Festivalul internațional de film Buzău – BUZZ a ajuns la cea de‑a cincea ediție | Aniversare online

0
151

Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film Buzău – BUZZ, un fes­ti­val dedi­cat fil­mu­lui euro­pean, a ajuns, în 2020, la cea de‑a cin­cea edi­ție, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 21–26 noiembrie.

Ani­ver­sa­rea se va des­fă­șu­ra exclu­siv onli­ne, în 2020, din cau­za măsu­ri­lor de sigu­ran­ță impu­se de auto­ri­tăți în con­tex­tul pan­de­mi­ei, iar fil­me­le difu­za­te în cadrul fes­ti­va­lu­lui vor putea fi urmă­ri­te prin inter­me­di­ul plat­for­mei Vimeo (www.vimeo.com).

Cine­fi­lii sunt invi­tați să se bucu­re de fil­me româ­nești și euro­pe­ne pe toa­te gus­tu­ri­le, având în fie­ca­re zi la dis­po­zi­ție mini­mum 4 fil­me. Aces­tea vor putea fi urmă­ri­te timp de 24 de ore pe plat­for­ma Vimeo (cu excep­ția fil­me­lor din com­pe­ti­ție, care vor fi dis­po­ni­bi­le timp de 48h), link-uri­le de vizio­na­re fiind dis­po­ni­bi­le pe pagi­na de Face­bo­ok BUZZ IFF, dar și pe site-ul buzz-iff.com. Toa­te titlu­ri­le vor putea fi urmă­ri­te gra­tu­it. Majo­ri­ta­tea fil­me­lor din com­pe­ti­ție sunt difu­za­te în pre­mie­ră în România.

Din­tre sur­pri­ze­le cine­ma­to­gra­fi­ce de anul aces­ta, menționăm:

Aca­să, docu­men­ta­rul mul­ti­pre­mi­at, regi­zat de Radu Cior­ni­ciuc, spu­ne poves­tea unei fami­lii care a tră­it timp de 20 de ani în săl­bă­ti­cia din Del­ta Văcă­rești, până când locul a căpă­tat sta­tu­tul de zonă pro­te­ja­tă – Par­cul Natu­ral Văcă­rești – și a deve­nit pri­mul parc natu­ral urban din Româ­nia. Fil­mul a fost pre­mi­at la fes­ti­va­luri de pres­ti­giu, pre­cum Sara­je­vo, Sun­dan­ce Film Fes­ti­val, Salo­nic, Cra­co­via etc.

Sec­țiu­nea necom­pe­ti­țio­na­lă BUZZ Women, dedi­ca­tă fil­me­lor rea­li­za­te de femei, revi­ne cu o serie de pro­iec­ții spe­ci­a­le de neratat:

Cre­a­tiv, un film docu­men­tar rea­li­zat de Ioa­na Gri­go­re, spu­ne poves­tea gru­pu­lui muzi­cal de jazz de avan­gar­dă Cre­a­tiv, fon­dat de pia­nis­tul Har­ry Tavi­ti­an. Aces­ta, împre­u­nă cu per­cuți­o­nis­tul Cor­ne­liu Stroe, au ofe­rit spa­ți­u­lui româ­nesc jazz-ul cu influ­en­țe etno într‑o for­mă nema­ia­u­zi­tă, avân­du-și înce­pu­tul și apo­ge­ul muzi­cal în anii ’80.

Tot în aceas­tă sec­țiu­ne va fi difu­za­tă și dra­ma Copi­lul Pro­ble­mă (Sys­tem Cra­sher), în regia Norei Fin­gs­chei­dt, câști­gă­tor al Ursu­lui de Argint la Fes­ti­va­lul de Film de la Ber­lin și pro­pu­ne­rea Ger­ma­niei la Pre­mi­i­le Oscar în 2019.

Și cei mai mici din­tre spec­ta­tori se vor putea bucu­ra de BUZZ, la fel ca în fie­ca­re an, cu fil­me dedi­ca­te lor, pre­cum: Ziua Cio­co­la­tei, un film mis­te­ri­os, inspi­rat de sti­lul ani­me, în regia lui Jacek Pio­tr Bła­wut sau docu­men­ta­rul Cât de mare e Gala­xia?, în regia Kse­ni­ei Elyan, o che­ie spre înțe­le­ge­rea liber­tă­ții, cunoaș­te­rii și civi­li­za­ți­ei în vas­te­le întin­deri ale Sibe­ri­ei, la sute de kilo­me­tri depăr­ta­re de așe­ză­ri­le uma­ne, prin ochii unui băie­țel local­nic de șap­te ani. Tot lor fes­ti­va­lul le‑a pre­gă­tit ate­li­e­re-sur­pri­ză, onli­ne, la care vor putea par­ti­ci­pa cu înscri­e­re prealabilă.

Tre­bu­ie să facem efor­turi să ne adap­tăm aces­tei peri­oa­de, care se pare că va ține mult timp. Să încer­căm să ne ducem via­ța așa cum tre­bu­ie, chiar dacă avem foar­te mul­te con­strân­geri. Dar Buză­ul mer­ge mai depar­te, pen­tru că tre­bu­ie să se dezvol­te și din punct de vede­re cul­tu­ral. Cul­tu­ra este sufle­tul unei nații, iar Buză­ul nu tre­bu­ie să își opreas­că acțiu­ni­le cul­tu­ra­le,” a decla­rat Con­stan­tin Toma, Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Buzău.

Din cele două jurii ale fes­ti­va­lu­lui în 2020 fac par­te actri­ța Maria Obre­tin, regi­zo­rii Mihai Dra­go­lea, Dumi­tru Gro­sei și Daniels Joffe, dis­tri­bu­i­to­rul de film Moni­ca Felea, pro­du­că­to­rii de film Lau­ra Baron și Geor­ge Kalo­me­no­po­u­los și foto­gra­ful Milu­ță Flu­e­raș. Aceștia vor juri­za cele patru cate­go­rii com­pe­ti­țio­na­le: lung­me­traj fic­țiu­ne, film docu­men­tar, scurt­me­traj și film stu­den­țesc și vor deci­de care sunt fil­me­le câști­gă­toa­re din fie­ca­re cate­go­rie la cea de‑a cin­cea edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Film Buzău.

Pro­gra­mul Fes­ti­va­lu­lui este dis­po­ni­bil pe pagi­na de Face­bo­ok BUZZ IFF și pe www.buzz-iff.com.

Este un an ati­pic, care ne‑a înde­păr­tat, din păca­te, de cul­tu­ră și de film, așa cum eram obiș­nu­iți să îl expe­ri­men­tăm, în sala de cine­ma. Dar echi­pa BUZZ a cău­tat cele mai bune moduri de a con­ti­nua, onli­ne, fes­ti­va­lul deve­nit deja tra­di­țio­nal în Buzău. Spe­răm să avem cât mai mulți spec­ta­tori ală­tu­ri de noi la pro­iec­ți­i­le vir­tu­ale și, deși ne este dor de ener­gia unui eve­ni­ment fizic, de bucu­ria și impli­ca­rea volun­ta­ri­lor noș­tri și de întâl­ni­ri­le față în față cu spec­ta­to­rii și invi­ta­ții noș­tri, am cău­tat cele mai valo­roa­se fil­me și vom fi ală­tu­ri, chiar dacă situ­a­ția ne impu­ne să ne săr­bă­to­rim onli­ne,” decla­ră echi­pa Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Film Buzău.

Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film Buzău – BUZZ își pro­pu­ne să pro­mo­veze pro­duc­ții de cali­ta­te din țări­le euro­pe­ne și să adu­că la Buzău fil­me care ajung rare­ori pe mari­le ecra­ne din Româ­nia, ofe­rind publi­cu­lui posi­bi­li­ta­tea să intre în con­tact direct cu cine­ma­to­gra­fia europeană.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM BUZĂU – BUZZ este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­ll, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Buzău și sus­ți­nut de Cen­trul Națio­nal al Cinematografiei.


Man­ga­lia News, 21.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply