Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă prin care bugetul Măsurii 2 din granturile acordate IMM-urilor este suplimentat la 1 miliard de euro

0
240

Guver­nul Româ­ni­ei a apro­bat, mier­curi, Ordo­nanţa de urgenţă prin care buge­tul Măsu­rii 2 din gran­tu­ri­le acor­da­te IMM-uri­lor este supli­men­tat la 1 mili­ard de euro. Ast­fel, toa­te fir­me­le eli­gi­bi­le din cele 22.226 care au depus cereri vor putea pri­mi finanțare.

Cele 3 Măsuri sunt struc­tu­ra­te astfel:
- micro­gran­turi de 2.000 de euro;
- gran­turi pen­tru capi­tal de lucru, de până la 150.000 de euro;
- gran­turi pen­tru inves­ti­ţii, de până la 200.000 de euro.

Cei 3.000 de soli­ci­tanţi pe Măsu­ra 1 din OUG 130/2020 şi OUG 174/2020 vor pri­mi în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re câte 2.000 de euro nece­sari plă­ţii chi­ri­i­lor sau utilităţilor. 

Com­pa­ni­i­le vor sem­na în for­mat elec­tro­nic con­trac­te­le de finan­ța­re. Mode­lul de con­trac­ta­re al plat­for­mei onli­ne pen­tru pri­me­le 2 sche­me este disponibil.

Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne Româ­nia deru­lea­ză în pre­zent nego­ci­eri cu Comi­sia Euro­pea­nă în vede­rea pre­lun­gi­rii aces­tei pri­me Măsuri până la jumă­ta­tea anu­lui 2021, ast­fel încât toți apli­can­ții să poa­tă bene­fi­cia de banii euro­peni alo­cați res­tar­tă­rii economiei.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri depu­ne, de ase­me­nea, efor­turi ca de la înce­pu­tul săp­tămâ­nii urmă­toa­re și apli­can­ții Măsu­rii 2 să poa­tă pri­mi finanțările.

În ceea ce pri­veș­te Măsu­ra 3 (Capi­tal pen­tru inves­ti­ții) aștep­ta­tă a fi lan­sa­tă tot săp­tămâ­na vii­toa­re și dis­po­ni­bi­lă 90 de zile, este vor­ba des­pre gran­turi de 200.000 euro pen­tru IMM-uri. Nu se va mai apli­ca prin­ci­pi­ul finan­ță­rii în ordi­nea depu­ne­rii apli­ca­ți­ei ca pen­tru pri­me­le 2 Măsuri.


Man­ga­lia News, 20.11.2020. (sur­sa: Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne România).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply