ră pe sti­clă, împâ­sli­rea lânii etc.;
Buca­te româ­nești — lice­eni de la Cen­trul Șco­lar pen­tru Edu­ca­ție Inclu­zi­vă Alba­tros Con­stan­ța vor des­fă­șu­ra o expo­zi­ție de pro­du­se culi­na­re tra­di­țio­na­le rea­li­za­te de ei, sub îndru­ma­rea cadre­lor didac­ti­ce;
Micul 1 Decem­brie — pre­ș­co­la­rii din gră­di­ni­țe­le con­stăn­țe­ne vor rea­li­za lucrări, uti­li­zând teh­nici ca: mode­la­jul, pic­tu­ra, gra­fi­că, pri­vind sem­ni­fi­ca­ți­ei Zilei de 1 Decem­brie.

Este o rea­lă bucu­rie fap­tul că pre­ș­co­la­rii, ele­vii și cadre­le didac­ti­ce din jude­țul nos­tru au ales să cele­bre­ze Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei în cadrul aces­tui pro­iect, iar săr­bă­to­ri­rea on-line dove­deș­te că mân­dria de a fi român își găseș­te expre­sia în ori­ce con­di­ții, în ori­ce moment al isto­ri­ei noas­tre. Este impor­tant ca, în acest con­text pan­de­mic, mai mult ca ori­când, să înțe­le­gem că spi­ri­tul româ­nesc înseam­nă pute­re, sacri­fi­ciu, com­pa­siu­ne și res­pect pen­tru cei de lân­gă noi, a afir­mat prof. Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply