Guvernul a aprobat Memorandumul privind încadrarea ajutorului de stat pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia

0
235

În ședin­ța din data de 18 noiem­brie Exe­cu­ti­vul a apro­bat un memo­ran­dum pen­tru înca­dra­rea aju­to­ru­lui de stat pen­tru res­truc­tu­ra­rea Soci­e­tă­ții Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia SA (CE Olte­nia), în valoa­re de 1.326,7 mili­oa­ne euro, în poli­ti­ci­le eco­no­mi­co-buge­ta­re și finan­ci­a­re ale sta­tu­lui român, pen­tru peri­oa­da 2021–2025.

În noul con­text euro­pean, care pune accent pe decar­bo­na­re, CE Olte­nia tre­bu­ie să își adap­te­ze stra­te­gia de dezvol­ta­re la noi­le ten­din­țe și cerin­țe, prin înlo­cu­i­rea capa­ci­tă­ți­lor exis­ten­te cu une­le mai puțin polu­an­te, prin dezvol­ta­rea sur­se­lor rege­ne­ra­bi­le de ener­gie. În baza OUG nr. 12/2020, CE Olte­nia a bene­fi­ci­at de un aju­tor de sal­va­re, pen­tru care nu a putut ram­bu­r­sa împru­mu­tul și dobân­zi­le afe­ren­te. Ast­fel, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a pre­no­ti­fi­cat Comi­si­ei Euro­pe­ne o pro­pu­ne­re pri­vind Pla­nul de res­truc­tu­ra­re al com­pa­niei.

Pla­nul de res­truc­tu­ra­re și de decar­bo­na­re a luat în cal­cul diver­si­fi­ca­rea mixu­lui intern de sur­se de pro­duc­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce la nive­lul CE Olte­nia, pe ter­men mediu și lung, prin imple­men­ta­rea până în anul 2025 a unor măsuri teh­ni­ce și teh­no­lo­gi­ce, măsuri orga­ni­zațio­na­le și mana­ge­ri­a­le, măsuri de pro­tec­ția mediu­lui și finan­ci­a­re. Pla­nul de res­truc­tu­ra­re vizea­ză con­struc­ția a 8 par­curi foto­vol­tai­ce la Rovi­nari, Tur­ceni și Ișal­ni­ța, cu o capa­ci­ta­te insta­la­tă tota­lă de cca 700 MW, rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea micro­cen­tra­lei de la Tur­ceni cu o capa­ci­ta­te inta­la­tă de 10MW și dezvol­ta­rea de capa­ci­tăți noi pe gaze natu­ra­le, cu o capa­ci­ta­te insta­la­tă tota­lă de cca 1300 MW, la Ișal­ni­ța și Tur­ceni.

Aju­to­rul de stat de res­truc­tu­ra­re se va acor­da Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Olte­nia în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2021–31 decem­brie 2025, sub for­ma de grant și sub for­ma unui împrumut/ împru­mu­turi cu garan­ție de stat, pen­tru aco­pe­ri­rea par­ți­a­lă a chel­tu­ie­li­lor cu cer­ti­fi­ca­te­le de CO2, chel­tu­ie­li­lor curen­te și a inves­ti­ți­i­lor în acti­ve­le exis­ten­te. Pla­ta aju­to­ru­lui de stat se rea­li­zea­ză în tran­șe și va face obiec­tul unei corec­ții anu­a­le, pe baza cos­tu­ri­lor și veni­tu­ri­lor efec­ti­ve înre­gis­tra­te de CE Olte­nia, inclu­siv a aju­to­ru­lui de stat acor­dat.

Acor­da­rea aju­to­ru­lui de stat este con­di­țio­na­tă de apro­ba­rea aces­tu­ia de către Comi­sia Euro­pea­nă. Ulte­ri­or apro­bă­rii, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri va ini­ția acte­le nor­ma­ti­ve și admi­nis­tra­ti­ve nece­sa­re acor­dă­rii măsu­ri­lor aju­to­ru­lui de res­truc­tu­ra­re și va moni­to­ri­za imple­men­ta­rea Pla­nu­lui de res­truc­tu­ra­re.


Man­ga­li­a­News, 19.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply