INFORMARE – Privind aplicarea pe teritoriul Municipiului Mangalia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-COV‑2

0
990

INFORMARE
Pri­vind apli­ca­rea pe teri­to­ri­ul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii infec­tă­rii cu viru­sul SARS-COV‑2:

Întru­cât se con­sta­tă înca­dra­rea Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în limi­ta de inci­den­ță cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­me­le 14 zile mai mare de 3/1000 de locu­i­tori, SE IMPUNE NECESITATEA RESPECTĂRII de către toți cetă­țe­nii, pre­cum și de către ope­ra­to­rii eco­no­mici de pe teri­to­ri­ul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, a măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea și răs­pân­di­rea infec­tă­rii cu viru­sul SARS – CoV – 2, con­form ane­xe­lor la Hotă­rârea Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță nr.72/10.11.2020, respectiv:

 Măsu­ri­le gene­ra­le care se apli­că pe teri­to­ri­ul loca­li­tă­ți­lor – Ane­xa 1;
 Măsu­ri­le care se apli­că con­form înca­dră­rii în limi­te­le de inci­den­ță (mai mare de 3/1000 de locu­i­tori) – Ane­xa nr.4;
 Măsu­ri­le spe­ci­fi­ce pen­tru des­fă­șu­ra­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le – Ane­xa nr.5;
 Măsu­ri­le spe­ci­fi­ce pen­tru acti­vi­tă­ți­le spor­ti­ve – Ane­xa nr.6.
Se vor inten­si­fi­ca acțiu­ni­le de veri­fi­ca­re a res­pec­tă­rii pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a măsu­ri­lor dis­pu­se con­form ane­xe­lor 1, 4, 5 și 6 la Hotă­rârea Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță nr.72/10.11.2020.

INFORMARE-SARS-COV‑2–17.11.2020

Hotarare-nr.620-CLSU-Mangalia-17.11.2020 si Anexe.


Man­ga­lia News, 19.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply