Fundația Baylor Marea Neagră: Pandemia poate întârzia diagnosticarea altor infecţii grave ori tratarea acestora

0
340

Din 2013, Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii încu­ra­jea­ză un număr cres­cut de per­soa­ne să îşi afle sta­tu­sul HIV. Din 2015, Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii inclu­de şi hepa­ti­te­le vira­le în pro­gram. În 2020, cele două Săp­tămâni Euro­pe­ne ale Tes­tă­rii HIV-Hep, cea din luna mai şi cea care a înce­put pe 20 noiem­brie, s‑au desfă­şu­rat în pli­nă pan­de­mie de COVID-19. Un con­text cu totul nou care a adă­u­gat noi pro­vo­cări.

Date­le recen­te ara­tă că sunt nece­sa­re acţiuni coor­do­na­te pen­tru încu­ra­ja­rea per­soa­ne­lor care nu se tes­tea­ză pen­tru HIV-Hep să facă acest lucru pen­tru a evi­ta dia­gnos­ti­ca­rea cu întâr­zi­e­re. De ce este nevo­ie de o Săp­tămâ­nă Euro­pea­nă a Tes­tă­rii pen­tru HIV-Hep?
Pen­tru că:

Cel puțin una din trei din cele 2,5 mili­oa­ne de per­soa­ne care tră­iesc cu HIV în Euro­pa nu știu că sunt HIV pozi­ti­ve.

Jumă­ta­te din­tre cei care tră­iesc cu HIV sunt dia­gnos­ti­cați târ­ziu, au, prin urma­re, acces cu întâr­zi­e­re la tra­ta­ment iar ges­tio­na­rea stă­rii lor de sănă­ta­te este mai com­pli­ca­tă.
Coin­fe­cţi­i­le cu viru­su­ri­le hepa­ti­ti­ce B şi C sunt frec­ven­te în rân­dul per­soa­ne­lor care tră­iesc cu HIV.

Apro­xi­ma­tiv 13,3 mili­oa­ne de per­soa­ne tră­iesc cu hepa­ti­tă B în regiu­nea euro­pea­nă a Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii.

Apro­xi­ma­tiv 15–40% din­tre per­soa­ne­le infec­ta­te vor dezvol­ta ciro­ză, insu­fi­cien­ță hepa­ti­că sau car­ci­nom hepa­to­ce­lu­lar.

15 mili­oa­ne de per­soa­ne din regiu­nea euro­pea­nă a OMS tră­iesc cu hepa­ti­tă C şi, cu toa­te aces­tea, majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor cu aceas­tă infe­cţie rămân nedi­a­gnos­ti­ca­te, o foar­te mică par­te din­tre aces­tea, 3,5%, pri­meș­te tra­ta­ment.
Con­si­li­e­re, navi­ga­re în sis­te­mul medi­cal, ser­vi­cii medi­ca­le pen­tru per­soa­ne­le dia­gnos­ti­ca­te cu infe­cţii HIV-Hep

Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­tor exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră, a decla­rat:

Navi­ga­rea în sis­te­mul medi­cal este difi­ci­lă pen­tru pacienți. Con­form reco­man­dă­ri­lor Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii, călă­to­ria pacien­tu­lui cu infe­cţii vira­le trans­mi­se prin sân­ge – HIV-Hep, ar tre­bui să se facă de la sus­pi­ciu­ne la tes­ta­re, dia­gnos­ti­ca­re, tra­ta­ment şi moni­to­ri­za­re, fără între­ru­peri ori blo­ca­je.

Dar aces­ta este un model teo­re­tic. Tot din date­le pre­zen­ta­te de OMS aflăm că exis­tă un număr foar­te mare de per­soa­ne care încă nu îşi cunosc sta­rea, care sunt dia­gnos­ti­ca­te târ­ziu, care nu au acces la tra­ta­ment.

Noi am reu­şit să ela­bo­răm şi să susţi­nem de‑a lun­gul ani­lor un model inte­grat de ser­vi­cii care răs­pun­de nevo­i­lor per­soa­ne­lor dia­gnos­ti­ca­te şi care aco­pe­ră lip­su­ri­le din sis­te­mul public, fără a dub­la ser­vi­cii deja exis­ten­te.

Per­soa­ne­le care soli­ci­tă ser­vi­cii de îngri­ji­re pe ter­men lung la Bay­lor ajung să îşi poa­tă ges­tio­na cu suc­ces sta­rea de sănă­ta­te. Tes­ta­rea este pri­mul pas pen­tru a dia­gnos­ti­ca, apoi înce­pe pro­ce­sul labo­ri­os de inves­ti­ga­ții.

Pro­gra­mul nos­tru per­mi­te acce­sul pacienţi­lor la ser­vi­ci­ul de navi­ga­re, la con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, asis­tenţă soci­a­lă, ser­vi­cii medi­ca­le cum ar fi aco­pe­ri­rea cos­tu­ri­lor cu ana­li­ze­le medi­ca­le pen­tru per­soa­ne­le nea­si­gu­ra­te sau care se află în situ­a­ţii eco­no­mi­ce pre­ca­re.”
Ce adu­ce nou aceas­tă edi­ţie a Săp­tămâ­nii Euro­pe­ne a Tes­tă­rii la Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră

De la Miha­e­la Bogdan, direc­tor de pro­gra­me, aflăm urmă­toa­re­le: “Con­tex­tul sani­tar actu­al ne‑a pus, în luna mai, în faţa unei pro­vo­cări, şi anu­me ace­ea de a reor­ga­ni­za acti­vi­ta­tea de tes­ta­re, la fina­lul stă­rii de urgenţă.

Atunci se înche­ia, spe­răm noi şi sin­gu­ra între­ru­pe­re, de câte­va săp­tămâni, a pro­gra­mu­lui de tes­ta­re volun­ta­ră şi gra­tu­i­tă pe care îl deru­lăm în comu­ni­ta­te şi care poa­te fi acce­sat de ori­ci­ne doreş­te să îşi afle sta­tu­sul. Tes­ta­rea pen­tru HIV şi hepa­ti­te vira­le con­ti­nuă la Bay­lor, cu pro­gra­ma­re pre­a­la­bi­lă, aşa cum bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­u­lui sunt deja obi­ş­nui­ţi.

Am luat toa­te măsu­ri­le pen­tru sigu­ranţa dum­ne­a­voas­tră şi am insti­tu­it un set de reguli pen­tru limi­ta­rea trans­mi­te­rii COVID-19 pen­tru bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­u­lui de con­si­li­e­re şi tes­ta­re pen­tru HIV-Hep.

Ast­fel, îi infor­măm pe toţi bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­u­lui că:

Ora pro­gra­mă­rii tre­bu­ie res­pec­ta­tă cu o mai mare stric­teţe, ori­ce întâr­zi­e­re atră­gând după sine anu­la­rea tes­tă­rii şi o repro­gra­ma­re, în fun­cţie de locu­ri­le dis­po­ni­bi­le,
Acce­sul însoţi­to­ri­lor este per­mis numai în cazul în care pre­zenţa aces­to­ra este strict nece­sa­ră, cum ar fi în cazul mino­ri­lor: tuto­re, repre­zen­tant legal sau al per­soa­ne­lor care nu se pot depla­sa sin­gu­re,

Numă­rul per­soa­ne­lor pre­zen­te în ace­la­şi timp în sala de aştep­ta­re este limi­tat
Este obli­ga­to­rie folo­si­rea echi­pa­men­tu­lui per­so­nal de pro­te­cţie pe care îl punem la dis­po­zi­ţie în mod gra­tu­it la intra­rea în clă­di­re. Per­soa­ne­le care acce­sea­ză ser­vi­ci­ul gra­tu­it de tes­ta­re volun­ta­ră au obli­ga­ţia de a pur­ta pro­te­cţi­i­le pen­tru încă­lţă­min­te şi măş­ti­le pe tot par­cur­sul vizi­tei la cen­trul de tes­ta­re pen­tru HIV-Hep al Fun­da­ţi­ei Bay­lorşi să folo­seas­că dez­in­fec­tan­tul de mâini ori de câte ori este nevo­ie.

În vede­rea limi­tă­rii expu­ne­rii inu­ti­le la ris­curi, bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­u­lui de tes­ta­re volun­ta­ră au obli­ga­ţia de a urma instru­cţiu­ni­le pri­mi­te de la per­so­na­lul cen­tru­lui – rece­pţio­ner, con­si­li­er, per­so­nal medi­cal, etc., pe tot par­cur­sul tim­pu­lui petre­cut în cen­tru.
Pen­tru scur­ta­rea tim­pu­lui petre­cut în cabi­net, sesiu­nea de con­si­li­e­re pre­tes­ta­re a deve­nit una de tele­con­si­li­e­re: per­soa­ne­le pro­gra­ma­te la tes­ta­rea HIV-Hep sunt con­tac­ta­te tele­fo­nic de con­si­li­e­rul de tes­ta­re, com­ple­tând împre­u­nă ches­tio­na­rul de eva­lu­a­re a ris­cu­lui de expu­ne­re la hepa­ti­te şi/sau infe­cţia cu HIV.

Faci­li­tăm acce­sul per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le la testare/diagnosticare cu aju­to­rul labo­ra­to­ru­lui mobil.

Iuli­a­na Cos­taş, con­si­li­er de tes­ta­re, a decla­rat: „De la relu­a­rea acti­vi­tă­ţii de tes­ta­re volun­ta­ră cu labo­ra­to­rul mobil, după înche­ie­rea stă­rii de urgenţă, am efec­tu­at tes­tări ale bene­fi­ci­a­ri­lor şi anga­ja­ţi­lor a 17 orga­ni­za­ţii din judeţ, cen­tre rezi­denţi­a­le pen­tru copii, tineri, bătrâni, per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi, insti­tu­ţii.

Ast­fel, au fost tes­ta­te 799 de per­soa­ne vul­ne­ra­bi­le, per­soa­ne care îngri­jesc per­soa­ne vul­ne­ra­bi­le din Con­stan­ța, Cum­pă­na, Agi­gea, Lazu, Techir­ghi­ol, Năvo­dari și Negru Vodă.
Mă bucu­ră foar­te mult relu­a­rea cam­pa­niei de tes­ta­re cu labo­ra­to­rul mobil! În con­tex­tul pan­de­mi­ei și al res­tri­cţi­i­lor impu­se, aşa cum sunt limi­ta­rea depla­să­ri­lor şi ris­cul cres­cut al celor tes­ta­ţi de a face o for­mă gra­vă de COVID-19, limi­tau acce­sul aces­tor per­soa­ne vul­ne­ra­bi­le la tes­ta­re şi, în cazul dia­gnos­ti­că­rii une­ia din­tre infe­cţii, HIV sau hepa­ti­tă B ori C, întâr­ziau acce­sul pacienţi­lor la tra­ta­ment.

Ne-am asi­gu­rat că și per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți psi­hi­ce ușoa­re sau seve­re bene­fi­ci­a­ză de cele mai bune ser­vi­cii, fără dis­cri­mi­na­re. Pen­tru că viru­su­ri­le nu dis­cri­mi­nea­ză, nici acce­sul la tes­ta­re, dia­gnos­ti­ca­re şi tra­ta­ment nu tre­bu­ie să facă acest lucru!

O reu­și­tă a pro­gra­mu­lui de tes­ta­re în judeţ, cu aju­to­rul labo­ra­to­ru­lui mobil, este tes­ta­rea per­soa­ne­lor care nu o mai făcu­se­ră până atunci din cau­za lip­sei resur­se­lor – având nevo­ie de însoţi­tor pen­tru a se depla­sa la unul din­tre cen­tre­le de tes­ta­re Bay­lor şi de resur­se pen­tru a efec­tua depla­sa­rea, ori din tea­mă – tea­ma de dia­gnos­tic, dar și tea­ma de stig­mă. Con­fi­den­ți­a­li­ta­tea este una din­tre valo­ri­le pro­gra­mu­lui de tes­ta­re și aceas­ta per­mi­te dia­gnos­ti­ca­rea celor infec­tați, fără ca via­ţa soci­a­lă a aces­to­ra să fie afec­ta­tă.

În con­tex­tul actu­al, a tre­bu­it să adap­tăm rigu­ros pro­ce­du­ra de lucru. Pen­tru noi, rela­xa­rea măsu­ri­lor ofi­ci­a­le a venit la pachet cu asu­ma­rea unor noi res­pon­sa­bi­li­tă­ţi şi cu ascuți­rea vigi­len­ței : am adop­tat un set com­plet de măsuri de pro­tec­ție, atât pen­tru mem­brii echi­pei, cât și pen­tru bene­fi­ci­ari: echi­pa­ment indi­vi­du­al de pro­te­cţie, dis­tan­ța­re fizi­că, moni­to­ri­za­re pre­ci­să a tim­pu­lui de con­si­li­e­re.

Toa­te aces­te con­strân­geri nu au dimi­nu­at cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te. Am reu­şit să păs­trăm ace­ea­şi atenţie faţă de nevo­i­le bene­fi­ci­a­ru­lui, am con­ti­nu­at să comu­ni­căm la fel de pre­cis, empa­tic şi cu atenţie la deta­lii. Putem spu­ne că acti­vi­ta­tea noas­tră poa­te repre­zen­ta un model de bune prac­tici care poa­te fi adap­tat cu suc­ces şi de orga­ni­za­ţi­i­le unde am efec­tu­at tes­tă­ri­le.”

Tes­ta­rea peri­o­di­că este esen­ți­a­lă pen­tru dia­gnos­ti­ca­rea și tra­ta­rea hepa­ti­te­lor vira­le şi a infec­ți­ei cu HIV. În absenţa tra­ta­men­tu­lui sau în cazul în care aces­ta este ini­ţi­at atunci când boa­la este într-un sta­diu avan­sat, pacienţii ris­că să dezvol­te, în fun­cţie de tipul infe­cţi­ei, după caz, ciro­ză, hepa­to­car­ci­nom, SIDA, dia­bet zaha­rat de tip II și alte afec­țiuni.

O per­soa­nă nu îşi cunoa­ş­te sta­tu­sul HIV-Hep, care igno­ră ris­cu­ri­le de infec­ta­re şi de trans­mi­te­re a infe­cţi­ei, o poa­te trans­mi­te mai depar­te în con­text fami­li­al, celor apro­pi­a­ţi (prin folo­si­rea în comun a obiec­te­lor de igie­nă per­so­na­lă cu risc de sân­ge­ra­re – periu­ţe de dinţi, apa­ra­te de ras, tru­se de unghii) ori, în con­text pro­fe­sio­nal cli­enţi­lor (pro­ce­duri medi­ca­le sau pro­ce­duri cos­me­ti­ce cu sân­ge­ra­re).


Man­ga­lia News, 23.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply