Economistul șef BNR: Programul de lucru al bugetarilor ar trebui redus la 4 zile pe săptămână, pentru reducerea deficitului bugetar

0
151

1. Guver­nul a apro­bat o Ordo­nan­ță de Urgen­ță care regle­men­tea­ză acor­da­rea de asis­tenţă medi­ca­lă la dis­tanţă, prin tele­me­di­ci­nă. Tele­me­di­ci­na va putea fi uti­li­za­tă atât de către uni­tă­ţi­le medi­ca­le publi­ce, cât şi de cele pri­va­te. Minis­te­rul Sănă­tă­ţii va ela­bo­ra în 45 de zile nor­me meto­do­lo­gi­ce. (News.ro)

2. Valen­tin Lazea, eco­no­mis­tul șef al Băn­cii Națio­na­le a Româ­ni­ei, spu­ne că sta­tul tre­bu­ie să redu­că defi­ci­tul buge­tar înce­pând de anul vii­tor, care ar rămâ­ne deo­se­bit de ridi­cat în com­pa­ra­ție cu regiu­nea, și că este nevo­ie de măsuri atât pe par­tea de veni­turi, cât și pe cea de chel­tu­ieli. Pro­gra­mul de lucru al buge­tă­ri­lor ar tre­bui redus cu o cin­ci­me, la 4 zile pe săp­tămâ­nă, cu redu­ce­rea cores­pun­ză­toa­re a sala­ri­i­lor, iar anga­jă­ri­le ar tre­bui să fie cva­si-înghe­ța­te. “Nu e deloc nor­mal ca sala­ri­ul mediu din sec­to­rul buge­tar să fie mai mare decât în sec­to­rul pri­vat”, spu­ne Lazea. (Profit.ro)

3. Unul din cinci din­tre copi­ii care locu­iesc in medi­ul rural (21%) con­si­de­ră că nu sunt nici­o­da­tă sau sunt doar une­ori feri­ci­ţi, ara­tă con­clu­zi­i­le rapor­tu­lui „Bunăs­ta­rea copi­i­lor din medi­ul rural în 2020”, lan­sat de Fun­da­ţia World Vision Româ­nia. Unu din zece copii nu are în con­ti­nu­a­re sufi­cien­tă mân­ca­re şi se duce sea­ra flămând la cul­ca­re. Unu din 14 copii (7%) afir­mă că are o via­ţă rea. Mai mult, copi­ii şi tine­rii de toa­te vâr­ste­le, de la gră­di­ni­ţă la liceu, din 80% din­tre gos­po­dă­rii mun­cesc în gos­po­dă­rie, fac cură­ţe­nie, îngri­jesc ani­ma­le­le sau au gri­jă de alţi mem­bri ai gos­po­dă­ri­ei. (News.ro)

Una din Cronica Externa: Premierul britanic Boris Johnson a lansat un plan pentru ”recuperarea verde” din pandemia COVID-19, într-un editorial din Financial Times. Johnson a spus că Marea Britanie va încheia vânzarea mașinilor noi alimentate cu benzină sau motorina până în 2030 și va deveni ”Arabia Saudită a vântului”, printre alte promisiuni. (FT)

4. Muni­ci­pi­ul Con­stanţa va intra în caran­ti­nă de vineri sea­ră, după ce rata de inci­denţă a tre­cut de 9 la mia de locu­i­tori, măsu­ra urmând să fie insti­tu­i­tă prin ordin al şefu­lui Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, Raed Ara­fat. Mal­lu­ri­le vor fi închi­se în wee­kend, cu exce­pţia far­ma­ci­i­lor, maga­zi­ne­lor ali­men­ta­re, a maga­zi­ne­lor care vând hra­nă pen­tru ani­ma­le de com­pa­nie şi a cură­ţă­to­ri­i­lor. (News.ro)

5. PNL pro­mi­te, în Pro­gra­mul de guver­na­re pen­tru peri­oa­da 2021 – 2024, cea mai mare cre­ş­te­re eco­no­mi­că din Uniu­nea Euro­pea­nă şi majo­ra­rea PIB cu pes­te 450 de mili­ar­de de lei. Sala­ri­ul mediu net va cre­ş­te cu 50% până la fina­lul peri­oa­dei, iar pen­sia cu 46%. De ase­me­nea, PNL îşi pro­pu­ne fina­li­za­rea a 970 de kilo­me­tri de autos­tra­dă şi drum expres, dar şi con­ti­nu­a­rea măsu­ri­lor eco­no­mi­ce lua­te în peri­oa­da pan­de­mi­ei – faci­li­tă­ţi fis­ca­le şi sche­me de aju­tor de stat. (News.ro)

Promo: AdvertisementVrei să fii mereu cu un pas înaintea tuturor? Pornește la drum cu un avantaj client de 8.087* euro TVA inclus pentru Sprinter 314 CDI Furgon, 11 mc, cu tracțiune față. Alege calitatea și confortul. Bucură-te de o soluție de mobilitate orientată spre viitor. Ofertă valabilă în perioada 5 octombrie – 31 decembrie 2020. Detalii despre campanie la partenerii autorizați Mercedes-Benz sau pe www.mercedes-benz.ro/Sprinter314

6. Lucră­ri­le de con­struc­ții în Româ­nia au înre­gis­trat o creș­te­re de 17,3%, în luna sep­tem­brie 2020 com­pa­ra­tiv cu ace­eași lună din anul ante­ri­or. Este cel mai mare avans înre­gis­trat în rân­dul sta­te­lor mem­bre UE, con­form date­lor publi­ca­te de Euros­tat. (Profit.ro)

7. Resur­se­le de lig­nit ale Româ­ni­ei sunt esti­ma­te la 690 mili­oa­ne tone, din care exploa­ta­bi­le sunt 290 mili­oa­ne tone, can­ti­ta­te care ar asi­gu­ra nece­sa­rul pen­tru 28 de ani. Resur­se­le de hui­lă cunos­cu­te sunt de 232 mili­oa­ne tone, din care exploa­ta­bi­le sunt 83 mili­oa­ne tone, ar ajun­ge 104 ani, potri­vit unui pro­iect de Ordo­nanţă de Urgenţă pen­tru apro­ba­rea Stra­te­gi­ei ener­ge­ti­ce a Româ­ni­ei 2020–2030, cu per­spec­ti­va anu­lui 2050, publi­cat în dez­ba­te­re de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri. (News.ro)

8. Pro­ce­du­ra de eșa­lo­na­re sim­pli­fi­ca­tă pen­tru dato­ri­i­le din peri­oa­da de urgen­ță și de aler­tă a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul ofi­ci­al. OUG 181 pre­ve­de că eșa­lo­na­rea se acor­dă pe o peri­oa­dă de maxim 12 luni. (Hot­news)

Una din Cronica de Tehnologie: Google lansează cel mai important update de Chrome din ultimii ani, care reduce resursele alocate tab-urilor inactive, scăzând nivelul de utilizare a procesorului de până la 5 ori și crescând astfel autonomia cu o oră și un sfert. Pornirea browser-ului se va face cu 25% mai repede, iar site-urile se vor încărca cu 7% mai rapid, ambele cu un consum mai mic de energie și RAM. (Profit.ro)

9. Aproa­pe un mili­on de per­soa­ne au luat un vac­cin expe­ri­men­tal împo­tri­va coro­na­vi­ru­su­lui dezvol­tat de Chi­na Natio­nal Phar­ma­ce­u­ti­cal Gro­up (Sino­pharm) în cadrul cam­pa­niei națio­na­le de imu­ni­za­re a lucră­to­ri­lor esen­ți­ali, au anun­țat ofi­ci­a­lii chi­nezi. (Link)

10. Pes­te 60% din­tre româ­nii res­pon­denți se așteap­tă să chel­tu­ias­că mai puțini bani pen­tru săr­bă­to­ri­le de Cră­ciun și Anul Nou din acest an, potri­vit unui son­daj inter­națio­nal ING rea­li­zat în cinci țări euro­pe­ne (Ger­ma­nia, Româ­nia, Polo­nia, Spa­nia și Olan­da). Româ­nii se află pe pri­mul loc, ală­tu­ri de spa­ni­oli, în ceea ce pri­veș­te pla­nu­ri­le de a redu­ce chel­tu­ie­li­le de săr­bă­tori, fiind urmați de polo­nezi (45%), olan­dezi (32%) și nemți (31%). (Profit.ro)

Mai mult, în CRONICA.RO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply