Doru Dinu Glăvan, 50 de ani dedicați postului național de Radio

0
267

Doru Dinu Glă­van, o voce incon­fun­da­bi­lă, care ne‑a adus mai aproa­pe de cele mai impor­tan­te com­pe­ti­ții spor­ti­ve și nu numai, urea­ză LA MULȚI ANI!”, pos­tu­lui națio­nal de Radio, acum, la împli­ni­rea a 92 de ani de la pri­mul apel lan­sat în eter, la data de 1 noiem­brie 1928, de pos­tul de Radio Româ­nia.

Inter­viu rea­li­zat de Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu, Radio Româ­nia Cul­tu­ral.

MN: Des­pre dis­tin­sul publi­cist Doru Dinu Glă­van și des­pre Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (UZPR), al cărei pre­șe­din­te este, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le ce pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply