Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B

0
85

Dra­gii noș­tri iubi­tori de tea­tru, dacă în anii tre­cuți, până la aceas­tă dată, Fes­ti­va­lul COMIC 7 B își pre­mi­a­se de mult câști­gă­to­rii, anul aces­ta am fost nevo­iți să amâ­năm anun­țul pri­vind orga­ni­za­rea edi­ți­ei a cin­cea, pen­tru a ana­li­za con­tex­tul și a lua deci­zi­i­le potri­vi­te. Este o edi­ție ani­ver­sa­ră și ne-am fi dorit să fiți ală­tu­ri de noi, să ne reve­dem cu săli­le pli­ne și mul­te hoho­te de râs, la spec­ta­co­le extra­or­di­na­re.

Dar sunt vre­muri spe­ci­a­le și tre­bu­ie să luăm deci­zii gre­le, în con­di­ții spe­ci­a­le. Așa­dar, după mul­te ana­li­ze și gân­duri, vă invi­tăm și anul aces­ta să intrați în lumea tea­tru­lui inde­pen­dent, ală­tu­ri de noi, doar că onli­ne.

Edi­ția a cin­cea a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de Come­die COMIC 7 B va avea loc onli­ne, în peri­oa­da 14 – 20 noiem­brie, iar spec­ta­co­le­le vor putea fi urmă­ri­te prin inter­me­di­ul unei plat­for­me dedi­ca­te. Veți putea vedea tea­tru, spec­ta­co­le pen­tru copii și, mai mult decât atât, copi­ii vor putea par­ti­ci­pa, prin Zoom, la eve­ni­men­te inte­rac­ti­ve dedi­ca­te lor. Toa­te deta­li­i­le le vom anun­ța în scurt timp.

Am mun­cit mult în ulti­me­le săp­tămâni, pen­tru că nu e ușor să rea­li­zezi o selec­ție de spec­ta­co­le de tea­tru care să întru­neas­că, în plus, con­di­ția de cali­ta­te a fil­mă­rii. Noi, cei care încer­căm să vă ofe­rim bucu­ria tea­tru­lui, ne bazăm pe emo­ția trans­mi­să direct, de acto­rii de pe sce­nă către spec­ta­to­rii din sală.

Ne dorim însă să vă adu­cem bucu­ria tea­tru­lui chiar și în peri­oa­da aceas­ta grea, în care cu toții ne sim­țim frus­trați că nu putem rea­li­za tot ce ne dorim așa cum ne dorim și ști­ind, totuși, că e obli­ga­to­riu să fim lucizi și atenți cu toții, ca să tre­cem cât mai repe­de pes­te momen­te­le aces­tea și să ne reluăm vie­ți­le obiș­nu­i­te.

Așa că vă invi­tăm să vă bucu­rați de spec­ta­co­le­le de come­die pe care noi le vom oferi onli­ne și, în mod excep­țio­nal, la aceas­tă edi­ție, cu acces gra­tu­it!


Man­ga­lia News, 13.11.2020. (A trans­mis Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply