Expoziția EFIGII ISTORICE a artistului plastic Valentin TĂNASE se deschide la Muzeul de Artă din Târgoviște, cu ocazia Zilei Naționale a României

0
278

Marți, 1 Decem­brie 2020, la Muze­ul de Artă din Târ­go­viș­te, Sala de expo­zi­ții tem­po­ra­re, se des­chi­de expo­zi­ția per­so­na­lă EFIGII ISTORICE, a artis­tu­lui plas­tic Valen­tin TĂNASE.

Cu acest pri­lej, sun­teți invi­tați să des­co­pe­riți per­so­na­li­tă­ți­le artei româ­nești con­tem­po­ra­ne și momen­te impor­tan­te din isto­ria popo­ru­lui român.

Expo­zi­ția, orga­ni­za­tă de Com­ple­xul Națio­nal Muze­al „Cur­tea Domneas­că” Târ­go­viș­te în par­te­ne­ri­at cu Stu­di­o­ul de Arte Plas­ti­ce al Arma­tei din cadrul Cer­cu­lui Mili­tar Națio­nal, poa­te fi vizi­ta­tă în peri­oa­da decem­brie 2020 – ianu­a­rie 2021, de marți – dumi­ni­că, între ore­le 8 – 16.

Expo­zi­ția EFIGII ISTORICE, rea­li­za­tă de artis­tul Valen­tin TĂNASE și des­chi­să la Muze­ul de Artă din Târ­go­viș­te, cu oca­zia Zilei Națio­na­le de 1 Decem­brie, și‑a pro­pus ca prin inter­me­di­ul artei să ono­re­ze memo­ria îna­in­ta­și­lor care au lup­tat pen­tru inde­pen­den­ța și uni­ta­tea nea­mu­lui româ­nesc. Fie că este vor­ba de pic­tu­ră, gra­fi­că ori sculp­tu­ră tema­ti­ca isto­ri­că, inspi­ra­tă de eve­ni­men­te impor­tan­te din isto­ria națio­na­lă, a tutu­ror româ­ni­lor, este pro­fund resim­ți­tă în com­po­zi­ți­i­le ori por­tre­te­le pre­zen­ta­te.

Câte ceva…, des­pre pic­to­rul, gra­fi­cia­nul și sculp­to­rul Valen­tin TĂNASE (n. 1954, Iași):

Este absol­vent al Uni­ver­si­tă­ții Națio­na­le de Arte Bucu­rești, pro­mo­ția 1978. Din 1981, devi­ne mem­bru al Uniu­nii Artiș­ti­lor Plas­tici din Româ­nia, iar din 1997 îl găsim la con­du­ce­rea Stu­di­o­u­lui de Arte Plas­ti­ce al Arma­tei, în cali­ta­te de direc­tor.

Din anul dina­in­tea absol­vi­rii, este nelip­sit de la majo­ri­ta­tea mani­fes­tă­ri­lor expo­zi­țio­na­le de artă cu carac­ter muni­ci­pal sau națio­nal, orga­ni­za­te de Uniu­nea Artiș­ti­lor Plas­tici din Româ­nia. Dar, în ace­lași timp (1981 – 2008), a reu­șit să rea­li­ze­ze mai bine de 36 de expo­zi­ții per­so­na­le – de gra­fi­că și pic­tu­ră – atât în țară (Bucu­rești, Bra­șov, Sibiu, Con­stan­ța), cât și pes­te hota­re în minu­na­te ora­șe, pre­cum: Paris, La Cro­ix Val­mer, Ango­u­le­me, Lil­le, Roma, Bru­xe­l­les, Vie­na, Pra­ga, Kro­me­riz, Bra­ti­sla­va, Hur­th-Koln, Veria și Bei­jing.

În cali­ta­te de gra­fi­cian, pe lân­gă genu­ri­le cla­si­ce, abor­dea­ză tema­ti­ca isto­ri­că, din pris­ma ben­zi­lor dese­na­te, fiind un renu­mit autor al aces­tui gen și în ace­lași timp unul din­tre cei mai pro­li­fici din Româ­nia. În cali­ta­te de autor de benzi dese­na­te, a pro­dus în jur de 1.000 de pagini, în prin­ci­pal din genu­ri­le Isto­rie și SF, iar – de curând – a fost per­so­na­jul prin­ci­pal al unei expo­zi­ții ine­di­te orga­ni­za­tă la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

De ase­me­nea, a rea­li­zat, pe lân­gă teh­ni­ca tra­di­țio­na­lă a pic­tu­rii de șeva­let, și lucrări de pic­tu­ră monu­men­ta­lă, dar și mozaic. Ast­fel lucrări ale artis­tu­lui pot fi admi­ra­te la sedi­ul Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii, Muze­ul Mili­tar Națio­nal, Pala­tul C.E.C. și Bise­ri­ca Ero­i­lor Revo­lu­ți­ei din Decem­brie 1989 din Bucu­rești.

Muze­o­graf artă, Maria Nea­c­șu.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply