IDRU Constanța: ”Stagii de practică — succesul garantat în cariera aleasă!” Proiectul vizează facilitarea accesului pe piața muncii pentru 185 de elevi din domeniile: Turism și Eco-turism, procesare alimente și băuturi, TIC

0
210

Insti­tu­tul pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne (IDRU Con­stan­ța), în cali­ta­te de soli­ci­tant anun­ță dema­ra­rea imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui “Sta­gii de prac­ti­că — suc­ce­sul garan­tat în carie­ra alea­să!”. Aces­ta aco­pe­ră cele 7 regiuni mai puțin dezvo­la­te ale Româ­ni­ei, res­pec­tiv: Regiu­nea Nord-Est, Regiu­nea Sud-Est, Regiu­nea Sud-Mun­te­nia, Regiu­nea Sud-Vest Olte­nia, Regiu­nea Cen­tru, Regiu­nea Vest, Regiu­nea Nord-Vest.

Pro­iec­tul vizea­ză faci­li­ta­rea acce­su­lui pe pia­ța mun­cii pen­tru 185 de elevi (ISCED 2–4, nivel de cali­fi­ca­re 3–5), din dome­ni­i­le eco­no­mi­ce cu poten­ți­al com­pe­ti­tiv iden­ti­fi­cat con­form Stra­te­gi­ei Națio­na­le de Com­pe­ti­ti­vi­ta­te, pre­cum și a SNCDI: turism și eco-turism, pro­ce­sa­re ali­men­te și bău­turi, TIC din Regiu­nea Sud-Est, prin deru­la­rea de acti­vi­tăți de învă­ța­re afe­ren­te sta­gi­i­lor de prac­ti­că pen­tru creș­te­rea numă­ru­lui absol­ven­ți­lor care găsesc un loc de mun­că și sti­mu­la­rea par­ti­ci­pă­rii la pro­gra­me de înva­ța­re la locul de mun­că a ele­vi­lor. Aces­ta urmă­reș­te creș­te­rea gra­du­lui de con­ști­en­ti­za­re și pro­mo­va­re de ati­tu­dini pozi­ti­ve față de impor­tan­ța pro­gra­me­lor de învă­ța­re la locul de mun­că.

Pro­iec­tul „Sta­gii de prac­ti­că — suc­ce­sul garan­tat în carie­ra alea­să!”, nr. con­tract finan­ța­re POCU/633/6/14/132084, va fi imple­men­tat de către Insti­tu­tul Pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția De Dezvol­ta­re Inter­co­mu­ni­ta­ră Zona Metro­po­li­ta­nă Con­stan­ța, în peri­oa­da 19.10.2020–18.10.2022, cu o valoa­re tota­lă de 2.216.434,93 lei din care cofi­nan­ța­re UE în valoa­re de 1.883.969,69 lei.

Pro­iec­tul „Sta­gii de prac­ti­că — suc­ce­sul garan­tat în carie­ra alea­să!”, nr. con­tract finan­ța­re POCU/633/6/14/132084 este cofi­nan­țat din Fon­dul Soci­al Euro­pean prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman 2014–2020.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții pri­vind pro­iec­tul, vă rugăm să con­tac­tați:
Insti­tu­tul pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne,
E‑mail: [email protected],
Tele­fon: 0241 616 310; 0788 498 223.


Man­ga­lia News, 05.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply