GARZILE MEDICILOR de la Spitalul Municipal Mangalia, în luna NOIEMBRIE 2020, la secțiile CPU, Interne, Chirurgie, Ortopedie și Pediatrie

0
653

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia ne pre­zin­tă tabe­lul actu­a­li­zat cu GĂRZILE medi­ci­lor de la Spi­ta­lul Man­ga­lia, pen­tru luna Octom­brie 2020, la sec­ți­i­le — CPU, Inter­ne, Chi­rur­gie, Orto­pe­die și Pediatrie:

MN: Medi­ci­lor și cadre­lor medi­ca­le auxi­li­a­re de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, le mul­țu­mim pen­tru abn­e­ga­ția și dăru­i­rea cu care își tra­tea­ză pacien­ții, iar dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, vă dorim numai bine. Sănă­ta­te mul­tă, tuturor!

UPDATE: ”Vă infor­mam că gra­fi­cul găr­zi­lor din aceas­tă lună va suferi câte­va modi­fi­cări. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că o par­te din­tre cole­gii noș­tri (atât medici, cât si per­so­nal medi­cal auxi­li­ar), au fost “atinși” de acest teri­bil virus. Pe aceas­tă cale, întreg colec­ti­vul spi­ta­lu­lui le urea­ză: Mul­tă sănă­ta­te și însă­nă­to­și­re gra­b­ni­ca, atât dum­ne­a­lor, cât și fami­li­i­lor aces­to­ra! Să ne reve­dem cu bine, cât mai curând!


Man­ga­lia News, 03.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply