Ionuț Rusu este noul viceprimar al Constanței | “De astăzi, familia nu mai are doar câțiva membri, ci are peste 300.000 de suflete. Toți constănțenii sunt familia mea și niciun efort nu va fi prea mare, pentru bunăstarea alor mei”

0
238

Ionuț Rusu: ”Astăzi (luni, 09.11.2020, n.r), am depus al doi­lea jurământ din via­ța mea. Pri­mul a fost în urmă cu ani, când i‑am jurat soți­ei mele cre­din­ță până la fina­lul vie­ții. A fost jurămân­tul cu care am înte­me­iat o fami­lie. Astăzi, e al doi­lea jurământ. Con­stan­ța e a doua fami­lie. Îmi voi dărui toa­te pri­ce­pe­rea pen­tru recon­struc­ția ei și pen­tru o via­ță mai bună, împre­u­nă. Împre­u­nă cu toți con­stăn­țe­nii.

Sunt năs­cut, cres­cut, edu­cat și for­mat aici, la malul mării. Am bătut mări­le și ocea­ne­le și m‑am întors aici mereu, aici la fami­lie. De astăzi, fami­lia nu mai are doar câți­va mem­bri. Are pes­te 300.000 de sufle­te. Toți con­stăn­țe­nii sunt fami­lia mea și niciun efort nu va fi prea mare pen­tru bunăs­ta­rea alor mei.

Ce tre­bu­ie să se aștep­te con­stăn­țe­nii de la man­da­tul meu:
- Să fac tot ce îmi stă în pute­re să avem un oraș mai ver­de;
- Să aduc la Con­stan­ța cele mai bune prac­tici în digi­ta­li­za­rea admi­nis­tra­ți­ei;
- Să mă lupt pen­tru un oraș curat;
- Să mă lupt să atrag inves­ti­tori stră­ini și să aduc mai mul­te oport­u­ni­tăți pen­tru antre­pre­no­rii locali;
- Să fiu ală­tu­ri de fami­li­i­le tine­re și să recon­struim sis­te­mul edu­ca­țio­nal local; Con­stan­ța are nevo­ie de gră­di­ni­țe, after scho­ols, dacă vrem să fim atrac­tivi pen­tru tineri.

Cum îmi doresc să ara­te Con­stan­ța în 2024? Răs­pun­sul e sim­plu – ca un oraș euro­pean, care are ieși­re la mare: pros­per, cu mul­te oport­u­ni­tăți pen­tru tineri, atrac­tiv pen­tru inves­ti­tori și bun pen­tru oame­nii săi.

Sun­tem pes­te 300.000 de con­stăn­țe­nii. Toți ne dorim ace­lași lucru și de ace­ea, sunt încre­ză­tor că, atunci când 300.000 de oameni lucrea­ză la uni­son, nimic nu e impo­si­bil”.

MN: Feli­ci­tări și Vânt bun din pupa, sti­ma­te dom­nu­le vice­pri­mar al Con­stan­ței!”


Man­ga­lia News, 10.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply