În dezbatere publică: Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

0
202

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru modi­fi­ca­rea Ordi­nu­lui preşe­din­te­lui ANAF nr. 63/2017 pri­vind apro­ba­rea mode­le­lor unor for­mu­la­re uti­li­za­te în dome­ni­ul colec­tă­rii cre­anţe­lor fis­ca­le, pre­cum şi pen­tru modi­fi­ca­rea Ordi­nu­lui preşe­din­te­lui ANAF nr. 3.454/2016 pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii de exe­cu­ta­re sili­tă în cazul debi­to­ri­lor care au de înca­sat sume cer­te lichi­de şi exi­gi­bi­le de la auto­ri­tă­ţi sau insti­tu­ţii publi­ce.

Deta­lii pro­iect:

Ordin_23112020

referat_aprobare_23112020

anexa_1_23112020

anexa_2_23112020


Man­ga­lia News, 25.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply